IKT teaduse toetusmeede

Info- ja kommunikatsiooni (IKT) teaduse toetusmeede on osa IT Akadeemia programmist ning seda rahastatakse riigieelarvest perioodil 2018-2022, aastane meetme maht on vähemalt 3 miljonit eurot. Meetme raames toetatakse IKT alase teadusvõimekuse tugevdamist ning teadus- ja arendustegevust Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis, kellele on määratud informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi kaasvastutus, ning Tallinna Ülikoolis.

Tegemist on institutsionaalse toetusega, toetusega ei rahastata teadlaste individuaalprojekte. Tegemist on toetusega, millega tugevdatakse ülikoolide IKT-ga seotud teadussuundade võimekust.


TEADUSE TOETUSMEETME missioon:

Kasvatada Eestis tipptasemel IKT teadus- ja arendustegevuse võimekust Eesti teaduse, majanduse ning laiemalt kogu ühiskonna, sh infoühiskonna jätkusuutliku arengu tagamiseks, tähtsustades erinevates elualades teaduspõhiste ja innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu.

TOETATAVAD TEADUSSUUNAD:

  • Tehisintellekt ja masinõppimine;
  • Andmeteadus ja suurandmed;
  • Robotite-inimeste koostöö ja asjade internet tööstuse protsessides.

Teadussuundade juhtpartner on Tartu Ülikool.

  • Tarkvara usaldusväärsus;
  • Tarkade asjade internet;
  • Riistvara ja süsteemide turvalisus ning usaldatavus.
Teadussuundade juhtpartner on Tallinna Tehnikaülikool.

  • Digipööre ja elukestev õpe
Teadussuuna juhtpartner on Tallinna Ülikool.

Loe lisaks IKT teaduse toetusmeetme teadussuundade kohta. 

STRATEEGILISED EESMÄRGID:

  • Eesti majanduse ja laiemalt kogu ühiskonna innovatsioonivõimekuse kasvatamine IKT targema kasutuse abil;
  • Prioriteetsetes teadussuundades IKT teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine;
  • Teadus- ja arendustegevuse sidumine õppetegevusega kõigil kõrghariduse astmetel
Loe lisaks IKT teaduse toetusmeetme strateegiliste eesmärkide kohta.