Skype magistristipendiumi konkurss 2013

Skype ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi

2013 aasta Skype’i magistristipendiumile

Skype’i magistristipendium (edaspidi stipendium) on mõeldud 2013 aaastal ühe isiku väljaspool Eestit toimuvate magistriõpingute toetamiseks reaalerialadel (eelistades IKT-erialasid) või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalerialal. Stipendiumi eesmärgiks on teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia (IKT) erialade populariseerimine ja magistriõppe kättesaadavuse suurendamine Eestist pärit magistrantidele välismaal. Skype’i stipendiumile pandi alus 2004. aasta suvel toimunud seminaril Black Box Open Mind kus esinesid Skype’i juht Niklas Zennström ja üks investoreid Steve Jürvetson ja koguti osalejatelt esimene panus tulevasesse stipendiumifondi, kuhu täiendavalt on panustanud Skype ja HITSA hallatav Tiigriülikooli programm. Stipendiumi aluseks on Skype’i stipendiumi statuut.

Stipendiumi suurus 2013/2014 õppeaastal on 6400 eurot, millest 50% on Skype Technologies OÜ ja 50% Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt.

Stipendium on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks.  Stipendiumiperiood on 2013/2014 õppeaasta, kokku kümme kuud. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kellel on täidetud magistriõppesse astumise eeldused. Stipendiumile ei saa kandideerida Skype ja HITSA töötajad.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata e-kiri aadressil stipendium@hitsa.ee, kus on kirjas/lisatud:

  • teemareal (“Subject“) märgusõna “Skype’i magistristipendium 2013“;
  • stipendiumi taotleja Curriculum Vitae, mis sisaldab kontaktandmed (sh telefon, e-post);
  • õpingutulemused kogu õppeaja kohta viimases koolis (akadeemiline õiend);
  • taotlus – kavandatava magistritöö teema või täpsema teema puudumisel valdkonna kirjeldus, millest ollakse huvitatud (kuni 1000 tähemärki) kus on märgitud riik ja/või kool kus soovitakse õpinguid jätkata;
  • essee teemal „Mida ma teen 5 aasta pärast tänu Skype’i stipendiumile?“ (pikkus 4500-7000 tähemärki)

Stipendiaadi valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valitakse laekunud taotluste hulgast (arvestades esitatud taotlust, stipendiumikandidaadi senist haridusteed,  erialast tegevust ja nägemust edasisest enesearengust) välja kolm  vestlusvooru teise vooru) pääsejat. Vestlusvoorus selgitatakse välja stipendiaat, kellelt oodatakse hiljemalt kahe kuu jooksul kinnitust kõrgkooli vastuvõtmise kohta. Stipendiaadiga sõlmitakse stipendiumileping ainult juhul, kui kandidaat on vastuvõttu kinnitavas ametlikus teates nimetatud kõrgkooli magistriõppe programmi immatrikuleeritud (enrolled).  Stipendium kantakse üle vastavalt stipendiumilepingule.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. juuni 2013

Vestlusvooru edasipääsejad otsustatakse 5 tööpäeva jooksul.