IT Akadeemia arendusprojektide taotlusvoor 2020

IT Akadeemia programmi 2020. a.  arendusprojektide taotlusvooru tulemuste ülevaade

 

Ülevaade taotlusvooru taotlustest ja tulemustest

Taotleja
Esitatud taotluste arv
Toetatud taotluste arv
Toetatud taotluste summa
Eesti Maaülikool 2 0 0
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 1 0 0
Estonian Business School 1 1 75 000
Kõrgem Kunstikool Pallas 1 0 0
Sisekaitseakadeemia 1 0 0
Tallinna Tehnikaülikool 6 3 172 371
Tallinna Ülikool 5 2 65 142
Tartu Ülikool 13 4 200 155
KOKKU 30 10 512 668


Rahastatud projektide nimekiri

Business Technology õppekava arendus (Estonian Business School; toetuse summa: 75 000 eurot)

Tänane DESI 2019 indeks näitab Eesti ettevõtete madalat digitehnoloogiate rakendamise taset ja andmete (andmeanalüüsi) vähest kasutamist otsuste tegemisel. Peamiseks põhjuseks on inimeste vähesed digioskused, mis kanduvad töökohtadesse ja ettevõtetesse. Soovime suurendada IKT õpetamise mahtu, et igal lõpetajal oleksid oma eriala lõpetades vajalikud valdkonnaspetsiifilised IKT kompetentsid  

Digitaalse tootmise/Industry 4.0 õppelabori loomine (Tallinna Tehnikaülikool; toetuse summa: 41 471 eurot)

Projekti põhieesmärgiks on digitaalse tootmise/Industry 4.0 vajaduste kaardistamine tööstuses, koolides ja omavalitsuste tasemel; vastava õppelabori loomine, selle labori võimaluste kasutamine õppetöös ning õpetajate ja spetsialistide täiendkoolitusel, vastava uudse kaugkasutatava digitaalsetel kaksikutel põhineva e-laborimaterjali loomine, ja seeläbi IKT alaste teadmiste taseme tõstmine üliõpilastel, erialaõpetajatel. ja täiendõppuritel.

IKT lahenduste integreerimine TalTech Eesti Mereakadeemia õppekavasse „Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine“ (Tallinna Tehnikaülikool; toetuse summa: 56 000 eurot)

Projekti eesmärgiks on erialaspetsiifiliste IKT lahenduste integreerimine TalTech Eesti Mereakadeemia õppekavasse „Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine“ ja sellega kaasneva sisulise materjali uuendamine, erialaainete ning praktikate kaasajastamine ja IHO (Rahvusvaheline Hüdrograafia Organisatsioon) standartide vastavusse viimine.

Rakendusfüüsika õppekavade õppelaborite uuendamine IKT võimekuste arendamise kaudu (Tallinna Tehnikaülikool; toetuse summa 74 900 eurot)

Projekti eesmärgiks on rakendusfüüsika õppelaborite arendamine tänapäevaste IKT vahendite abil. Lisanduvad uued töövahendid eksperimendi juhtimiseks, andmetöötluseks ja analüüsiks. Luuakse õpivahendid suurandmetöötluse oskuste arendamiseks Unix’i keskkonnas.

Minu tulevikukolleeg robot (Tallinna Ülikool; toetuse summa: 30 000 eurot)

Projekti eesmärk on luua TLÜ EDUSPACE laborile 2021. aastaks võimekus pakkuda mitte-IKT õppekavadel õppivatele üliõpilastele tehisintellekti (AI) kasutamist tutvustavaid praktikume. Lihtsatele AI-robotitele luuakse käitumismudelid, mis aitavad mõista seda tüüpi robotite rakendamist klassiruumis.

Tarkade tootmistehnoloogiate õpetamine ja rakendamine tootearendusega seotud õppeprojektide läbiviimisel Käsitöötehnoloogiate ja disaini õppekaval (Tallinna Ülikool; toetuse summa: 35 142 eurot)

Projekti eesmärgiks on suurendada võimekust õpetada Käsitöötehnoloogiate ja disaini erialal tootearendus- ja disaini valdkonna aineid, rakendades erialal omandatud digipädevusi tootearendusprojektides, mille teostamiseks on kaasatud tarku tootmistehnoloogiaid ning ettevõtteid regionaalselt ja üleriigiliselt.

Võõrkeelte erialaste digipädevuste arendamine TÜ maailma keelte ja kultuuride kolledžis (VEDA) (Tartu Ülikool; toetuse summa: 49 700 eurot)

Eesmärgid ja plaanitavad tegevused:

  • kaardistada võõrkeelte alaste digipädevuste vajadus ja nende paigutumine õppekavades;
  •  tõsta õppejõudude digipädevust vastastikuse infovahetuse ning kutsutud ja lähetatud koolituste   kaudu;
  •  luua õpiobjekte jm teavet eri digikultuuride mõistmiseks ja vahendamiseks.

Kvantarvutuse kursuste arendamine eesmärgiga parandada valmisolekut kvantrevolutsiooniks (Tartu Ülikool; toetuse summa: 31 192 eurot)

Kvantarvutite kasutuselevõtt tõotab suuri muutus paljudes valdkondades. Eestis puudub selleks valmisolek. Projekti eesmärk on kvantarvutuse tehnoloogia aluskursuse loomine ja seotud kursuste arendamine laiale sihtrühmale, keskendudes praktilisele kvantprogrammeerimisele.  

Erialaste digipädevuste arendamine ja digivahendite õppevara loomine psühholoogias (Tartu Ülikool; toetuse summa: 51 013 eurot)

Arendatakse psühholoogiaüliõpilaste teadmisi IKT ettevõtlusest ja suunatakse ise nutikalt kasutama digivahendeid uuringutes ja rakendusvaldkondades. Projekti raames valmib videomaterjal “Digiettevõtlus ja psühholoogia” ning luuakse “Psühhofüsioloogia rakendused” kursus ja materjalid ning ostetakse sensorite komplektid.

TÜ Narva kolledži Noorsootöö õppekava arendamine – “Digital Youth – infoühiskonna noored“ (Tartu Ülikool; toetuse summa 68 250 eurot)

Sihiks on käivitada uuenduslik lähenemine IKT pädevuste arendamisele noortega töötavate spetsialistide õppes. Uuendatud noorsootöö õppekava raames loodud mooduli „Digital Youth“ ainete väljaarendamine ja esmakordne pakkumine 2021 suurendab IKT-l põhinevate lahenduste oskuslikku rakendamist töös noortega erinevates valdkondades.