Skype’i välisõpingute magistristipendiumi statuut

Skype’i välisõpingute magistristipendium (edaspidi stipendium) on mõeldud ühe andeka magistrandi õpingute toetamiseks väljaspool Eestit loodus- ja täppisteaduste valdkonnas või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse reaalteaduste valdkonnas. Stipendiumi eesmärgiks on teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade populariseerimine ja magistriõppe kättesaadavuse suurendamine Eestist pärit magistrantidele välismaal. 

Stipendiumikonkurss kuulutatakse avalikult välja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) veebilehel, postiloendites ja partnerite kaudu. Stipendiumile saavad kandideerida ainult magistriõppesse astumise eeldused täitnud Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud. Muud stipendiumikonkursil kandideerimise eeldused, tingimused ja tähtaja määrab HITSA stipendiumikomisjon. 

Stipendiumikonkursil hinnatakse eelkõige stipendiumikandidaadi kavandatava magistritöö teemat või huvivaldkonda, senist erialast tegevust ja tulevikuplaane. Taotlusi hinnatakse ka muude konkreetse stipendiumikonkursi teates sätestatud kriteeriumide alusel. 

Stipendiumi eraldamise otsustab laekunud sooviavalduste põhjal HITSA ja Skype esindajatega stipendiumikomisjon. Komisjon ei ole kohustatud oma otsust põhjendama, otsus ei kuulu edasikaebamisele. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium välja andmata, kui ei ole piisava tasemega stipendiumile kvalifitseeruvaid kandidaate.  

Stipendium eraldatakse konkreetsele isikule eeloleva õppeaasta kulude katmiseks. Stipendium makstakse stipendiaadile välja kahes osas. Stipendiaadil on kohustus esitada stipendiumi kasutamise kohta HITSA-le kirjalik aruanne. 

Juhul, kui stipendiaat katkestab õpingud või läheb akadeemilisele puhkusele stipendiumiperioodi jooksul, siis stipendiumi edasi ei maksta ja kasutamata jäänud stipendium jääb Skype’i välisõpingute magistristipendiumi fondi.

Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab HITSA stipendiumikomisjon.