IT Akadeemia programmi arendusprojektide toetused

IT Akadeemia ARENDUSPROJEKTIDE TAOTLUSVOOR 2020

TAOTLUSTE ESITAMINE ON LÕPPENUD

Eesti teaduse, majanduse ning laiemalt kogu ühiskonna jätkusuutliku arengu kasvatamiseks on oluline suurendada tööjõuturul vajalike oskustega kõrgharidusega IKT spetsialistide arvu ning toetada erialaspetsiifiliste IKT oskuste õpetamist ka teistes õppekavades, et kasvatada laiapõhjalist IKT kasutusoskust erinevates valdkondades. IT Akadeemia programmi taotlusvoorude üldeesmärgiks on IKT kõrghariduse kvaliteedi tõstmine ja/või valdkondliku/erialaspetsiifilise IKT hariduse kvaliteedi tõstmine kõrgkoolis.

Käesoleva taotlusvooru eesmärk on suurendada erialaspetsiifilise IKT õpetamise ja rakendamise oskusi mitte-IKT õppekavadel. Arendusprojektide sihiks on tudengitele senisest paremate IKT-alaste teadmiste ja oskuste andmine, eesmärgiga suurendada IKT-l põhinevate tehniliste lahenduste oskuslikku rakendamist oma erialal ja seeläbi edendada valdkonna arengut ning efektiivistumist ning tõsta kõrgkooli lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

Toetuse sihtgrupiks on kõik Eesti kõrgkoolid, projektid valitakse välja avatud taotlusvooru raames ning nende tulemuslikkust hinnatakse projektipõhiselt. Taotlusvooru raames ei toetata õppekavasid, mille arendamiseks on HITSA teised rahastamisskeemid (st. IKT fookusõppekavade toetus, informaatikaõpetajate järelkasvu toetamine). Vt. täpsemalt taotlusvooru tingimustest.

Toetatakse õppekavade arendamisega seotud tegevusi, mille tulemusena paraneb kõrgkoolis pakutava kõrghariduse kvaliteet, sh:

·         Õppeainete ja -kursuste väljatöötamist, õppematerjalide koostamist ja rakendamist õppetöös

·         Kõrgkooliväliste partneritega koostööd, eelkõige kõrgkoolide vahelist koostööd

·         Olemasolevate õppejõudude (täiend)koolitust

·         Õppekava raames läbi viidava õppetööga otseselt seotud seadmete, tarvikute, materjalide ja         tarkvara   soetamist (kuni 20% projekti kogueelarvest)

·         Erialaekspertide kaasamist õppetöösse, eelkõige erasektorist

·         Muud õppekava arendamisega otseselt seotud tegevusi

 

Projekti maksimaalne toetus on 75 000 eurot ning minimaalne summa on 30 000 eurot, millele lisandub kõrgkooli omafinantseering (vähemalt 30% projekti kogumaksumusest).

Taotluses kavandatud tegevused peavad toimuma  perioodil 01.02.2020. a. kuni 31.07.2021. a.

Ühes taotluses võib käsitleda mitut õppekava. Ühe ja sama õppekava arendamist saab käsitleda ainult ühes kõrgkooli poolt esitatavas taotluses. Juhul kui ühe ja sama õppekava arendamist on käsitletud mitmes kõrgkooli poolt esitatud taotluses, siis diskvalifitseeritakse kõik vastavad taotlused.

Vormikohased taotlused esitatakse HITSA konkursiveebi kaudu. Täpsemad nõuded projektitaotlustele on toodud taotlusvooru tingimustes ja taotlusvormidel. Taotlusvormid peavad olema digitaalselt allkirjastatud projektijuhi ja kõrgkooli esindusõigusliku isiku poolt. Taotluste esitamise tähtaeg on 16. märts 2020. a. (k.a).

Arendusprojektide taotlusvooru esitatud projektitaotlusi hindab ning rahastamisotsused teeb ekspertkogu. Rahastamisotsused tehakse lähtudes programmi eesmärkidest, taotlusvooru tingimustest ning taotluste hindamise juhendist. Rahastamisotsused tehakse teatavaks hiljemalt 30. aprilliks 2020. a.


Info varasemate taotlusvoorude kohta SIIN

Lisainfo:
Indrek Ots
IT Akadeemia nõunik
indrek.ots@hitsa.ee
tel 514 9512