ProgeTiigri programmi seadmete taotlusvoor 2017

Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) avas 2017 talvel taotlusvooru, kus oli võimalik kõigil alus- ja üldharidusasutustel taotleda toetust mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide ning 3D printer KIT-ide (edaspidi nimetatud „seadmed“) soetamiseks.

Taotlusvoor on lõppenud.

Tingimused:

 1. HITSA sihtfinantseeris haridusasutusi 85% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast. Haridusasutuste omaosalus on 15%.
 2. Ühele haridusasutusele makstava toetuse ülempiir oli koos kõikide maksudega 4250 €, millele lisandub haridusasutuse kohustuslik omaosalus 15%. Soovi korral võis haridusasutus omaosalust suurendada.
 3. Taotlusvoorus ei hüvitatud tasulist tarkvara ja litsentse, mis ei tule koos seadmega.
 4. Toetuse saamise alla ei kuulu laua-, süle- ja tahvelarvutid.
 5. Sihtfinantseeringu saaja peab 6 kuu möödumisel alates seadmete kättesaamise kuupäevast (v.a juuni-august) esitama aruande, kuidas on taotluses esitatud tegevused realiseerunud (kus ja kuidas seadmeid kasutatakse).
 6. Eelmise taotlusvooru toetuse kasutamise aruande esitamata jätnud haridusasutusele toetust ei eraldatud.

Seadmete taotlemiseks tuli esitada hiljemalt 3. aprilliks 2017 (k.a) taotlus koos järgmiste lisadokumentidega:

 • seadmete hinnapakkumine;
 • näidistunnikava või -tegevuskava seadmete kasutamise kohta.

Hindamiskriteeriumid:

 • Toetuse kasutuseesmärk - taotluses on kirjeldatud seadmete vajaduse põhjendus, mis vanuses lapsed on kaasatud, millistes õppetegevustes ja kuidas plaanitakse seadmeid kasutada;
 • Näidistunnikava või -tegevuskava, mis kirjeldab täpsemalt soetatavate seadmete kasutamist;
 • Õpetajate kogemus seadmete kasutamisel.
 • Hindamisel võetakse arvesse eelmiste HITSA seadmete taotlusvoorude tulemusi. Korduvtaotleja puhul hinnatakse, kas soetatud seadmed on haridusasutuses aktiivselt kasutuses õppetöös ja huvitegevuses ning kas varasemalt esitatud taotluses kirjeldatud tegevused on realiseeritud. Kui taotlusi esitatakse rohkem, kui eelarveliselt on võimalik toetada, eelistatakse neid haridusasutusi, kes ei ole varem HITSA taotlusvoorust toetust saanud.

Taotlusi hindas HITSA hindamiskomisjon. Taotluse esitanud haridusasutusele anti sihtfinantseerimise otsusest teada peale taotlusvooru lõppemist 10 tööpäeva jooksul. Taotlusvoorus positiivse otsuse saanud haridusasutustega sõlmiti sihtfinantseerimisleping ja seejärel kanti HITSA sihtfinantseerimisosa (85 %) haridusasutuse arveldusarvele. Haridusasutus ostab HITSA poolt toetuse saanud seadmed tarnijalt ise välja saadetud hinnapakkumise alusel.
Sihtfinantseerimise järgselt tuleb haridusasutusel esitada HITSA-le koopiad kuludokumentidest (seadmete soetamise arved ja maksekorraldused) ning seadmete tarne tähtaeg. Seadmed peavad olema ostetud ja kuluaruanne peab olema esitatud HITSA konkursiveebis hiljemalt 31. maiks.