Informaatikaõpetajate väljaõppe toetusmeede

Informaatikaõpetajate väljaõppe toetusmeede on osa IT Akadeemia programmist ning seda rahastatakse riigieelarvest.

Kuna Eesti põhikoolides, gümnaasiumides ja kutsekoolides on puudu üle 200 kvalifitseeritud informaatikaõpetaja, siis on 2018. aastal alanud tegevuse eesmärk leida ja toetada lahendusi, mis aitavad kaasa kvalifitseeritud informaatikaõpetajate arvu kasvule. IT Akadeemia programmist toetatakse informaatikaõpetajate väljaõppe tugevdamist ja uudsete meetmete kasutuselevõttu Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis, kellele on määratud kaasvastutus õpetajakoolituse eest. Mõlema ülikooli toetuse summa 2020. aastal on 150 000 eurot.

2020. aastal rakendatakse Tallinna Ülikoolis informaatikaõpetajate tasemeõppe õppekava, mis ITA programmi raames 2019. a vastuvõtuks. Käivitatakse kooliinformaatika uurimissuund ning tegeletakse IT-õppe süvendamisega teistes õpetajakoolituse õppekavades. Kaugemalt pärit ning täiskohaga töötavate tudengite kaugosaluse võimaldamiseks ning distantsõppe toetamiseks luuakse videoõppematerjale, mida ristkasutatakse koos Tartu Ülikooliga.

Tartu Ülikoolis toetatakse IT Akadeemiast järgmiseid tegevusi: informaatikaõpetajate magistriõppe tugevdamine; magistriõppe tugevdamine läbi informaatika didaktika alase doktoriõppe tugevdamise; informaatikaõpetajate, informaatikaalaste huviringide juhendajate jt teadmiste ja oskuste taseme tõstmine ning teiste ainete õpetajatele informaatika õpetamise baasteadmiste ja -oskuste jagamine.

Ülikoolide koostöös on rakendamisel uus praktikasüsteem, tudengitele makstakse stipendiumi ning alustanud on informaatika didaktika doktoriõppe tudengid. 2020.a on ka eesmärk koolides läbi viia kaardistusuuring selle kohta, millised on koolide võimalused (personali, eelarve, tunniplaani, taristu osas), takistused ja toevajadus uue informaatika ainekava rakendamiseks.

2020. aastal lõpetavad esimesed tudengid, kes on õppinud IT Akadeemia toel.