IT Akadeemia programmi arendusprojektide toetused

IT Akadeemia arendusprojektide  taotlusvoor 2021


Eesti teaduse, majanduse ning laiemalt kogu ühiskonna jätkusuutliku arengu kasvatamiseks on oluline suurendada tööjõuturul erialaspetsiifiliste IKT-kompetentse omavate spetsialistide arvu. Käesoleva taotlusvooru eesmärk on suurendada erialaspetsiifilise IKT õpetamise ja rakendamise oskusi mitte-IKT õppekavadel. Arendusprojektide sihiks on tudengitele senisest paremate IKT-alaste teadmiste ja oskuste andmine, eesmärgiga suurendada IKT-l põhinevate tehniliste lahenduste oskuslikku rakendamist oma erialal ja seeläbi edendada valdkonna arengut ning efektiivistumist ning tõsta kõrgkooli lõpetajate konkurentsivõimet tööturul.

Toetuse sihtgrupiks on kõik Eesti kõrgkoolid. Taotlusvooru raames ei toetata informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi õppekavasid ja õppekavasid, mille arendamiseks on IT Akadeemia teised rahastamisskeemid (st informaatikaõpetajate järelkasvu toetamine). Vt. täpsemalt taotlusvooru tingimustest .

Toetatakse õppekavadega ja -tööga seotud arendustegevusi, mille tulemusena paraneb kõrgkoolis erialaspetsiifiliste IKT oskuste õpetamise kvaliteet, sh:

·       Õppeainete ja -kursuste väljatöötamist, õppematerjalide koostamist ja rakendamist õppetöös

·       Kõrgkooliväliste partneritega koostööd, sh teiste kõrgkoolidega ja ettevõtetega

·       Olemasolevate õppejõudude (täiend)koolitust, sh pedagoogiliste (e-õppe metoodika) võimekuste arendamist

·       Õppekava raames läbi viidava õppetööga otseselt seotud seadmete, tarvikute, materjalide ja tarkvara soetamist (kuni 20% projekti kogueelarvest)

·       Erialaekspertide kaasamist õppetöösse, eelkõige erasektorist

·       Muud õppekava arendamisega otseselt seotud tegevused

 

Toetatakse kaheaastaseid projekte, toetus on 50 000 eurot aastas (st kokku 100 000 eurot), millele lisandub kõrgkooli omafinantseering (vähemalt 30% projekti kogumaksumusest). Projekti tegevused peavad toimuma  perioodil 01.01.2021. a. kuni 31.12.2022. a.

Ühes taotluses võib käsitleda mitut õppekava. Ühe ja sama õppekava arendamist saab käsitleda ainult ühes kõrgkooli poolt esitatavas taotluses. Juhul kui ühe ja sama õppekava arendamist on käsitletud mitmes kõrgkooli poolt esitatud taotluses, siis diskvalifitseeritakse kõik vastavad taotlused.

Toetuse taotlemine toimub kahes etapis. Esimeses etapis esitatakse ideekavand, taotlusvooru teise etappi valitud ideekavandite põhjal esitatakse täistaotlus. Arendusprojektide taotlusvooru esitatud ideekavandeid ja täistaotlusi hindab ning rahastamisotsused teeb ekspertkogu.

Ekspertkogu otsustas valida taotlusvooru teise etappi järgmised ideekavandid: 

Kõrgkool

Projekti pealkiri

Eesti Kunstiakadeemia

Taastuva bioressursi väärindamisel põhinevate nanomaterjalide ja -tehnoloogiate edasiarendamine Jätkusuutliku Disaini Laboris

Tallinna Tehnikakõrgkool

Mootorsõiduki konstrueerimise projektõppe e-kursuse loomine  

Tallinna Tehnikaülikool

TalTech-i energeetika valdkonna õppekavade arendamine kasutades tehisintellekti ja digitaalsete kaksikute võimalusi  

Tallinna Ülikool

Digitehnoloogia kui matemaatikaõppe kaasajastamise katalüsaator

Tallinna Ülikool

Loomeerialade õppekavades IKT oskuste omandamist toetav integreeritud multifunktsionaalne platvorm LUNA  

Tartu Ülikool

Digipädevuste õpetamine automaatika ning robootika seadmete kasutajatele ja arendajatele  

Tartu Ülikool

IKT-võimekuse suurendamine Tartu Ülikooli loodusteaduste õppekavadel ja ühisõppekavadel

Tartu Ülikool

Digipädevuste arendamine Tartu Ülikooli õpetajahariduse õppekavades


Ideekavandi valimine taotlusvooru teise etappi (st taotlejale antakse võimalus esitada täistaotlus) ei tähenda rahastamisotsust. Teise etappi valiti kaheksa ideed, millest rahastuse saab kuni viis projekti. Täistaotluse koostamisel peavad taotlejad arvestama ka ekspertkogu poolt ideekavanditele tehtud ettepanekuid.

Vormikohased  täistaotlused esitatakse Harno konkursiveebi kaudu. Täpsemad täistaotluste nõuded on toodud taotlusvooru tingimustes ja taotlusvormidel. Taotlusvormid peavad olema digitaalselt allkirjastatud projektijuhi ja kõrgkooli esindusõigusliku isiku poolt. Täistaotluste esitamise tähtaeg on lõppenud, rahastamisotsused tehakse hiljemalt 17. maiks 2021.a.  

Rahastamisotsused tehakse lähtudes programmi eesmärkidest, taotlusvooru tingimustest ning taotluste hindamise juhendist.


Lisainfo:

Indrek Ots
IT Akadeemia nõunik
indrek.ots@harno.ee
tel 514 9512

Varasemad taotlusvoorud - vt. SIIT