Skype’i välisõpingute magistristipendiumi konkurss 2017

Skype ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi 2017. aasta Skype’i välisõpingute magistristipendiumile

Skype’i välisõpingute magistristipendium (edaspidi stipendium) on mõeldud 2017. aastal ühe isiku väljaspool Eestit toimuvate magistriõpingute toetamiseks reaalerialal (eelistades IKT-erialasid) või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalerialal. Stipendiumi eesmärgiks on teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade populariseerimine ja magistriõppe kättesaadavuse suurendamine Eestist pärit magistrantidele välismaal. Skype’i stipendiumile pandi alus 2004. aasta suvel toimunud seminaril Black Box Open Mind, kus esinesid Skype’i juht Niklas Zennström ja üks investoreid Steve Jürvetson ja koguti osalejatelt esimene panus tulevasesse stipendiumifondi. Stipendiumi aluseks on Skype’i välisõpingute magistristipendiumi statuut.

Stipendiumi suurus on 2017/2018. õppeaastal 8000 eurot

Stipendium on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks. Stipendiumiperiood on 2017/2018. õppeaasta, kokku kümme kuud. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kellel on täidetud magistriõppesse astumise eeldused. Stipendiumile ei saa kandideerida Skype’i ja HITSA töötajad.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus HITSA Konkursiveebis. Taotluse juurde kuuluvad:

  • stipendiumi taotleja Curriculum Vitae, mis sisaldab kontaktandmed (sh telefon, e-post);
  • õpingutulemused kogu õppeaja kohta viimases koolis (akadeemiline õiend või õpingutulemuste väljavõte);
  • taotlus – kavandatava magistritöö teema või täpsema teema puudumisel valdkonna kirjeldus, millest ollakse huvitatud (kuni 1000 tähemärki), kavandatavate õpingute riik ja/või kõrgkool;
  • essee teemal „Mida ma teen 5 aasta pärast tänu Skype’i välisõpingute stipendiumile?“ (pikkus 4500-7000 tähemärki).

Stipendiaadi valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valitakse laekunud taotluste hulgast (arvestades esitatud taotlust, stipendiumikandidaadi senist haridusteed, erialast tegevust ja nägemust edasisest enesearengust) välja kuus vestlusvooru (teise vooru) pääsejat. Vestlusvoorus selgitatakse välja üks stipendiaat, kellelt oodatakse hiljemalt ühe kuu jooksul kinnitust kõrgkooli vastuvõtmise kohta. Stipendiaadiga sõlmitakse stipendiumileping ainult juhul, kui kandidaat on vastuvõttu kinnitavas ametlikus teates immatrikuleeritud (enrolled) nimetatud kõrgkooli magistriõppe programmi. Stipendium kantakse üle vastavalt stipendiumilepingule kahes osas.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. juuli 2017

Vestlusvooru edasipääsejad otsustatakse 4 tööpäeva jooksul.