Taotlusvooru tingimused

haridusasutustele, kes on varem HITSA poolt toetust saanud

Tegevuse eesmärk: IT hariduse kättesaadavuse korraldamine kõikidele õpilastele.
Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) avab taotlusvooru, kus on võimalik osaleda kõigil alus- ja üldharidusasutustel, kes soovivad lastele/õpilastele korraldada IT keerukamate oskuste õpetamist ja kes on eelnevalt ProgeTiigri programmi taotlusvoorudes seadmete soetamiseks toetust saanud. Toetust saab taotleda mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide, elektroonika-mehhaanika KIT-ide, 3D printerite, programmeeritavate droonide jms (edaspidi nimetatud „seadmed“) soetamiseks.

Tingimused:

 1. Taotleja tegeleb lasteaias/koolis IT haridusega süsteemselt ja jätkusuutlikult.
 2. HITSA sihtfinantseerib haridusasutusi 70% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast. Haridusasutuste omaosalus on 30%.
 3. Ühele haridusasutusele makstava toetuse ülempiir on koos kõikide maksudega 3750 €, millele lisandub haridusasutuse kohustuslik omaosalus 30%. Vajadusel võib haridusasutus omaosalust suurendada.
 4. Üldjuhul arvutite ja tahvelarvutite ostu ei toetata (va põhjendatud juhul, kui see on vajalik soetatava spetsiifilise IT vahendi käitamiseks, aga nende maksumus ei tohi ületada 30% toetussummast).
 5. Toetuse alla ei kuulu põrandarobotite matid või muud mittedigitaalsed väikevahendid.
 6. Seadmed saanud haridusasutus on kohustatud esitama uuendusliku metoodilise juhendi (nt projektiplaan, õppevideo koos tunnikavaga vms), milles on lõimitud vähemalt kaks erinevat õppeainet. Samuti võtma osa ProgeTiigri sügisesest (2019) õpilasüritusest ning viima läbi vähemalt ühe õpitoa Code Week programmeerimisnädala raames. 
 7. Sihtfinantseeringu saaja peab esitama oma metoodilise juhendi HITSA poolt etteantud keskkonda hiljemalt 20.detsembril 2019. 
 8. Eelmise taotlusvooru seadmete kasutamise aruande esitamata jätnud haridusasutusele toetust ei eraldata.

Seadmete taotlemiseks tuleb esitada taotlus HITSA konkursiveebis>>
Taotlusi võetakse vastu 23. aprillini (kell 17:00).

Taotlusele tuleb juurde lisada järgmised dokumendid:

 • seadmete hinnapakkumine;
 • tegevuskava seadmete kasutamise kohta.


Hindamiskriteeriumid:

 • Toetuse kasutuseesmärk - seadmete vajaduse põhjendus (millised vanuseastmed ja kus seadmeid kasutama hakkavad, missugust uut väärtust see õppetöös loob); tegevusest kasu saavate laste/õpilaste hulk.
 • Taotleja tegevuskava, mis kirjeldab täpsemalt soetatavate seadmete kasutamist õppeaasta jooksul.
 • Kui taotlusest ei ilmne seadmete maksimaalne võimalik kasutus, tuleb kasuks seadmete ristkasutus teiste haridusasustuste või huvitegevuse läbiviijatega.
Hindamiskriteeriumid on leitavad SIIT.

Taotlusi hindab HITSA hindamiskomisjon. Taotluse esitanud haridusasutusele antakse sihtfinantseerimise otsusest teada 10 tööpäeva jooksul pärast konkursi lõppu. Taotlusvoorus positiivse otsuse saanud haridusasutusega sõlmitakse sihtfinantseerimisleping ja seejärel kantakse HITSA sihtfinantseerimisosa (70%) haridusasutuse arveldusarvele. Haridusasutus ostab HITSA poolt toetuse saanud seadmed tarnijalt ise välja saadetud hinnapakkumise alusel.


Sihtfinantseerimise järgselt tuleb haridusasutusel esitada HITSA-le koopiad kuludokumentidest (seadmete soetamise arved ja maksekorraldused) ning seadmete tarne tähtaeg. Seadmed peavad olema ostetud ja kuluaruanne peab olema esitatud HITSA konkursiveebis hiljemalt 10. juuniks.