Skype’i ja IT Akadeemia magistristipendiumi statuut

Skype’i ja IT Akadeemia magistristipendium on mõeldud silmapaistvate magistrantide õpingute toetamiseks Tallinna Tehnikaülikooli Küberkaitse (Cyber Security) ja Arvutisüsteemide (Computer Systems and Engineering) ning Tartu Ülikooli Tarkvaratehnika (Software Engineering), Informaatika (Computer Science) magistriõppekavadel.

Stipendiumi eesmärgiks on silmapaistvate informaatika ja infotehnoloogia magistrantide õpingute ja õpimotivatsiooni toetamine, Eestis antava IKT kõrghariduse rahvusvahelise tuntuse suurenemine.

Stipendiumikonkurss kuulutatakse avalikult välja IT Akadeemia, partnerülikoolide, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) ja Skype’i veebilehekülgedel, postiloendites ja partnerite kaudu. Stipendiumile saavad kandideerida ainult loetletud õppekavade immatrikuleeritud magistriõppe tudengisõltumata nende kodakondsusest. Muud stipendiumikonkursil kandideerimise eeldused, tingimused ja tähtaja määrab HITSA IT Akadeemia Skype stipendiumikomisjon (edaspidi stipendiumikomisjon).


Stipendiumi konkursil hinnatakse eelkõige stipendiumikandidaadi senist akadeemilist edukust, kavandatava magistritöö teemat või huvivaldkonda, senist erialast tegevust ja tulevikuplaane. Taotlusi hinnatakse ka muude konkreetse stipendiumikonkursi kuulutuses sätestatud kriteeriumide alusel.


Stipendiumi eraldamise otsustab laekunud sooviavalduste põhjal stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad Skype’i ja HITSA esindajad. Stipendiumikomisjon ei ole kohustatud oma otsust põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium välja andmata kui ei ole piisava tasemega stipendiumile kvalifitseeruvaid kandidaate. Välja andmata jäänud stipendium jääb Skype’i ITA stipendiumifondi.


Stipendium eraldatakse konkreetsetele isikutele eeloleva õppeaasta kulude katmiseks. Stipendiumit ei saa kasutada samaaegselt teiste stipendiumitega, va riiklik õppetoetus ja lühiajalised välisõpinguid toetavad stipendiumid.


Juhul, kui stipendiaat katkestab esimesel semestril õpingud, läheb akadeemilisele puhkusele, langeb osakoormusõppesse või tema kaalutud keskmine hinne langeb alla 3,5, siis stipendiumi teiseks poolaastaks edasi ei maksta ja kasutamata jäänud stipendium jääb Skype’i ITA magistristipendiumi fondi. Stipendiumiperioodi jooksul võib stipendiaat õppida välispartnerülikoolides.


Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab HITSA IT Akadeemia Skype´i stipendiumikomisjon.


Kinnitatud HITSA juhatuse liikme 3. septembri 2015 käskkirjaga nr 1-1/54-15.