Gümnaasiumi informaatika ainekava

Uus gümnaasiumi informaatika ainekava õpetab nii raal- kui disainmõtlemist, ainekava keskmes olev digilahenduse arendusprojekt paneb meeskonnana tööle erineva ettevalmistuse saanud õpilased, pannes nad päriselulisse olukorda, kus tuleb igaühel täita oma roll ning mõista ja toetada teisi.

 • Raalmõtlemine (computational thinking) on igale inimesele vajalik mõtlemistööriistade komplekt, mis sisaldab arvutiteadusest pärit ülesannete/probleemide lahendamise, süsteemide arendamise ja maailma mõistmise võtteid. Näiteks kuulub nende võtete hulka ülesannete keerukuse ja lahendatavuse hindamine, probleemide lahutamine väiksemateks osadeks, lahenduste üldistamine, lahenduseks sobiva algoritmi leidmine ja rakendamine, mustrite tuvastamine andmetes, rekursioon ja paralleeltöötlus, lahenduse veatuvastus ja -silumine.
 • Disainmõtlemine on inimese vajadustest ja elulisest kontekstist lähtuv empaatiline probleemilahendusviis, mis kombineerib eri teadmisvaldkondadest pärit ideid ja tööriistu ning mille tulemuseks on uue toote või teenuse prototüüp.

AINEKAVA KOOSNEB VIIEST VALIKKURSUSEST JA DIGILAHENDUSE ARENDUSPROJEKTIST

 • Programmeerimine (põhimõisted, koodikirjutamise baasoskused)
 • Tarkvaraarendus (andmestruktuurid, andmevahetus, kasutajaliides, tarkvaraarenduse projekt)
 • Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine (kasutajatelt andmete kogumine, prototüüpimine, disain)
 • Tarkvara analüüs ja testimine (nõuete analüüs, nõuetele vastavuse hindamine, uurimismeetodid, testimine, dokumentatsioon)
 • Digiteenused (baasteadmised infosüsteemidest, infosüsteemi haldus, riskide ja intsidentide haldus)
 • DigiTaru ehk digilahenduse arendusprojekt. Tehakse 3-5 liikmelistes rühmades, igal rühmal 2 mentorit, üks koolist ja teine tarkvara- või tootearenduse spetsialist.
Lisaks võivad gümnaasiumid informaatika ainekava osana pakkuda ka uut Küberkaitse valikkursust ning 2011. aastal õppekavasse ilmunud valikaineid (Robootika ja mehhatroonika, 3D-modelleerimine, Geoinformaatika, Arvuti kasutamine uurimistöös).AINEKAVA OSADE KOMBINEERIMISVÕIMALUSED
 • Valikkursused ja digilahenduse projekt. Valikkursusi võib pakkuda oma õpilastele kas eraldiseisvate kursustena või kogu kontseptsiooni järgides, mille puhul valivad erinevad õpilased 10. klassis 1-2 kursust ja teevad 11. klassis meeskonnana digilahenduse arendusprojekti.
 • Ainult valikkursused
 • Ainult digilahenduse arendusprojekt. Vajalikud eelteadmised on omandatud nt põhikoolis või huviringis.

LOE LISAKS


ANNA HUVIST MÄRKU

Kristi Salum / HITSA ProgeTiigri programmi juht / kristi.salum@hitsa.ee / 5342 2398
Gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste materjalid loodi 2018–2019. aastal HITSA, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös. HITSA poolt koordineerib ainekava materjalide koostamist ProgeTiigri programm.

HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.