ProgeTiigri programmi „Uute õppematerjalide väljatöötamise taotlusvoor 2016“


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) kutsub Teid osa võtma ProgeTiiger programmi uute õppematerjalide väljatöötamise taotlusvoorust.


Taustinformatsioon

Taotlusvooru eesmärk on pakkuda õpetajatele uusi tehnoloogiaharidust toetavaid õppematerjale ning innustada õpetajaid tehnoloogilisi võimalusi erinevates ainevaldkondades eesmärgipäraselt kasutama, et toetada õppijate tehnoloogiliste teadmiste ja oskuste omandamist.

Taotlusvoorus väljatöötatavate materjalide kasutajate sihtrühm on alus-, üld- ja kutseharidusasutuste õpetajad.

Õppematerjalide väljatöötamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

HITSA juhitud ProgeTiiger programmi eesmärk on õppijate ja õpetajate tehnoloogilise kirjaoskuse ja digipädevuse tõstmine, sh toetades õpetajaid tehnoloogilise kirjaoskuse arendamisel ja vastavasisuliste tegevuste lõimimisel õppetöösse erinevates ainevaldkondades.

Õppematerjalide väljatöötamise taotlusvoor on avatud järgmistele tehnoloogiavahenditele:
 • Rasperry Pi ja lisamoodulid (kaamera jt);
 • Makey Makey;
 • Bee-bot;
 • Meet Edison;
 • Philips Hue lambid;
 • LittleBits;
 • Ozobot;
 • Arduino ja lisamoodulid;
 • VEX.IQ robotid;
 • Sumorobotid (ehitamine ja programmeerimine).

Tingimused taotlusvoorus osalemisel


Õppematerjalide väljatöötamisel tuleb lähtuda ProgeTiiger programmi kontseptsioonist ja selles kirjeldatud kolmest oskustasemest (alg-, kesk- ning edasijõudnud) ning riiklikest õppekavadest (Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, Põhikooli riiklik õppekava lisa 1-13; Gümnaasiumi riiklik õppekava lisa 1-14, Kutsehariduse riiklikud õppekavad).

Õppematerjalid peavad olema ainepõhised ja sisaldama õpiülesandeid, mida õpetajad saavad kasutada konkreetsete õpiteemade õpetamiseks ja õpitulemuste saavutamiseks erinevates ainevaldkondades.

Õppematerjalid peavad olema digitaalsed. Õppematerjalide väljatöötamisel tuleb lähtuda digitaalsete õppematerjalide soovitustest (vt http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet).

Õppematerjali koostajal peab olema eelnev kogemus õpetajatele suunatud õppematerjalide väljatöötamisel ja koolituste läbiviimisel.

Õppematerjalide sisu ja kvaliteedi (sh autoriõiguste nõuete täitmise) eest vastutab koolituse väljatöötaja.

Õppematerjali maht ei tohi ületada 2 EAP ehk 52 ak/h õppetööd (õppematerjalide läbitöötamisele kuluv aeg).

Taotlusvooru ei kvalifitseeru õppematerjalid, mis on varem HITSA poolt välja töötatud või on HITSA koolituskalendris.

Tutvu HITSA koolitusprogrammiga siin: http://koolitus.hitsa.ee/calendar ja
ProgeTiiger koolitus- ja õppematerjalidega siin: http://progetiiger.ee/oppematerjalid.

Õppematerjalidesse tuleb lisada materjali läbimiseks vajalike vahendite nimekiri, kogus, kättesaadavus ja orienteeruv hind (nõutav klassikomplekt õppematerjalide kasutamiseks).

Väljatöötatud õppematerjalid peavad olema märgistatud vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse määrusele „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“ (VV määrus nr 146, 12.09.2014).


Taotluse esitamine

Punktis 5 nimetatud õppematerjalide väljatöötamiseks palume esitada taotlus, mille tähtaeg on 21. märts (k.a) 2016 aasta.

Taotlus tuleb esitada aadressil http://konkursiveeb.hitsa.ee

Taotlusele tuleb lisada varasemalt väljatöötatud õppematerjalide ja läbiviidud koolituste loeteludokument ning koolituse läbiviija CV.


Taotluse hindamine

Laekunud uute õppematerjalide väljatöötamise taotlused vaatab läbi HITSA hindamiskomisjon. Tulemused edastatakse taotluse esitajale e-posti teel hiljemalt 23. märtsil 2016.

Taotluse hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

 • väljatöötamise hind;
 • väljatöötatava õppematerjali sisu (sh ainepõhised lõimimisvõimalused, ülesannete valik ja sisu, rakendatavus õppekava kontekstis, seatud õpieesmärgid ja õpitulemused jne);
 • õppematerjali sisu sobivus taotluses märgitud haridustasemega/-astmega;
 • õppematerjalide väljatöötamise vajaduse põhjendus.
HITSA-l on õigus tagasi lükata need õppematerjalide väljatöötamise taotlused, mis ei vasta taotlusvooru tingimustele.

Lisainformatsioon

 • Õppematerjal peab valmima hiljemalt 01.05.2016.
 • Õppematerjalide väljatöötamiseks sõlmib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus teenuse osutamise lepingu õppematerjali (edaspidi Töö) väljatöötava organisatsiooni või isikuga (Töö Tegija).
 • Peale õppematerjalide valmimist viib Töö tegija läbi materjalide testimise koolitused, mille eest tasustamine ei kuulu õppematerjalide väljatöötamise toetuse alla. Koolituse läbiviimise eest tasutakse eraldi ja selle kulu tuleb märkida taotluse esitamisel.
 • Õppematerjalide testimise koolitused lepitakse eraldi kokku õppematerjalide väljatöötajaga.
 • Õppematerjalide testimise koolituste läbiviimise järgselt peab Töö tegija õppematerjale täiustama ja/või parandama vastavalt HITSA esitatud parandusettepanekutele. Paranduste sisseviimiseks on 14 päeva.
 • Loodavale õppematerjalile annab HITSA Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline litsentsiga (vt http://www.hitsa.ee/teenused/autorioigused).
 • Valminud õppematerjalid tuleb väljatöötajal avalikustada HITSA haridusportaali Koolielu varamus. HITSA teeb õppematerjalid kättesaadavaks ka ProgeTiiger programmi veebileheküljel.
 • Väljatöötatavad õppematerjalid on osa ProgeTiiger programmist ja kuuluvad HITSA-le.