Kõrgemate IKT oskuste arendamine kõrghariduses

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

 • ''Ehitiste tervise automatiseeritud jälgimine (ETAJ)''
Projekti eesmärk: Ehitusvaldkonna tudengitele võimaluste loomine õppimaks ehitiste tervise järlgimist seoses tänapäeva mõõtetehnoloogiate ja andmete edastamisega reaalajas, samuti antakse teadmisi andmetöötlemisest ja analüüsist. (TTÜ ehituse ja arhitektuuri instituut)

 • ''Nutikama meditsiinitehnoloogia poole läbi kõrgemate IKT oskuste''
Projekti eesmärk: Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika (BME) ühisõppekava arendusvajaduste ja -võimaluste analüüs. Selle tulemusel kaardistatakse erialaspetsiifilise IT oskusteabe maht ning valdkonna tegelikud vajadused. (TTÜ Tervisetehnoloogiate instituut)


TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL

 • ''Tootmisprotsesside ressursside planeerimise, haldamise ja juhtimise tarkvara soetamine ja rakendamine''

Projekti eesmärk: Eesti töötlevas tööstuses kasutatavate IKT süsteemide õpetamine ning koolile vastava võimekuse loomine. Tudengid saavad praktilised teadmised ettevõttes kasutusel olevatest IKT süsteemidest ja nende võimalustest.

 • ''Tööstusroboti offline programmeeriise praktiline õpperakk''
Projekti eesmärk: Tööstusrobotite nn offline programmeerimise õpetamise alustamine masinaehituse õppekava üliõpilastele. Projekti käigus luuakse e-kursus koos vajalike õppematerjalidega (harjutused ja praktilised tööd) ning võetakse kasutusse tööstusrobotite programmeerimise ja simuleerimise tarkvara.


TARTU ÜLIKOOL

 • ''Nutikate tehnoloogiate ja tehnoloogiaõpetuse mooduite IKT õppe arendamine kunstide ja tehnoloogiaõpetaja õppekaval''

Projekti eesmärk: Õppekaval kaasaegsete tehnoloogiavahendite kasutamiseks võimekuse ja vahendite loomine. (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)

 • ''Andmete visualiseerimise ja kommunikatsiooni oskuste arendamine R platvormil''
Projekti eesmärk: Majandusteaduskonna magistriprogrammi lõpetanutele piisava ettevalmistuse tagamine andmetöötluskeskkonnas R iseseisvaks hakkamasaamiseks. (TÜ Sotsiaalteaduste valdkond)


TALLINNA ÜLIKOOL

 • ''Matemaatikaõpetaja õppekava tudengite digipädevuste kujundamine läbi ainedidaktika mooduli ainetevahelise integratsiooni''
Projekti eesmärk: Matemaatikaõpetaja õppekavasse süsteemselt integreeritud digitehnoloogiad koos tänapäevaste õppemeetoditega. (TLÜ Digitehnoloogiate instituut)

 • ''TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi IKT tehnika arendus''
Projekti eesmärk: Üliõpilastele õppetööks vajalike salvestus- ja varundusvõimaluste loomine. (TLÜ BFM)


EESTI MAAÜLIKOOL

 • ''Eesti Maaülikooli e-hariduse kvaliteedi tõstmine''
Projekti eesmärk: Erialaste õppevideote loomine, mida saab kasutada nii e-kursuste kui ka auditoorsete loengute osana.


EESTI KUNSTIAKADEEMIA

 • ''Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna IKT-võimekuse arendamine''
Projekti eesmärk: Disainiteaduskonna digitaalse labori uuendamine. Tootedisaini ning tekstiilidisaini ja moe erialade õpetamiseks luuakse Arduino-põhised füüsilise prototüüpimise ja eksperimenteerimise võimalused.


SISEKAITSEAKADEEMIA

 • ''Sisejulgeoleku valdkonna spetsialistide geoinformaatika kompetentsi arendamine Sisekaitseakadeemia tasemeõppes (GeoSKA)

Projekti eesmärk: Geoinformaatikaalase kompetentsi kasvatamine ja arendamine õppejõudude ja õppijate hulgas ning geoinformaatika integreerimine õppesse, samuti vastava tehnilise valmiduse parendamine.