Taotlusvooru tingimused

haridusasutustele, kes pole varem HITSA poolt toetust saanud

Tegevuse eesmärk: IT hariduse kättesaadavuse korraldamine kõikidele õpilastele
Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) avab taotlusvooru, kus on võimalik osaleda kõigil alus- ja üldharidusasutustel, kes soovivad lastele/õpilastele korraldada IT keerukamate oskuste õpetamist (programmeerimine, robootika, digimeedia) ja kes pole eelnevalt ProgeTiigri programmi taotlusvoorudes seadmete soetamiseks toetust saanud. Toetust saab taotleda mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide, 3D printerite ning programmeeritavate droonide (edaspidi nimetatud „seadmed“) soetamiseks.


Tingimused:

 1. Taotleja viib lasteaias/koolis sisse süsteemse ja jätkusuutliku IT oskuste õppe võimaluse.

 2. HITSA sihtfinantseerib haridusasutusi 85% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast. Haridusasutuste omaosalus on 15%.

 3. Ühele haridusasutusele makstava toetuse ülempiir on koos kõikide maksudega 3750 €, millele lisandub haridusasutuse kohustuslik omaosalus 15%. Vajadusel võib haridusasutus omaosalust suurendada.

 4. Üldjuhul arvutite ja tahvelarvutite ostu ei toetata (va põhjendatud juhul, kui see on vajalik soetatava spetsiifilise IT vahendi käitamiseks, aga nende maksumus ei tohi ületada 30% toetussummast).

 5. Toetuse alla ei kuulu põrandarobotite matid või muud mittedigitaalsed väikevahendid.

 6. Seadmed saanud haridusasutus on kohustatud osalema ProgeTiigri seadmete rakendamist toetaval veebikursusel (Moodle´i keskkonnas) september 2019 – veebruar 2020. Tingimus ei kohaldu neile lasteaia/kooli õpetajale(tele), kes on osalenud varasemalt ProgeTiigri vastavasisulistel koolitustel või tõendab asjakohaste oskuste olemasolu muul moel (nt on kõrgharidusega informaatikaõpetaja vmt). Lisaks võtma osa ProgeTiigri sügisesest (2019) õpilasüritusest ning esitama aruande seadmete kasutamise kohta 29. veebruariks 2020. 

Seadmete taotlemiseks tuleb esitada taotlus HITSA konkursiveebis>>
Taotlusi võetakse vastu 23. aprillini (kell 17:00).

Taotlusele tuleb juurde lisada järgmised dokumendid:

 • seadmete hinnapakkumine;
 • näidistegevuskava seadmete kasutamise kohta.


Hindamiskriteeriumid:

 • Toetuse kasutuseesmärk – seadmete vajaduse põhjendus (millised vanuseastmed, kus seadmeid kasutama hakkavad); tegevusest kasu saavate laste/õpilaste hulk.
 • Taotleja tegevuskava, mis kirjeldab täpsemalt soetatavate seadmete kasutamist (kuidas ja missugusteks tegevusteks vahendeid kasutatakse: lõimitult, eraldi tunnina, valikkursusena, huviringina).
 • Kui taotlusest ei ilmne seadmete maksimaalne võimalik kasutus, tuleb kasuks seadmete ristkasutus teiste haridusasutuste või huvitegevuse läbiviijatega. 
Hindamiskriteeriumid on leitavad SIIT.

Taotlusi hindab HITSA hindamiskomisjon. Taotluse esitanud haridusasutusele antakse sihtfinantseerimise otsusest teada 10 tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppu. Taotlusvoorus positiivse otsuse saanud haridusasutusega sõlmitakse sihtfinantseerimisleping ja seejärel kantakse HITSA sihtfinantseerimisosa (85 %) haridusasutuse arveldusarvele. Haridusasutus ostab HITSA poolt toetuse saanud seadmed tarnijalt ise välja saadetud hinnapakkumise alusel.


Sihtfinantseerimise järgselt tuleb haridusasutusel esitada HITSA-le koopiad kuludokumentidest (seadmete soetamise arved ja maksekorraldused) ning seadmete tarne tähtaeg. Seadmed peavad olema ostetud ja kuluaruanne peab olema esitatud HITSA konkursiveebis hiljemalt 10. juuniks.