ProgeTiigri programmi „Uute õppematerjalide väljatöötamise taotlusvoor 2015“


Hariduse infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kutsub Teid osa võtma ProgeTiigri programmi õpetajatele suunatud uute õppematerjalide väljatöötamise taotlusvoorust (lihtsustatud korras korraldatav hange).

Taotlusvooru läbiviimise eesmärk on:

 • mitmekesistada programmi raames pakutavate õppematerjalide valikut;
 • pakkuda õpetajatele õppematerjale ning innustada õpetajaid eesmärgipäraselt kasutama erinevaid tehnoloogilisi võimalusi õppetöös, lõimides need võimalused oma õppeainega; 
 • aidatakse kaasa eri vanuses õppijate tehnoloogilise kirjaoskusega seotud kompetentside ja digipädevuste arendamisele ning teavitustegevustega tekitatakse huvi valdkonna ja selle perspektiivsete erialade vastu.

HITSA juhitud ProgeTiigri programmi eesmärk on õppijate tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuse tõstmine, sh. tõsta õpetajate ja juhendajate tehnoloogilist kirjaoskust, toetades õpetajaid ja juhendajaid tehnoloogilise kirjaoskuse arendamisel ja vastavasisuliste tegevuste lõimimisel õppetöösse erinevates ainevaldkondades.

Õppematerjalide väljatöötamisel tuleb lähtuda ProgeTiigri programmi kontseptsioonist ja selles kirjeldatud kolmest oskustasemest (alg-, kesk- ning edasijõudnute tase). Tutvu programmiga siin: http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/progetiiger
 

Taotlusvooru ootame õppematerjalide väljatöötamise projekte järgmistel teemadel:

 • Tehnoloogia ja innovatsioon koolis (üldfilosoofiline, algtase). Mis on tehnoloogiapädevus. Tehnoloogia kasutamise põhimõtted ja metoodikad koolis. Tehnoloogia ja selle rakendamise mõistlikkus. Tehnoloogia lõimimine erinevate ainevaldkondadega. Koolitus- ja õppematerjal peab andma ülevaate erinevatest võimalustest tehnoloogia rakendamisel koolis kõikides kooliastemetes. Materjalide väljatöötamisel tuleb lähtuda riiklikest õppekavadest (Põhikooli riiklik õppekava lisa 7 „Tehnoloogia“ ja 13 „Tehnoloogia ja innovatsioon“, Gümnaasiumi riiklik õppekava lisa 14 „Tehnoloogia ja innovatsioon“).
 • Programmeerimise rakendused tahvelarvutitele (algtase).
 • 3D graafika ja selle kasutamise võimalused koolis (kesktase), 3D graafika, mis baseerub tasuta tarkvarale ja riistvaralised võimalused ning nende kasutamine õppetöös
 • PICAXE mikrokontrolleri kasutamine tehnoloogiaõpetuses (edasijõudnud).
 • jt. ProgeTiigri programmi sobituvad teemad.

Taotlusvoorus väljatöötatavate materjalide kasutajate sihtrühm on alus-, üld- ja kutseharidusasutuste õpetajad, haridustehnoloogid ja ainemoderaatorid.
Õppematerjalide väljatöötamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Taotlusvoorus osalemise tingimused:

 • Taotlusvooru ei kvalifitseeru õppematerjalid, mis on varem HITSA poolt välja töötatud või on HITSA koolituskalendris. Tutvu HITSA koolitusprogrammiga siin: http://koolitus.hitsa.ee/calendar ja ProgeTiigri õppematerjalidega siin: http://progetiiger.ee/oppematerjalid.
 • Väljatöötatav õppematerjal peab toetama õpetajaid koolis õppijate tehnoloogilise kirjaoskuse arendamisel.
 • Õppematerjal peab vastama ProgeTiigri programmis kirjeldatud ühele oskustasemele (alg-, kesk- või edasijõudnute tasemele). 
 • Õppematerjali koostajal peab olema eelnev kogemus õpetajatele suunatud õppematerjalide väljatöötamisel ja koolituste läbiviimisel. 
 • HITSA ei võta vastu õppematerjalide väljatöötamise projekte, mille eelarve ületab 2000€ piiri.
 • Väljatöötatava õppematerjalide testimise koolitused võivad olla 100% või osaliselt e-õppes, kui ka 100% auditoorne. 
 • Õppematerjalide maht ei tohi ületada 2 EAP (1 EAP on 26 akadeemilist tundi õppetööd).
 • Õppematerjal peab olema kooskõlas Eesti riikliku õppekavaga. 
 • Materjalide väljatöötamisel lähtutakse kvaliteetse e-kursuse loomise juhendist: http://www.e-ope.ee/kvaliteet/juhend

HITSA-l on õigus tagasi lükata need õppematerjalide väljatöötamise projektid, mis ei vasta taotlusvooru tingimustele.


Tähtaeg!

Digitaalselt allkirjastatud projekte õppematerjalide väljatöötamiseks ootame 30. aprilliks 2015 (k.a.) e-posti aadressile Triin.Kaasik@hitsa.ee.

Taotlusvoorus osalemiseks palume saata:

 1. Õppematerjalide väljatöötamise projekt etteantud vormil
 2. Väljatöötatud ja läbiviidud koolituste loetelu ning koolituse läbiviija CV
Laekunud õppematerjalide väljatöötamise projektid vaadatakse läbi HITSA hindamiskomisjoni poolt ja tulemused edastatakse taotlusvoorus osalejatele e-posti teel hiljemalt 11. mail 2015.

Lisainformatsioon:

 • Õppematerjalide väljatöötamiseks sõlmib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus teenuse osutamise lepingu õppematerjali (edaspidi Töö) väljatöötava organisatsiooniga või isikuga (Töö Tegija).
 • Töö valmimisega seotud kulud kannab esmalt Töö Tegija omadest vahenditest. Peale Töö valmimist ning üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist hüvitab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus tehtud kulutused vastavalt eelnevalt sõlmitud lepingule 75% peale õppematerjalide valmimist ja 25% peale õppematerjalide testimise koolituse läbiviimist. 
 • Töö üheks osaks on õppematerjalide piloteerimine peale materjalide valmimist. Õppematerjalide testimise koolituse läbiviimise eest ja selle järgse õppematerjalide täiendamise eest eraldi tasu ei maksta. 
 • Töö peab valmima hiljemalt 30.09.2015 ja õppematerjalide testimise koolitus peab olema läbi viidud hiljemalt 15.12.2015.
 • Õppematerjalide testimise koolituse sisu ja kvaliteedi (sh autorikaitse nõuete täitmise) eest vastutab õppematerjalide väljatöötaja.
 • Väljatöötatavad õppematerjalid tehakse kõigile avalikult kättesaadavaks Creative Commonsi BY-SA autoriõiguste litsentsi alusel.
 • Valminud õppematerjalid tuleb väljatöötajal sisestada HITSA repositooriumisse (http://www.e-ope.ee/repositoorium). Õppematerjalid lisatakse HITSA poolt ProgeTiigri programmi veebileheküljele (http://www.progetiiger.ee). 
 • HITSA-le tuleb luua ligipääs õppematerjalide testkoolituse õppekeskkonnas, kui koolitus toimub osaliselt või 100% e-õppes.
 • Väljatöötatavad koolitused on osa ProgeTiigri programmist ning neid on õigus läbi viia ainult HITSA-l ProgeTiigri programmi raames.

Taotlusvooru läbiviija kontakt:

Triin Kaasik

tel 651 0108
Mob +372 55 15 520
e-post Triin.Kaasik@hitsa.ee