Ustus Aguri nimelise stipendiumi statuut

 

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL-i) Ustus Aguri nimeline stipendium (edaspidi ITL-i Ustus Aguri stipendium) on mõeldud toetamaks õppimist ühel andekal avalik-õigusliku ülikooli doktorandil, kelle doktoritöö teema on seotud kitsamalt IKT valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti ühiskonna arengusse.

Stipendiumikonkurss kuulutatakse avalikult välja ITL-i, ITL-i liikmete ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) veebilehekülgedel, postiloendites ja partnerite kaudu.

Stipendiumile saavad kandideerida Eesti avalik-õiguslike ülikoolide doktoriõppesse immatrikuleeritud isikud. Muud stipendiumikonkursil kandideerimise eeldused, tingimused ja tähtaeg määratletakse konkursikuulutuses.

ITL-i Ustus Aguri stipendiumi konkursil hinnatakse eelkõige stipendiumikandidaadi doktoritöö teemat ja selle oodatavat mõju Eesti ühiskonna arengule ning doktorandi senist erialast tegevust. Taotlusi hinnatakse ka muude konkreetse stipendiumikonkursi kuulutuses sätestatud kriteeriumite alusel.

Stipendiumi eraldamise otsustab laekunud sooviavalduste põhjal HITSA moodustatud stipendiumikomisjon koostöös ITL-i esindajaga. Komisjon ei ole kohustatud oma otsust põhjendama.

Stipendium on personaalne. Stipendium makstakse stipendiaadile välja kokkuleppeliselt ühes või mitmes osas. Stipendiaadil on kohustus esitada stipendiumi kasutamise kohta HITSA-le kirjalik aruanne.

Võimalikud probleemid ITL-i stipendiumi määramisega lahendab HITSA stipendiumikomisjon.

 

 

Kinnitatud HITSA juhatuse liikme 26. september 2019 käskkirjaga nr 1-1/56-19.