Skype’i välisõpingute magistristipendiumite konkurss 2016

Skype ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi 2016. aasta Skype’i välisõpingute magistristipendiumitele.

Skype’i välisõpingute magistristipendiumid (edaspidi stipendium) on mõeldud 2016 aastal kahe isiku väljaspool Eestit toimuvate magistriõpingute toetamiseks reaalerialadel (eelistades IKT-erialasid) või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalerialal. Stipendiumi eesmärgiks on teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade populariseerimine ja magistriõppe kättesaadavuse suurendamine Eestist pärit magistrantidele välismaal.
Stipendiumi aluseks on Skype’i välisõpingute magistristipendiumi statuut.


Stipendiumi suurus on 2016/2017 õppeaastal 8000 eurot.

Stipendium on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks. Stipendiumiperiood on 2016/2017 õppeaasta, kokku kümme kuud. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kellel on täidetud magistriõppesse astumise eeldused. Stipendiumile ei saa kandideerida Skype ja HITSA töötajad.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus HITSA Konkursiveebis https://konkursiveeb.hitsa.ee. Taotluse juurde kuuluvad:
  • stipendiumi taotleja Curriculum Vitae, mis sisaldab kontaktandmed (sh telefon, e-post);
  • õpingutulemused kogu õppeaja kohta viimases koolis (akadeemiline õiend või õpingutulemuste väljavõte);
  • taotlus – kavandatava magistritöö teema või täpsema teema puudumisel valdkonna kirjeldus, millest ollakse huvitatud (kuni 1000 tähemärki), kavandatavate õpingute riik ja/või kõrgkool;
  • essee teemal „Mida ma teen 5 aasta pärast tänu Skype’i välisõpingute stipendiumile?“ (pikkus 4500-7000 tähemärki)
Stipendiaatide valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valitakse laekunud taotluste hulgast (arvestades esitatud taotlust, stipendiumikandidaadi senist haridusteed, erialast tegevust ja nägemust edasisest enesearengust) välja kuus vestlusvooru (teise vooru) pääsejat. Vestlusvoorus selgitatakse välja kaks stipendiaati, kellelt oodatakse hiljemalt kahe kuu jooksul kinnitust kõrgkooli vastuvõtmise kohta. Stipendiaatidega sõlmitakse stipendiumileping ainult juhul, kui kandidaat on vastuvõttu kinnitavas ametlikus teates immatrikuleeritud (enrolled) nimetatud kõrgkooli magistriõppe programmi. Stipendium kantakse üle vastavalt stipendiumilepingule.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. juuni 2016.

Vestlusvooru edasipääsejad otsustatakse 4 tööpäeva jooksul.