Informaatika digiõpik I ja II kooliastmele

ProgeTiigri programmi raames on valminud kaks digiõpikut: I kooliastme digiõpik, kust leiab sellised teemad nagu digikunst, digimeedia ja digiohutus ning II kooliastme digiõpik digimeedia, programmeerimise ja digihügieeni teemadega.

Digiõpikud on mõeldud kasutamiseks erinevates ainetes (informaatika ainetunnis, teistesse ainetesse lõimitult, huviringis), erinevate digivõimalustega koolides. Õppeteemasid saab õpetada tervikuna valides iga klassi jaoks ühe õppeteema kui ka neid omavahel kombineerides. Õpetajate toetamiseks on koostatud vastavad didaktiliste soovitustega aine- ja tunnikavad.

Vaata lähemalt: Digiõpik I ja II kooliastmele

Digiõpikud on kui õppematerjalide kogumikud koondades erinevaid olemasolevaid materjale, luues uusi ning kombineerides ja struktureerides neid kõiki ühtseks loogiliseks tervikuks.

Loodud õpikud on valmis kasutamiseks, kuid see ei tähenda veel, et need on lõplikult valmis. Digiformaat annab võimaluse neid õpikuid järjepidevalt kaasajastada.

Mõlemad digiõpikud põhinevad varasemalt väljatöötatud kontseptsiooni „Uued õppeteemad põhikooli informaatika ainekavas nüüdisaegsete IT-oskuste omandamise toetamiseks“ vastavate kooliastmete osadel.Digiõpikud loodi Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames ja finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Programmi number on 2014-2020.1.03.15-0001.