Taotlusvooru tingimused

haridusasutustele, kes on varem HITSA poolt toetust saanud EHK KORDUVAD TAOTLEJAD

Tegevuse eesmärk: IT hariduse kättesaadavuse korraldamine kõikidele õpilastele.
Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA) avab taotlusvooru, kus on võimalik osaleda kõigil alus- ja üldharidusasutustel, kes soovivad lastele/õpilastele korraldada keerukamate IKT-oskuste õpetamist ja kes on eelnevalt ProgeTiigri programmi taotlusvoorudes seadmete soetamiseks toetust saanud. Toetust saab taotleda mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide, elektroonika-mehhaanika komplektide (KITid), 3D-printerite, programmeeritavate droonide jms (edaspidi nimetatud „seadmed“) soetamiseks.
NB! Toetuse alla ei kuulu põrandarobotite matid või muud mittedigitaalsed väikevahendid.

Tingimused:

 1. Taotleja edendab lasteaias/koolis IT haridusega süsteemselt ja jätkusuutlikult.

 2. HITSA sihtfinantseerib haridusasutusi 70% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast. Haridusasutuste omaosalus on 30% kogumaksumusest.

 3. Ühele haridusasutusele makstava toetuse ülempiir koos kõikide maksudega on 3500 €, millele lisandub haridusasutuse kohustuslik omaosalus 30%. Vajadusel võib haridusasutus omaosalust suurendada.

 4. Taotluse miinimumsumma on 500 eurot, millele lisandub omaosalus.
 5. Üldjuhul arvutite ja tahvelarvutite ostu ei toetata, välja arvatud põhjendatud juhul, kui see on vajalik soetatava spetsiifilise IKT-vahendi käitamiseks ning tingimusel, et nende kogumaksumus ei ületa 30% toetussummast.

 6. Toetust ei eraldata põrandarobotite mattide või muude mittedigitaalsete väikevahendite soetamiseks.

 7. Ühe haridusasutuse kohta saab esitada ainult ühe taotluse.

 8. Seadmed saanud haridusasutus on kohustatud:
  a. esitama uuendusliku metoodilise juhendi saadud seadme(te) kohta
  (nt projektiplaan, õppevideo koos tunnikavaga vms), milles on lõimitud vähemalt kaks erinevat õppeainet. Juhendi esitamise tähtaeg on 20. detsember 2020.a. HITSA konkursiveebis;
  b. võtma osa ProgeTiigri 2020.aasta sügisel toimuvast õpilasüritusest;
  c. viima läbi vähemalt ühe õpitoa teise haridusasutuse õpilastele/lasteaialastele.

 9. Asutused, kes ei täida eelmises punktis seatud nõudeid, peavad esitama etteantud vormil lõpparuande seadme(te) kasutamise kohta 31.jaanuariks 2021.a. HITSA konkursiveebis.

 10. Eelmiste taotlusvoorude tingimusi mitte täitnud haridusasutusele toetust ei eraldata.

 11. Taotlus esitatakse HITSA konkursiveebis: konkursiveeb.hitsa.ee

 12. Taotluse esitamise tähtaeg on 21. aprill 2020.a. kell 17:00.


Taotlusele tuleb juurde lisada järgmised dokumendid:

 • Seadme(te) hinnapakkumine (kui esitatakse mitu hinnapakkumist, peavad need olema esitatud ühes digikonteineris);
 • Tegevuskava seadmete kasutamise kohta (vorm taotluse päises, mis tuleks üles laadida või lingiga jagada).


Hindamiskriteeriumid:

 • Taotluse korrektne täitmine ja esitamine (NB! Jälgige, et tegevuskava oleks esitatud etteantud vormil).
 • Toetuse kasutuseesmärk - seadmete vajaduse põhjendus (millised vanuseastmed ja kus seadmeid kasutama hakkavad, missugust uut väärtust see õppetöös loob) ning tegevusest kasu saavate laste/õpilaste hulk.
 • Taotleja tegevuskava, mis kirjeldab täpsemalt soetatavate seadmete kasutamist õppeaasta jooksul.
 • Kasuks seadmete ristkasutus teiste haridusasustuste või huvitegevuse läbiviijatega.
Hindamiskriteeriumid on leitavad SIIT.

Taotlusi hindab HITSA poolt määratud hindamiskomisjon. Taotluse esitanud haridusasutusele antakse sihtfinantseerimise otsusest teada hiljemalt 22. mail 2020.a. Taotlusvoorus positiivse otsuse saanud haridusasutusega sõlmitakse sihtfinantseerimisleping ja seejärel kantakse HITSA sihtfinantseerimisosa (70%) haridusasutuse arveldusarvele. Haridusasutus ostab HITSA poolt toetuse saanud seadmed tarnijalt taotluse lisana esitatud hinnapakkumise alusel ise välja.

Sihtfinantseerimise järgselt tuleb haridusasutusel esitada HITSA-le koopiad kuludokumentidest (soetamise arved ja maksekorraldused) ning seadmete tarne tähtaeg.

Seadmed peavad olema ostetud ja kuluaruanne peab olema esitatud HITSA konkursiveebis hiljemalt 30. juuniks 2020.a.