IT Akadeemia programmi arendusprojektide toetused


Eesti teaduse, majanduse ning laiemalt kogu ühiskonna jätkusuutliku arengu kasvatamiseks on oluline suurendada tööjõuturul vajalike oskustega kõrgharidusega IKT spetsialistide hulka ning toetada erialaspetsiifiliste IKT oskuste õpetamist ka teistes õppekavades kasvatamaks arengut läbi IT laiema kasutuse ka teistes majandusharudes.

IT Akadeemia programmi arendusprojektide taotlusvoorude üldeesmärgiks on toetada IKT kõrghariduse kvaliteedi tõstmist, innovatsiooni, ettevõtete ja kõrgkoolide vahelist koostööd, sh rahvusvahelist koostööd ning erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamist, et tõsta valdkondlikku efektiivsust ja konkurentsivõimet. Vt. täpsemalt 2019. a. taotlusvoorude tingimustest.

Arendusprojektide teostajateks on Eesti kõrgkoolid, projektid valitakse välja avatud taotlusvoorude raames ning tegevuste tulemuslikkust hinnatakse projektipõhiselt. Arendusprojektidega toetatakse nii IKT õppekavade arendusi kui ka teistel õppekavadel erialase IKT õppe edendamist.

2019. a. taotlusvoor toimub kahes kategoorias:

·         Kvaliteedi tõstmine IKT kõrghariduse õppekavadel, mille eesmärgiks on suurendada IKT kõrghariduse rahvusvahelist konkurentsivõimet. Toetuse sihtgrupiks on IKT kõrghariduse õppekavasid õpetavad kõrgkoolid (õppekavade loetelu on siin)

·         Erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamine kõrghariduses, mille eesmärk on suurendada professionaalsel tasemel valdkondliku IKT õpetamise ja rakendamise oskusi mitte IKT erialadel. Toetuse sihtgrupiks on kõik Eesti kõrgkoolid.

Toetatakse õppekavade arendamisega seotud tegevusi, mille tulemusena paraneb kõrgkoolis pakutava kõrghariduse kvaliteet, sh:

·         Õppeainete ja -kursuste väljatöötamist, õppematerjalide koostamist ja rakendamist õppetöös

·         Kõrgkooliväliste partneritega koostööd, eelkõige kõrgkoolide vahelist koostööd

·         Olemasolevate õppejõudude (täiend)koolitust

·         Õppekava raames läbi viidava õppetööga otseselt seotud seadmete, tarvikute, materjalide ja tarkvara soetamist

·         Erialaekspertide kaasamist õppetöösse, eelkõige erasektorist

·         Muud õppekava arendamisega otseselt seotud tegevusi

 

Projekti maksimaalne toetus on 75000 eurot ning minimaalne summa on 15000 eurot, millele lisandub kõrgkooli omafinantseering (vähemalt 30% projekti kogumaksumusest).

Taotluses kavandatud tegevused peavad mahtuma perioodi 01.01.2019. a. kuni 31.12.2020. a., taotletava projekti perioodil ei tohi olla sama õppekava arendamiseks käimasolevat IT Akadeemia raames rahastatud arendusprojekti.

Ühes taotluses võib käsitleda mitut õppekava. Ühe ja sama õppekava arendamist saab käsitleda ainult ühes kõrgkooli poolt esitatavas taotluses. Juhul kui ühe ja sama õppekava arendamist on käsitletud mitmes kõrgkooli poolt esitatud taotluses, siis diskvalifitseeritakse kõik vastavad taotlused.


Vormikohased taotlused esitatakse HITSA konkursiveebi kaudu. Täpsemad nõuded projektitaotlustele leiab taotlusvooru tingimustest ja taotlusvormidest. Taotlusvormid peavad olema digitaalselt allkirjastatud projektijuhi ja kõrgkooli esindusõigusliku isiku poolt.

Taotluste esitamise tähtaeg on 21. jaanuar 2019. a. (k.a.).

 

Arendusprojektide taotlusvooru esitatud projektitaotlusi hindab ning rahastamisotsused teeb ekspertkogu, mille töösse on kaasatud täiendavad valdkondlikud eksperdid.

2019. aasta ekspertkogu koosseis:

 • Heli Aru-Chabilan, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
 • Jaak Anton, Haridus- ja Teadusministeerium
 • Marika Popp, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Peeter Normak, Tallinna Ülikool
 • Tavo Kangru, Tallinna Tehnikakõrgkool
 • Raul Ennus, ettevõtja (Helmes)
 • Kristjan Kuhi, ettevõtja (WePower)
Täiendavad valdkondlikud ekspertid:

 • Triin Sepp, ettevõtja (Proekspert)
 • Aho Augasmägi, ettevõtja (Codeborne)
 • Urve Mets, SA Kutsekoda
 • Birgit Lao, SA Innove
 • Mikk Vahtrus, SA Eesti Teadusagentuur

Rahastamisotsused tehakse lähtudes programmi eesmärkidest, taotlusvoorude tingimustest ning taotluste hindamise juhendist. Rahastamisotsused tehakse teatavaks hiljemalt 4. märtsiks 2019. a.