Taotlusvooru tingimused

haridusasutustele, kes pole varem HITSA poolt toetust saanud EHK ESMAKORDSED TAOTLEJAD

Tegevuse eesmärk: IT hariduse kättesaadavuse korraldamine kõikidele õpilastele.
Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) avab taotlusvooru, kus on võimalik osaleda kõigil alus- ja üldharidusasutustel, kes soovivad lastele/õpilastele korraldada keerukamate IKT-oskuste õpetamist (programmeerimine, robootika, digimeedia) ja kes pole eelnevalt ProgeTiigri programmi taotlusvoorudes seadmete soetamiseks toetust saanud. Toetust saab taotleda mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika komplektide (KITid), 3D-printerite ning programmeeritavate droonide (edaspidi nimetatud „seadmed“) soetamiseks. NB! Toetuse alla ei kuulu põrandarobotite matid või muud mittedigitaalsed väikevahendid.


Tingimused:

 1. Taotleja viib lasteaias/koolis sisse süsteemse ja jätkusuutliku IT oskuste õppe võimaluse.

 2. HITSA sihtfinantseerib haridusasutusi 85% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast. Haridusasutuste omaosalus on 15% kogumaksumusest.

 3. Ühele haridusasutusele makstava toetuse ülempiir koos kõikide maksudega on 3500 €, millele lisandub haridusasutuse kohustuslik omaosalus 15%. Vajadusel võib haridusasutus omaosalust suurendada.

 4. Taotluse miinimumsumma on 500 eurot, millele lisandub omaosalus.

 5. Üldjuhul arvutite ja tahvelarvutite ostu ei toetata, välja arvatud põhjendatud juhul, kui see on vajalik soetatava spetsiifilise IKT-vahendi käitamiseks ning tingimusel, et nende kogumaksumus ei ületa 30% toetussummast.

 6. Toetust ei eraldata põrandarobotite mattide või muude mittedigitaalsete väikevahendite soetamiseks.

 7. Ühe haridusasutuse kohta saab esitada ainult ühe taotluse.

 8. Peale taotluse rahuldamist ja seadmete kättesaamist on haridusasutus kohustatud:
  a. läbima ProgeTiigri seadmete rakendamist toetava veebikursuse (Moodle´i keskkonnas) september – detsember 2020.a. Tingimus ei kohaldu neile lasteaia/kooli õpetaja(te)le, kes on varem osalenud ProgeTiigri vastavasisulistel koolitustel või kes tõendavad asjakohaste oskuste olemasolu muul moel (nt on kõrgharidusega informaatikaõpetaja ja/või haridustehnoloog, kes rakendamist toetab vmt).
  b. võtma osa ProgeTiigri 2020. aasta sügisel toimuvast õpilasüritusest.

 9. Haridusasutused, kes ei osale seadmete rakendamist toetaval veebikursusel, või ei läbi seda täies mahus, peavad esitama lõpparuande seadme(te) kasutamise kohta 31.jaanuariks 2021.a. HITSA konkursiveebis.

 10. Taotlus esitatakse HITSA konkursiveebis

 11. Taotluse esitamise tähtaeg on 21. aprill 2020.a. kell 17:00.Taotlusele tuleb juurde lisada järgmised dokumendid:

 • Seadme(te) hinnapakkumine (kui esitatakse mitu hinnapakkumist, peavad need olema esitatud ühes digikonteineris);
 • Tegevuskava seadmete kasutamise kohta (vorm taotluse päises, mis tuleks üles laadida või lingiga jagada).

Hindamiskriteeriumid:

 • Taotluse korrektne vormistamine ja esitamine. (NB! Jälgige, et tegevuskava oleks esitatud etteantud vormil).
 • Toetuse kasutuseesmärk – seadmete vajaduse põhjendus (millised vanuseastmed, kus seadmeid kasutama hakkavad) ning tegevusest kasu saavate laste/õpilaste hulk.
 • Taotleja tegevuskava, mis kirjeldab täpsemalt soetatavate seadmete kasutamist (kuidas ja missugusteks tegevusteks vahendeid kasutatakse: lõimitult, eraldi tunnina, valikkursusena, huviringina).
 • Kasuks tuleb seadmete ristkasutus teiste haridusasutuste või huvitegevuse läbiviijatega. 
Hindamiskriteeriumid on leitavad SIIT.

Taotlusi hindab HITSA poolt määratud hindamiskomisjon. Taotluse esitanud haridusasutusele antakse sihtfinantseerimise otsusest teada hiljemalt 22. mail 2020.a. Taotlusvoorus positiivse otsuse saanud haridusasutusega sõlmitakse sihtfinantseerimisleping ja seejärel kantakse HITSA sihtfinantseerimisosa (85 %) haridusasutuse arveldusarvele. Haridusasutus ostab HITSA poolt toetuse saanud seadmed tarnijalt taotluse lisana esitatud hinnapakkumise alusel ise välja.

Sihtfinantseerimise järgselt tuleb haridusasutusel esitada HITSA-le koopiad kuludokumentidest (soetamise arved ja maksekorraldused) ning seadmete tarne tähtaeg.

Seadmed peavad olema ostetud ja kuluaruanne peab olema esitatud HITSA konkursiveebis hiljemalt 30. juuniks 2020.a.