HITSA otsib ProgeTiigri programmi piirkondlikke nõustajaid!

ProgeTiigri programmi piirkondlik nõustaja on HITSA ProgeTiigri programmi otsene partner ja tugi oma piirkonnas, kes aitab oma maakonnas koolidel ja lasteaedadel süvendatud IT-valdkonnaga seotud teemade (programmeerimine, robootika, multimeedia jmt) õpetamise õppekavasse sisse viia või muul viisil toetada IT õppimise kättesaadavust lastele ja noortele. 

ProgeTiigri saadiku tööülesanded:

 • Kaardistada oma maakonna koolide ja lasteaedade hetkeseis ja võimalused IT süvendatud õppe (programmeerimise, robootika, multimeedia jm IT-õppe) läbiviimisel. Selgitada välja, milliseid toetusmehhanisme (koolitused, seadmed jne) kool ja lasteaed vajab, et alustada või jätkata IT süvendatud õppega (õppetöö või huviring).
 • Koostada detailne tegevuskava koolide ja lasteaedade lõikes, kus on kirjeldatud tegevused, kuidas IT süvendatud õppe (seminarid, nõustamistegevus, koolitused, näidistunnid, üritused jne) juurutamisega tegeletakse.
 • Nõustada neid koole ja lasteaedasid, kus süvendatud IT-õpet veel ei toimu, tegevuste valikul (õppetöösse juurutamine, valikaine või huviring) ja nendega alustamisel.
 • Nõustada lasteaedu ja koole HITSA seadmete taotlusvoorus (taotluste kirjutamine, vahendite valik) ning teistes ProgeTiigri tegevustes ning Eestisisestes ja võimalusel ka rahvusvahelistes projektides (nt eTwinning) osalemisel.
 • Aidata koolidel ja lasteaedadel leida sobivaid täiendõppe võimalusi õpetajatele ja huviringide juhendajatele (vajadusel suunata neid HITSA vm sobivatele koolitustele) ja toetada maakonnas aktiivselt tegutseva võrgustiku tekkimist.
 • Hoida ennast kursis ja jagada infot valdkonna-alaste projektide ja uudiste osas. Viia läbi seminare ja infopäevi, kus tutvustatakse erinevaid võimalusi IT süvendatud õppega alustamiseks (HITSA ProgeTiigri programm jm).
 • Algatada ja toetada oma piirkonnas erinevate õpilasürituste ja -võistluste korraldamist või õppeasutuste vaheliste kogemuspäevade (nt avatud tunnid, ühisüritused jms) korraldamist.
 • Suunata õppeasutusi HITSA jt valdkonnaga seotud õpilaskonkurssidel ja -üritusel osalema.
 • Koostada ja esitada HITSA-le 20. juunil ja 20. detsembril aruanded etteantud vormil.
 • Olla HITSA ProgeTiigri programmi otseseks partneriks süvendatud IT oskuste arendamisel Eesti haridusasutustes.

Kokku tahame leida 20-25 nõustajat üle Eesti, igast maakonnast 1-3 inimest. ProgeTiigri programmi piirkondlik nõustaja peab soovitavalt elama või töötama vastavas maakonnas. Nõustajatega sõlmitakse lepingud kuni 31.12.2019. 

Nõustaja esitab HITSAle aruande ülalnimetatud ülesannete täitmise kohta kaks korda aastas: 20. juunil ja 20. detsembril. 

Aasta lõpuks (31.12.2019) peab maakonnas olema tagatud IT õppimise võimaluste kättesaadavus 100 % koolides ja 70 % lasteaedades.

Nõustajaks kandideerimisel palume soovijatel esitada hiljemalt 01.03.2019 järgmised dokumendid: 

1) Pakkumuse vorm, mis kajastab andmeid kandidaadi senise kogemuse kohta;

2) Tegevuskava IT-õppe juurutamiseks maakonnas, kus soovitakse nõustamist läbi viia. 

Soovi korral võib esitada täiendavaid dokumente, mida kandidaat peab vajalikuks.

HITSA-l on vajadusel õigus nõuda kandidaadilt tema kogemust tõendavaid dokumente. 

Nõudmised kandidaadile

Kandideerijal tuleb tõestada oma pädevust ning esitada maakondlik tegevusplaan, kus on kirjeldatud, milliste meetmetega IT õppimise võimaluste kättesaadavust piirkonnas 2019. aastal arendada on plaanis.

Kandidaatide hindamiskriteeriumid:

 • kogemus IT hariduse valdkonnas
 • varasem projektijuhtimise kogemus
 • HITSA ProgeTiigri programmi tegevustes ja tehnoloogiaalastel koolitustel osalemine
 • esitatud tegevusplaani sisu ja rakendatavus (sh seatud eesmärgid 2019. aasta lõpuks)

Nõustamisteenuse pakkumist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001) raames.

Küsimused ja lisainfo: 
Kristi Salum
ProgeTiigri programmijuht

kristi.salum@hitsa.ee