Erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamine kõrghariduses

Suurendada professionaalsel tasemel valdkondliku IKT õpetamise ja rakendamise oskusi mitte IKT õppekavadel. Arendusprojektide sihiks on tudengitele senisest paremate IKT-alaste teadmiste ja oskuste kujundamine, eesmärgiga suurendada IKT-l põhinevate tehniliste lahenduste oskuslikku rakendamist oma erialal ja seeläbi edendada valdkonna arengut ning efektiivistumist ning tõsta tudengite konkurentsivõimet tööturul. Oodatud on pikemaajalist muudatust loovad projektid, mis on seotud õppetöö kvaliteedi tõstmisega ja õppetöö kaasajastamisega kõrgharidustasemel (rakenduskõrghariduse, bakalaureuseõppe ja magistriõppe tasemel).

Sihtgrupp

Kõik kõrgkoolid. Projekte oodatakse õppekavadele, mis ei ole IKT õppekavad. IKT õppekavade loetelud on toodud Lisades 1 ja 2 >>>

Taotlusvooru tingimused >>>