ProgeTiigri nõustajate konkurss

HITSA otsib ProgeTiigri maakondlikke nõustajaid!


Nõustajate ülesanne on aidata koolidel ja lasteaedadel, kus programmeerimist ja robootikat ei õpetata (IT süvendatud õpe), selle õpetamine sisse seada või toetada muul viisil IT õppimise võimaluse kättesaadavust lastele ja noortele (5-19 a.).

ProgeTiigri programmi nõustaja ülesanded on:

 • kaardistada oma maakonna koolide ja lasteaedade võimalused IT süvendatud õppe läbiviimisel ning selgitada välja, milliseid toetusmehhanisme (koolitused, seadmed, jne) kool ja lasteaed vajab, et jätkata või alustada IT süvendatud õppega (õppetöö või huviring).
 • aidata nendes koolides ja lasteaedades, kus IT süvendatud õpet ei toimu, tegevustega (õppetöösse juurutamine, valikaine või huviring) alustada.
 • nõustada lasteaedu ja koole HITSA seadmete taotlusvoorus osalemisel (taotluste kirjutamisel) ning teistes Eesti sisestes ja rahvusvahelistes projektides osalemisel (Eesti2.0, Vaata Maailma konkursid jm projektid).
 • aidata koolidel ja lasteaedadel leida huviringide juhendajaid ja suunata neid HITSA koolitustele (luua maakonnas ringijuhendajate võrgustik).
 • viia vajadusel läbi seminare ja infopäevi, kus tutvustatakse erinevaid võimalusi IT süvendatud õppega alustamiseks (nõustaja peab olema teadlik, mida HITSA läbi ProgeTiigri programmi pakub ning samuti, mida pakuvad teised asutused, nagu Vaata Maailm, Eesti Teadusagentuur, KOV-id jne., hoidma ennast valdkonnalaste projektidega jm valdkonna uudistega kursis).
 • algatada ja toetada maakonnas erinevate õpilaste võistluste korraldamist või õppeasutuste vaheliste kogemuspäevade korraldamist.
 • suunata ja toetada õppeasutusi HITSA õpilaskonkursil osalemisel.

HITSA annab nõustajatele kõik vajalikud andmed maakondlike tegevuste elluviimiseks (haridusasutuste nimekirjad, kus IT süvendatud õpe toimub või ei toimu).

Kokku otsitakse 8 nõustajat järgmistest maakondadest, kus nõustamisteenust tuleb pakkuda:
Raplamaa, Saaremaa/Hiiumaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Viljandimaa.
NB! ProgeTiigri nõustaja peab elama või töötama vastavas maakonnas!

Nõustajatega sõlmitakse käsunduslepingud kaheks perioodiks:

 • 15. märts - 15. juuni 2017 (3 kuud), 1 170 € bruto
 • 15. august - 15. detsember 2017 (4 kuud), 1 560 € bruto

Iga perioodi lõpuks peab nõustaja esitama HITSA-le aruande ülal nimetatud ülesannete täitmise kohta. Aasta lõpuks (15.12.2017) peab maakonnas olema tagatud IT õppimise võimaluste kättesaadavus 80% koolides ja 30% lasteaedades.

Nõustajaks kandideerimisel palume saata Mari-Liis Peetsile (e-post mari-liis.peets@hitsa.ee)
hiljemalt 27. veebruariks oma CV ja maakondlik tegevusplaan, kus on kirjeldatud teie nägemust, milliste meetmetega plaanite oma maakonnas IT õppimise võimaluste kättesaadavust parandada 2017. aastal.

Kandidaate hinnatakse järgnevate kriteeriumite alusel:

 • kogemus IT hariduse valdkonnas;
 • varasem projektide juhtimise kogemus;
 • esitatud tegevusplaani sisu ja rakendatavus (sh seatud eesmärgid 2017 aasta lõpuks).

Nõustamisteenust käsitletakse riigihangete klassifikaatori alusel juhendamisteenusena (CPV kood 80590000-6). Nõustamisteenuse pakkumist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001) raames.