Gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste loomine ja piloteerimine

2018. sügisel otsis HITSA pilootkoole, kes oleksid valmis 2018/2019 õppeaastal osalema uute gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste loomises ja piloteerimises.

Hanke tulemusel valmivad 2019. aasta suvel valikkursused, mis annavad igale gümnaasiumiõpilasele võimaluse arendada IT-oskusi oma huvidest lähtuvalt ning rakendada neid ka praktilises tegevuses.

Ehkki alates 2010. aastast on põhikooli õppekavas informaatika valikõppeaine, puudub see gümnaasiumi riiklikus õppekavas. 2017. aasta sügisel HITSA eestvedamisel kokku kutsutud gümnaasiumi informaatika õppekava töörühma hinnangul on Eesti gümnaasiumite informaatikaõpetuse peamiseks probleemiks põhikoolis omandatud informaatikateadmiste ebaühtlus. Ka pole paljudel gümnaasiumiõpilastel võimalust informaatikat õppida või pole selle maht, sisu ja kvaliteet piisavad ega suurenda huvi siduda oma tulevik selle valdkonnaga.

Hanke tulemusena valmib kuus 35-tunnilist valikkursust (5 ettevalmistavat valikkursust ja digilahenduse arendusprojekt), millele luuakse sisu koos materjalidega. Need on:

Programmeerimine
Tarkvaraarendus
Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine
Tarkvara analüüs ja testimine
Digiteenused
Digilahenduse arendusprojekt

Pilootkoolidele pakuti

  • võimalust pakkuda oma õpilastele ja õpetajatele kaasaegseid informaatika valikkursusi;

  • võimalust lüüa aktiivselt kaasa gümnaasiumi informaatika valikkursuste loomisel;

  • võimalust teha koostööd antud valdkonna ekspertidega;

  • tasu ühe kursuse loomisprotsessis osalemise ja piloteerimise eest on 1300 eurot koos km-ga.

Sobiv pilootkool

  • võimaldab õpilastel osaleda uudse lähenemisega valikkursustel (kaks kuni viis erinevat eelduskursust + digilahenduse arendusprojekt)

  • teeb tihedat koostööd valikkursuste loojatega ja annab neile edasi õpilaste, õpetajate, juhendajate ja juhtkonna tagasiside (protsessile, sisule kui ka loodavatele materjalidele).

Täpsem info loomisel olevate informaatika valikkursuste kohta siin>>.

ProgeTiigri programmi tegevusi toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001)