IT Akadeemia programmi arendusprojektide toetused

Taotlusvoor on lõppenud

Eesti teaduse, majanduse ning laiemalt kogu ühiskonna jätkusuutliku arengu kasvatamiseks on oluline suurendada tööjõuturul vajalike oskustega kõrgharidusega IKT spetsialistide arvu ning toetada erialaspetsiifiliste IKT oskuste õpetamist ka teistes õppekavades, et kasvatada laiapõhjalist IKT kasutusoskust erinevates valdkondades. IT Akadeemia programmi taotlusvoorude üldeesmärgiks on IKT kõrghariduse kvaliteedi tõstmine ja/või valdkondliku/erialaspetsiifilise IKT hariduse kvaliteedi tõstmine kõrgkoolis.

Käesoleva taotlusvooru eesmärk on suurendada Eesti kõrghariduse efektiivsust ja kvaliteeti ning üliõpilaste digipädevust toetades kõrgkoolides kaasaegsete interaktiivsete distantsilt õppimise võimaluste loomist ja edasiarendamist (sh vastavad infosüsteemid, MOOC’d jm digitaalne õppevara). Arendusprojektide teostajateks on Eesti kõrgkoolid, projektid valitakse välja avatud taotlusvooru raames ning tegevuste tulemuslikkust hinnatakse projektipõhiselt. Vt. täpsemalt e-õppe arendusprojektide taotlusvooru tingimustest

Toetatakse eelpool toodud eesmärkide täitmiseks suunatud digitaalse õppevara, st digitaalsel kujul (nt veebis, andmebaasides või digitaalsetel andmekandjatel) avaldatud interaktiivsete õppematerjalide, sh digiõpikute, õppeotstarbeliste videote ja mobiilirakenduste, õpimängude, õppejõududele suunatud digitaalsete metoodiliste juhiste ja rakenduste, veebipõhiste testide ja muude õppeotstarbeliste digilahenduste jms loomisega ja edasiarendamisega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus on 50 000 eurot ning minimaalne summa on 30 000 eurot, millele lisandub kõrgkooli omafinantseering (vähemalt 30% projekti kogumaksumusest).

Taotluses kavandatud tegevused peavad toimuma  perioodil 01.01.2020. a. kuni 31.12.2020. a.

Ühes taotluses võib käsitleda mitut õppekava. Ühe ja sama õppekava arendamist saab käsitleda ainult ühes kõrgkooli poolt esitatavas taotluses. Juhul kui ühe ja sama õppekava arendamist on käsitletud mitmes kõrgkooli poolt esitatud taotluses, siis diskvalifitseeritakse kõik vastavad taotlused.

Vormikohased taotlused esitatakse HITSA konkursiveebi kaudu. Täpsemad nõuded projektitaotlustele on toodud taotlusvooru tingimustes ja taotlusvormidel. Taotlusvormid peavad olema digitaalselt allkirjastatud projektijuhi ja kõrgkooli esindusõigusliku isiku poolt. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. november 2019. a. (k.a.).

Arendusprojektide taotlusvooru esitatud projektitaotlusi hindab ning rahastamisotsused teeb ekspertkogu. Rahastamisotsused tehakse lähtudes programmi eesmärkidest, taotlusvooru tingimustest ning taotluste hindamise juhendist .

Info varasemate taotlusvoorude kohta SIIN

Lisainfo:
Indrek Ots
IT Akadeemia nõunik
indrek.ots@hitsa.ee
tel 514 9512