Skype’i IT Akadeemia magistristipendium 2014

2014 aasta Skype’i IT Akadeemia magistristipendiumi konkursikuulutus


Skype ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kuulutavad välja stipendiumikonkursi 2014 aasta Skype’i IT Akadeemia magistristipendiumile.

Skype’i IT Akadeemia magistristipendium (edaspidi stipendium) on mõeldud silmapaistvate magistrantide õpingute toetamiseks Tallinna Tehnikaülikooli Küberkaitse (Cyber Security) ja Arvutisüsteemide (Computer Systems and Engineering) ning Tartu Ülikooli Tarkvaratehnika (Software Engineering), Informaatika (Computer Science) magistriõppekavadel.

Stipendiumi eesmärgiks on silmapaistvate informaatika ja infotehnoloogia magistrantide õpingute ja õpimotivatsiooni toetamine, Eestis antava IKT kõrghariduse rahvusvahelise tuntuse suurendamine.
Stipendiumi aluseks on Skype’i IT Akadeemia magistristipendiumi statuut.

Stipendiumifondi suurus 2014/2015 õppeaastal on 100 000 eurot ja välja jagatakse 15 stipendiumi. Ühe stipendiumi suurus on 6500 eurot.

Stipendium on ette nähtud eeloleva õppeaasta kulude katmiseks. Stipendiumiperiood on 2014/2015 õppeaasta, kokku kümme kuud. Stipendiumile saavad kandideerida kõik, kes on antud õppekavade magistriõppesse vastu võetud. Kandidaat peab õppima täiskoormusega ja tema kaalutud keskmine hinne peab olema kõrgem kui 3,5 (ka.). Esmakursuslase puhul kehtib eelnenud viimaste erialaste õpingute kaalutud keskmine hinne. Stipendiumit ei saa kasutada samaaegselt teiste stipendiumitega, va riiklik õppetoetus.

Taotlemiseks tuleb esitada oma kandidatuur IT Akadeemia kodulehel www.itakadeemia.ee. Kandidatuuri juurde kuuluvad järgmised ingliskeelsed lisadokumendid:
  • Motivatsioonikiri koos kavandatava magistritöö või huvivaldkonna kirjeldusega (kuni 1000 tähemärki)
  • Stipendiumi taotleja Curriculum Vitae
  • Soovituskiri vabalt valitud isiku poolt
  • Õpingutulemuste väljavõte ehk akadeemiline õiend kogu õppeaja kohta viimases (esmakursuslaste puhul) või praeguses kõrgkoolis (teise aasta magistrandi puhul);

Stipendiaadi valimine toimub kahes voorus. Esimeses voorus valivad Skype´i esindajad laekunud taotluste hulgast (arvestades kandidaadi motivatsiooni, senist haridusteed, erialast tegevust ja nägemust edasisest enesearengust) välja teise ehk vestlusvooru pääsejad. Stipendiumikomisjoni vestlused toimuvad kuni kahekümne tugevama kandidaadiga.
Taotluste esitamise tähtaeg on 16. september 2014.

Vestlusvooru edasipääsejad otsustatakse 6 tööpäeva jooksul. Stipendiaadid selguvad 1. oktoobriks 2014.
Stipendium makstakse stipendiaadile välja kahes osas: oktoobris peale stipendiumi kinnitamist ning veebruaris eeldusel, et stipendiaat on jätkuvalt täiskoormusõppes kaalutud keskmise hindega vähemalt 3,5.

statuut


Skype’i IT Akadeemia magistristipendium (edaspidi stipendium) on mõeldud silmapaistvate magistrantide õpingute toetamiseks Tallinna Tehnikaülikooli Küberkaitse (Cyber Security) ja Arvutisüsteemide (Computer Systems and Engineering) ning Tartu Ülikooli Tarkvaratehnika (Software Engineering) ja Informaatika (Computer Science) magistriõppekavadel.

Stipendiumi eesmärk on silmapaistvate informaatika ja infotehnoloogia magistrantide õpingute ning õpimotivatsiooni toetamine, samuti Eestis antava IKT kõrghariduse rahvusvahelise tuntuse suurendamine.

Stipendiumikonkurss kuulutatakse avalikult välja IT Akadeemia, partnerülikoolide, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ja Skype’i veebilehekülgedel, postiloendites ja partnerite kaudu.

Stipendiumile saavad kandideerida ainult loetletud õppekavade magistrandid sõltumata nende kodakondsusest. Muud stipendiumikonkursil kandideerimise eeldused, tingimused ja tähtaja määrab HITSA IT Akadeemia Skype stipendiumikomisjon (edaspidi stipendiumikomisjon).

Stipendiumikonkursil hinnatakse eelkõige stipendiumikandidaadi senist akadeemilist edukust, kavandatava magistritöö teemat või huvivaldkonda, senist erialast tegevust ja tulevikuplaane. Taotlusi hinnatakse ka muude konkreetse stipendiumikonkursi kuulutuses sätestatud kriteeriumide alusel.

Stipendiumi eraldamise otsustab stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad Skype’i, HITSA, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli esindajad. Stipendiumikomisjon ei ole kohustatud oma otsust põhjendama ning see ei kuulu edasikaebamisele. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium välja andmata kui ei ole kvalifitseeruvaid kandidaate. Välja andmata jäänud stipendium jääb Skype’i ITA stipendiumifondi.

Stipendium eraldatakse konkreetsetele isikutele eeloleva õppeaasta kulude katmiseks. Stipendiumit ei saa kasutada samaaegselt teiste stipendiumitega, va riiklik õppetoetus.
Juhul, kui stipendiaat katkestab õpingud või läheb akadeemilisele puhkusele stipendiumiperioodi jooksul, siis stipendiumi teiseks poolaastaks edasi ei maksta ja kasutamata jäänud stipendium jääb Skype’i ITA magistristipendiumi fondi. Stipendiumiperioodi jooksul võib stipendiaat õppida partnerülikoolides välismaal.

Võimalikud stipendiumiga seotud probleemid lahendab HITSA IT Akadeemia Skype´i stipendiumikomisjon.
Kinnitatud HITSA juhatuse esimehe 2. septembri 2014 käskkirjaga nr 1-1/25-14.