IKT erialade laborid

Konkursi eesmärgiks on toetada Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialadel eriotstarbeliste õppe- ja teaduslaborite sisustamist.

Sihtgrupp: Taotlusi võivad esitada Eesti avalik-õiguslike ülikoolide IKT erialadel õppetööd läbiviivad üksused.
Toetuse piirmäär ühele projektile: 6500 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg: 25. oktoober 2012.

Konkursi tingimused:

 • Projekt peab olema jätkusuutlik ning projekti kaugem eesmärk peab olema IKT hariduse kvaliteedi tõstmine ülikoolis. Vastav eesmärk tuleb määratleda sellisel kombel, et seda oleks võimalik hinnata vahetult projekti lõppedes.
 • Toetuse taotlusel peab olema ülikooli kooskõlastus.
 • Toetuskõlbulikud on kulud, mis on tekkinud projektis märgitud ajavahemikul. NB! Projekti toetuskõlbulikkuse periood on 1. oktoober 2012 kuni 28. veebruar 2013. Nõutav oma- ja/või kaasfinantseering on vähemalt 30,00%.
 • Püsikulud ei ole abikõlbulikud.

Nõutud dokumendid:

 • Vormikohane taotlus. Taotluse vormil tuleb näidata konkurss, millel soovitakse osaleda. (NB! Taotluse vormil märgitud projektitoetuse taotleja esindaja on isik, kes esindab ülikooli EITSA-ga sõlmitava lepinguga seotud küsimustes ja kellel on vastavad volitused)
 • projekti kirjeldus, sh
 1. projekti eesmärk,
 2. projekti aktuaalsuse ja vajalikkuse põhjendus,
 3. projekti seos käimasolevate või lõppenud projektidega (kui projekt on kavandatud jätkuprojektina, siis tuleb see taotluses ära näidata),
 4. projekti edukuse hindamise kriteeriumid (toodud kriteeriumid peavad olema sellised, et neid on võimalik mõõta vahetult projekti lõppedes ning vastavad andmeid on võimalik kajastada projekti lõpparuandes. Kriteeriumid, mida on võimalik mõõta alles mõne kuu möödudes projekti lõppemisest, ei ole antud taotluse raames nõutud, kuid võivad olla ära toodud.),
 5. projekti ajakava (NB! Projekti kuludena aktsepteeritakse ainult projektis märgitud ajavahemikul tekkinud kulutusi),
 6. avalikud suhted (kirjeldus, kuidas ja millal kavatsetakse ülikooli liikmeskonda ja avalikkust teavitada EITSA / Tiigriülikooli programmi toetusest),
 7. projektimeeskonna koosseis,
 • projekti eelarve vastavalt esitatud nõuetele,
 • projektijuhi CV (juhul kui seda pole ETISEs)

Nõutud dokumendid tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult toetuse saaja/taotleja ja ülikooli allkirjaõigusliku isiku poolt ühes konteinerisT Elektrooniline taotlus tuleb saata e-posti aadressil Marily.Hendrikson AT eitsa.ee, kus teemareal (“Subject”) on märgusõna “IKT erialade laborid”.

Nõuded eelarvele:

 • Eelarve peab olema koostatud projekti kogusumma ulatuses, sh oma- ja/või kaasfinantseering.
 • Eelarve peab olema võimalikult täpne. Projekti jooksul ei saa eelarvesse täiendavaid kuluridu juurde tekkida.
 • Tööjõukulude olemasolul eelarves peavad tööjõukulud sisaldama kõiki kaasnevaid riiklike makse. Makse ei ole vaja projekti eelarves eraldi välja tuua.
 • Abikõlbulikud ei ole mööbel, kontoritarbed, ruumide remont jm õppeklasside mitte IKTga seotud tavavarustus.
 • Projektiga seotud erisoodustusmaks ei ole Tiigriülikooli programmi raames kuluna abikõlbulik.
 • Lubatud on arvestada ülikooli üldkululõivu kuni 20% projektiga seotud tööjõukuludelt.

Taotleja vastutab üldkululõivu arvestamise vastavuse eest ülikoolis selleks kehtestatud tingimustega.

Välisvaluutas tehtavad kulutused tuleb konverteerida eurodesse. Kõik projektiga seotud kulud peavad olema tõendatavad raamatupidamise kulu- ja maksedokumentidega (v.a. üldkululõiv). Tiigriülikooli programmi toetusi ei saa kasutada enne projekti algustähtaega tehtud kulutuste tagantjärele kompenseerimiseks.

Taotluste rahuldamise põhimõtted:

 • Eelistatud on kõrgemate tasemete õpe (magistri- ja doktoriõpe).
 • Eelistatud on projektid, mille raames ülikoolid teevad koostööd ühiste probleemide lahendamiseks.
 • Eelistatud on suurema omafinantseeringuga projektid.
 • Projekt peab olema jätkusuutlik.

Toetuse eraldamise otsuse teeb EITSA Tiigriülikooli programminõukogu hiljemalt ühe kuu jooksul peale konkursi tähtaega. Programminõukogu võib otsustada rahuldada taotlus osaliselt. Kui eraldatud toetus erineb rohkem kui 10% taotletud summast, peab toetuse saaja esitama EITSA-le uue eelarve koos kinnitusega, et projekti elluviimine on võimalik planeeritud mahus. Toetus kantakse ülikooli arvele reeglina kahe nädala jooksul pärast lepingu sõlmimist ülikooliga, kui lepinguga ei ole määratud teisiti. 10% toetusest kantakse üle peale lõpparuande aktsepteerimist EITSA poolt.

EITSA-l on õigus avalikustada toetust saanud isikute taotlused ja sisulised aruanded (ilma personaalsete isikuandmete ja kuluaruanneteta).

EITSA programminõukogu jätab endale õiguse muuta toetuste andmise tingimusi, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat enne konkursi lõpptähtaega. Palume enne iga taotluse esitamist kontrollida tingimuste kehtivust.

Lisainfo:
Marily Hendrikson
Arendusprojektide projektijuht
Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus
Raja 4C, 12616 Tallinn
Tel: 6 285 811