Abiks koolijuhile:
kuidas korraldada koduõpet

Kokkuvõte 13. märtsil toimunud veebiseminarist, kus haridustehnoloog Ingrid Maadvere jagas nõuandeid, kuidas korraldada koolis tehnoloogia toel õppetööd.

Kõigile küsimustele ei pea koolijuhid ja õpetajad ise vastuseid leiutama! HITSA on koondanud e-koduõppe info ja nõuanded ühele veebilehele. Sealt leiab e-õppeks vajalikud lingikogud, haridustehnoloogide nõuanded, aineõpetajate Facebooki grupid, HITSA veebisemianride salvestused jpm. Veebilehe info täieneb jooksvalt. Infot ja nõu saab samuti küsida Eesti Haridustehnoloogide Liidult. Kontaktid leiab liidu kodulehelt. Lisaks käivitab HITSA esmaspäeval,16. märtsil haridustehnoloogia nõuandetelefoni koolijuhtidele ja õppealajuhatajatele. 

Mõelge läbi järgmised e-koduõppega seotud küsimused:

 • Milline saab olema õppekorraldus?
 • Kuidas toetada ja koolitada õpetajat?
 • Kus on juhised ja juhendid?
 • Milline on õpetajate ja õpilaste tehniline baas?
 • Kuidas toimub info liikumine?
 • Missugune on juhtkonna roll?

Suhtluskanalid

Pange väga täpselt paika kanal, mille kaudu õpilased ja aineõpetajad suhtlevad (e-kool, e-post, Google Classroom vm).

Mis saab tunniplaanist?

Otsustage, kas jääb kehtima olemasolev tunniplaan või tehakse muudatused. Kui virtuaalsed tunnid toimuvad tunniplaani järgi, siis tuleks koduste ülesannete andmisest loobuda.

Kodused tööd ja hindamine

 • Leppige kokku, kui palju antakse õpilastele selliseid ülesandeid, mis tuleb teha digitaalselt. Et ei juhtuks, et õpilasel tuleb terve päev arvutis istuda. 
 • Mõelge läbi oskusainete roll e-koduõppes. Oskusainete temaatika ning praktilised ülesanded aitavad ka lapse vaba aega veeta.
 • Mõelge läbi, kuidas toimub hindamine. Suuremate tööde puhul võiks kasutada märget arvestatud/mittearvestatud ning panna hinne hiljem, tavaolukorras. Pigem võiks jälgida, kas töö on esitatud õigeaegselt, kas see on tehtud piisava hoolsusega jms.
 • Tunnitööd (teemad) võiks iga aineõpetaja E-kooli (Stuudiumisse või muusse kokku lepitud kanalisse) kanda juba enne koolipäeva algust, et õpilane teaks, mis teda ees ootab.
 • Lapsevanemate ülesandeks jääb koheselt märkida e-kooli, kui laps on haige.

Abi ja koolitused

 • Leppige kokku, kust ja kuidas saab õpetaja abi küsida. Haridustehnoloogi või IT-inimese tuge läheb vaja rohkem kui kunagi varem!
 • Mõelge läbi, kuidas toimuvad õpetajate koolitused. Innustage õpetajaid igati koostööle, las kolleeg õpetab kolleegi.
 • Leppige kokku, kus asub “õpetajate tuba”. Õpetaja vajab võmalust kolleegidega suhelda, lõõgastuda, n-ö auru välja lasta. Selleks sobib ka näiteks privaatne FB-grupp või mõni chati-ruum.
 • Kõik juhendid ja juhised, mis on seotud e-koduõppega, peavad olema leitavad ühest kohast ja see peab olema kõigile õpetajatele kättesaadav.

tehniline baas

Kaardistage õpetajate ja õpilaste tehniline baas: 

 • kas kodus on internet? 
 • Süle- või lauaarvuti? Nutitelefon või tahvelarvuti? 
 • Kas õpilane pääseb kodus vabalt arvutile ligi või on tal ajalised piirangud? 
Õpetaja vajab enne tundi ülevaadet, mis on teda tehnilises mõttes ees ootamas. Vajadusel laenake välja kooli digiseadmeid, eelistama peaks õpetajaid.

Info liikumine

 • Korraldage info liikumine ja tehke seda nii, et õpetaja tunneks end toetatult. Leppige kokku, kes saadab välja e-kirjad olulise infoga, kui tihti infot jagatakse. 
 • Kaasake õpetajaid arutellu, seadke sisse väike infokiri – tehke kõik, et ei kaoks kogukonnatunne.
 • Vähemalt kord nädalas peaks õpetaja õpilastega suhtlema n-ö otse, silmast silma. Selline jututuba (chat) ongi üks 45-minutiline tund. 
 • Eriti oluline on selline suhtlus siis, kui nädala jooksul saavad õpilased veebi vahendusel vaid ülesanded. 
 • Ka lastevanematega tuleks kokku leppida, millal nad saavad õpetajaga suhelda, et ei tekiks asjatuid pingeid.  

Juhtkonna roll

 • Distantsõppes saab iga juhtkonna liige tegelikult uue rolli. Leppige need rollid kokku! 
 • Huvijuhid, õppejuhid, arendusjuhid saavad e-õppe süsteemis abiks olla. Leppige kokku, kes mida teeb. 
 • Oluline on, et õpetajad ja õpilased tajuksid, et nad ei ole üksi jäänud.

olge paindlikud! 

Jagage informatsiooni! 

Olge olemas! 

Julgege eksida!  

No stress!