ProgeTiiger

ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi ning selleks:

  • toetame õpetajate ja juhendajate tehnoloogilise kirjaoskuse arendamist ning nende oskuste lõimimist õppetöösse eri ainevaldkondades, sh eakohaste metoodikate ja õppetegevuste kasutamisel;
  • tõstame laste ja noorte huvi, oskusi ning kaasatust inseneriteaduste vastu, suurendades tehnoloogiategevuste kättesaadavust, eesmärgiga toetada probleemilahendamis- ja programmeerimisoskust;
  • edendame valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke;
  • kaasrahastame õppetöös vajalike seadmete hankimist lasteaedadele, üldharidus- ja kutseõppeasutustele.


tegevused:

  • Õppe- ja näidismaterjalide loomine ja uuendamine, tõlkimine ning kohandamine.
  • Programmi võrgustike kaudu tagada uute koolitajate pealekasv. Võrgustiku liikmed on koolitusprogrammi koolitajad ja valdkonna populariseerijad oma piirkonnas. Lisainfo ja võrgustiku liikmete kontaktid leiab siit >>
  • Teavitus- ja populariseerimisürituste korraldamine, infomaterjalide koostamine, tehnoloogilist kirjaoskust arendavate õpilasürituste ja -konkursside korraldamine; õpilaste ja õpetajate toetamine rahvusvahelistel õpilaskonkurssidel osalemisel, programmi ja selle tulemuste tutvustamine laiemale avalikkusele. 

ProgeTiigri programmi kuuluvad kõik haridusasutused, kes on saanud toetust seadmete soetamise taotlusvoorudest, kelle õpetajad on käinud tehnoloogiharidusalastel koolitustel, kelle õpilased on osalenud ProgeTiigri õpilaskonkurssidel, kus tehnoloogilise kirjaoskuse õpetamine lõimitakse igapäevase õppetööga ning kus viiakse läbi robootika, programmeerimise jm arvutiringe.

ProgeTiigri programmi tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001)