ProgeTiigri tunnikavade hange 2017

HITSA kuulutab välja hanke digitaalsete tunnikavade (sh tundi toetavate materjalide) väljatöötamiseks koolieelsetele lasteasutustele ja põhikoolidele.

Tunnikavad töötatakse välja ProgeTiigri programmi raames eesmärgiga tõsta laste ja noorte huvi, oskusi ning kaasatust IKT-s ja inseneriteadustes ning toetada nende algoritmilise mõtlemise, probleemilahendamis- ja programmeerimisoskuse arendamist.

Ühe tunnikava väljatöötamise eelarve on füüsilisele isikule 250 eurot (bruto) ja juriidilisele isikule 334,5 eurot koos käibemaksuga.

Tunnikavade väljatöötamist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001).

Tunnikavade väljatöötamine on jagatud kolmeks perioodiks:
 I. 01.03-27.03.2017, ideekavandite esitamine, hindamine ja tulemustest teavitamine
 II. 10.04-31.08.2017, tunnikavade (sh toetavate materjalide) väljatöötamine
 III. 02.10-30.11.2017, tunnikavade testimine ja täiendamine

ÜLDTINGIMUSED

 1. Hanke raames luuakse digitaalsed tunnikavad ja tundi toetavad materjalid programmeerimise, robootika ja 3D-tehnoloogia kasutamiseks õppetöös.

 2. Tunnikavasid (sh toetavaid materjale) saab luua koolieelsetele lasteasutustele (6-7aastastele) riiklikust õppekavast lähtudes kõigis seitsmes valdkonnas (mina ja keskkond, keel ja kõne, eesti keel kui teine keel, matemaatika, kunst, muusika, liikumine) ja põhikoolile kolmes erinevas ainevaldkonnas: matemaatika, kunst ja tehnoloogia.

 3. Lasteaedadele suunatud tunnikavad peavad toetama koolieelsete lasteaedade riikliku õppekava õppe- ja kasvatustegevuste eesmärke ning sisu.

 4. Koolidele suunatud tunnikavad peavad toetama põhikooli riikliku õppekava matemaatika, kunstiainete (muusika ja kunst) ja tehnoloogia (tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus) ainekavade õpitulemuste saavutamist (sh tunnikava sisu peab võimaldama lõimitud õpet ja õppimist toetava (kujundava) hindamise kasutamist).

 5. Tunnikavad avaldatakse ja on kasutamiseks üleval Koolielu repositooriumis, ProgeTiigri digitaalses kogumikus ja digitaalse õppevara portaalis e-Koolikott.

 6. Tunnikavad avaldatakse Creative Commons 4.0 CC-BY litsentsi alusel, võimaldamaks nende taaskasutamist ning edasiarendamist erinevate osapoolte poolt.

 7. Väljatöötatud materjalid peavad olema märgistatud vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse määrusele „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“ (VV määrus nr 146, 12.09.2014).

TEHNILISED NÕUDED

 1. Tunnikava on vähemalt 45-minutiline ühe õppetegevuse või -aine teema käsitlemise kava, kus kajastub kogu tunni tegevus nii õpilase kui õpetaja seisukohalt (tunnikava vormi leiad siit).

 2. Tunnikavale lisaks tuleb luua täiendavad materjalid, nt õpiülesanded, esitlused, tunni teema käsitlemiseks sisumaterjalid, enese- ja kaaslase hindamise võimalused jne. Loodav täiendav materjal peab olema nii õpetaja kui õpilase poolt kasutatav kõigil enimkasutatavatel operatsioonisüsteemidel (Android, iOS, Linux, MacOS, Windows) ning erineva suurusega nutiseadmete ekraanidel.

 3. Tunniks vajalikud materjalid (olemasolevad või loodavad) peavad olema õpilastele eakohased ning lähtuma õppeaine vajadustest, eripäradest ja arengutest. Materjalis kasutatakse õppijat motiveerivaid elulisi näiteid ja illustratsioone. Materjalide maht peab olema vastavuses teemade mahuga.

 4. Tunnikava (sh tundi toetavad materjalid) peab olema digitaalselt vormistatud ja avaldatud veebikeskkonnas, kuhu on tagatud ligipääs kõigile (ei tohi olla parooliga kaitstud). Tunnikava peab olema veebikeskkonnas loogiliselt üles ehitatud ning õpilase ja õpetaja jaoks võimalikult lihtsasti navigeeritav (kasutatav tervikliku komplektina, nii et toetav materjal on veebikeskkonnas tunnikava sees otse kättesaadav).

 5. Materjalide väljatöötamisel tuleb lähtuda digitaalsete õppematerjalide soovitustest (vt http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet).

 6. Tunnikava (sh toetavate materjalide) sisu ja kvaliteedi (sh autoriõiguste kaitse nõuete täitmise) eest vastutab materjalide väljatöötaja.

 7. Valminud tunnikavasid testitakse sihtrühma (õppijate) hulgas. Selleks moodustatakse õpetajatest testgrupid. Testimise järgselt tuleb autoritel tunnikavasid saadud tagasiside põhjal täiendada.

 8. Lisaks veebikeskkonnas avaldamisele tuleb tunnikavad (sh tundi toetavad materjalid) autoritel lisada Koolielu repositooriumisse (https://koolielu.ee/waramu).

HANKES OSALEMINE

 1. Hankes osalemiseks tuleb esitada tunnikava loomise ideekavand ning loend autori poolt väljatöötatud õppematerjalidest.

 2. Ideekavandi esitamise tähtaeg on 20. märts (k.a) 2017.

 3. Ideekavandi vorm tuleb täita ja esitada iga tunnikava kohta eraldi HITSA konkursiveebis: http://konkursiveeb.hitsa.ee

IDEEKAVANDITE HINDAMINE

Ideekavandeid hindavad aineeksperdid (hindamiskomisjon). Hindamiskomisjon valib välja vähemalt 20 tunnikava lasteaedadele ja 45 tunnikava põhikoolile (igas kooliastmes 15 tunnikava).
Tulemused edastatakse hankes osalejatele e-posti teel hiljemalt 27. märtsil 2017.

Ideekavandite hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

 • Väljatöötatava tunnikava teema ja sisu (sh ainepõhised lõimimisvõimalused, tundi toetavate materjalide valik, rakendatavus õppekava kontekstis);

 • Tunnikava sobivus märgitud haridustasemega/-astmega;

 • Tunnikava väljatöötamise vajaduse põhjendus.

LISAINFORMATSIOON

Tunnikavade väljatöötamise detailne ajakava:

01.-20.03.2017
Hange on avatud ideekavandite esitamiseks
27.03.2017
Hindamistulemustest teadaandmine
10.-14.04.2017
Lepingute sõlmimine
31.08.2017
Tunnikava ja seda toetavate materjalide valmimistähtaeg
02.10-17.11.2017
Tunnikavade testimisperiood
20.-30.11.2017
Testimistulemuste kokkuvõtmine ja autoritele tagasiside andmine.
Tunnikavade täiustamine saadud testimistulemuste põhjal
18.-20.12.2017
Tunnikavade väljatöötamise eest tasumine