Digiplaanide koostamine

Digiplaani koostamine toimub Digipeegli keskkonnas (www.digipeegel.ee), mis on kohandatud spetsiaalselt meetme tingimustele.

Digipeegli keskkonnast leiab
digiküpsuse hindamisraamistiku, mis on hea sisehindamise vahend ning mille abil saab graafiliselt oma kooli digiküpsuse valdkondade tasemeid näha. Samas annab raamistik koolipidajale ka ülevaate, millisel tasemel on kool võrreldes teistega.

Hindamisraamistik koosneb kolmest digiküpsuse valdkonnast:

  1. Muutunud õpikäsitus
  2. Muutuste juhtimine
  3. Digitaristu

Digiküpsuse hindamisel on oluline määratleda nii hetkeolukord kui ka eesmärk, kuhu soovitakse jõuda aastaks 2019. Hetkeolukorra analüüs annab koolile ja koolipidajale selge pildi, kus praegu ollakse. Seetõttu on kriteeriumi väidetele soovitatav vastata ausalt.
Eesmärgi paika panemisel tuleb selgitada seda, kuidas soovitud tasemele jõuda plaanitakse ning soovitavalt lisada viiteid materjalidele, mis tõendavad olemasolevat seisu või tuleviku vaadet.

Digiplaanide visioonikirjeldusse ootame koolipidajalt kokkuvõtet, millest peab selguma:
  • digiplaani visioon ja omanäolisus, sh koolipidaja ootused koolijuhile uuenduste sisse viimisel;
  • digiplaani läbimõeldus ja eesmärgipärasus, sh koolipidaja ootus kooli arengukavale, õpetajate digipädevuse, kooli õppekorralduse ja digitaristu arendamise toetamisele;
  • digiplaani teostatavus, sh koolipidaja toetuse (rahalise panuse) kinnitus.

27. oktoobril toimus Digipeegli keskkonna tutvustamiseks veebiseminar, mille salvestust saab vaadata siin: