Skype´i välisõpingute magistristipendiumi konkurss 2014

Skype’i välisõpingute magistristipendium (edaspidi stipendium) on mõeldud 2014 aastal ühe isiku väljaspool Eestit toimuvate magistriõpingute toetamiseks reaalerialadel (eelistades IKT-erialasid) või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalerialal. Stipendiumi eesmärgiks on teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia (IKT) erialade populariseerimine ja magistriõppe kättesaadavuse suurendamine Eestist pärit magistrantidele välismaal. Skype’i välisõpingute stipendiumile pandi alus 2004. aasta suvel toimunud seminaril Black Box Open Mind kus esinesid Skype’i juht Niklas Zennström ja üks investoreid Steve Jürvetson ja koguti osalejatelt esimene panus tulevasesse stipendiumifondi. Stipendiumi aluseks on Skype’i välisõpingute stipendiumi statuut.

Skype Technologies OÜ poolne stipendium on 2014/2015 õppeaastal 6400 eurot.

Stipendium on ette nähtud õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks. Stipendiumiperiood on 2014/2015 õppeaasta, kokku kümme kuud. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kellel on täidetud magistriõppesse astumise eeldused. Stipendiumile ei saa kandideerida Skype ja HITSA töötajad.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb saata e-kiri aadressil stipendium@hitsa.ee, kus on kirjas/lisatud:

  • teemareal (“Subject“) märgusõna “Skype’i välisõpingute magistristipendium 2014“;
  • stipendiumi taotleja Curriculum Vitae, mis sisaldab kontaktandmed (sh telefon, e-post);
  • õpingutulemused kogu õppeaja kohta viimases kõrgkoolis (akadeemiline õiend);
  • taotlus – kavandatava magistritöö teema või täpsema teema puudumisel valdkonna kirjeldus, millest ollakse huvitatud (kuni 1000 tähemärki), kus on märgitud riik ja/või kõrgkool, kus soovitakse õpinguid jätkata;
  • essee teemal „Mida ma teen 5 aasta pärast tänu Skype’i stipendiumile?“ (pikkus 4500-7000 tähemärki).

Stipendiaadi valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valitakse laekunud taotluste hulgast (arvestades esitatud taotlust, stipendiumikandidaadi senist haridusteed, erialast tegevust ja nägemust edasisest enesearengust) välja kolm vestlusvooru teise vooru) pääsejat. Vestlusvoorus selgitatakse välja stipendiaat, kellelt oodatakse hiljemalt kahe kuu jooksul kinnitust kõrgkooli vastuvõtmise kohta. Stipendiaadiga sõlmitakse stipendiumileping ainult juhul, kui kandidaat on vastuvõttu kinnitavas ametlikus teates nimetatud kõrgkooli magistriõppe programmi immatrikuleeritud (enrolled). Stipendium kantakse üle vastavalt stipendiumilepingule.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. juuni 2014

Vestlusvooru edasipääsejad otsustatakse 5 tööpäeva jooksul.