IKT erialade doktorantide mobiilsus 2014

Konkursi eesmärgiks on toetada Eesti avalik-õiguslike ülikoolide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade doktorantide osavõttu erialastest konverentsidest, suve- ja talvekoolidest ning muudest õppekava täitmisega seotud seminaridest vms välisriikides (edaspidi koos nimetatud lähetus). 

SIHTGRUPP: 

Taotlusi võivad esitada Eesti avalik-õiguslike ülikoolide IKT erialade IKT kõrvalerialade ning spetsialiseerumisega erialade doktorandid. Konkursi lõpptähtaeg: avaldusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetusfond ammendub. Toetuse eraldamise otsuse teeb HITSA Tiigriülikooli programminõukogu reeglina paaritutel kuudel 20-ndaks kuupäevaks nende taotluste põhjal, mis on laekunud HITSAsse jooksvalt paaritute kuude 10-ndaks kuupäevaks (kui kuupäev langeb kokku puhkepäevade või riiklike pühadega, siis on tähtajaks vastavalt sellele järgnev esmaspäev või pühale järgnev päev). 

KONKURSI TINGIMUSED:

 • Toetatakse ainult õppe- ja teadustööga seotud lähetusi.
 • Toetuse taotlusel peab olema ülikooli kirjalik kooskõlastus.
 • Lähetuse toetuskõlbulikkuse periood on taotluses märgitud lähetuse toimumise aeg, mis ei või olla (ka osaliselt mitte) enne konkursitähtaega. Toetuskõlbulikud on ka kulud, mis on tehtud seoses lähetusega enne toetuskõlbulikkuse perioodi (broneerimistasud, reisipiletite ost vms).
 • Nõutav oma- ja/või kaasfinantseering on vähemalt 30,00%.
 • Ühendkonverentsi osalemistaotluses tuleb selgelt välja tuua nii ühendkonverentsi kui konkreetse konverentsi täpne nimetus ning info, mille poolest see eristub teistest ühendkonverentsi raames toimuvatest üritustest.

NÕUTUD DOKUMENDID:

 • vormikohane taotlus; (inglisekeelne taotlus);
 • taotleja CV peab olema ETISes;
 • juhendaja soovitus, milles on ära toodud lähetuse vajalikkus ja hinnang doktorandi õppeedukusele;
 • suve-ja talvekoolidest või muust õppekava täitmisega seotud seminarist vms osavõtu korral vastuvõtva välisülikooli kinnitus/nõusolek taotleja vastuvõtmise kohta.

Nõutud dokumendid tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult (kõigil dokumentidel peab olema ülikooli kooskõlastus. Võimalusel palume üheformaadilised failid eelnevalt üheks dokumendiks teha). Elektrooniline taotlus tuleb saata e-posti aadressil Kristi.Ainen@hitsa.ee, kus teemareal („Subject“) on märgusõna „Mobiilsustoetus_doktorant“.

SOOVITUSLIKUD DOKUMENDID:

 • konverentsi korral kinnitus ettekande vastuvõtmise kohta.

NÕUDED EELARVELE:

Kuna toetusfond on piiratud, kuid eesmärk on toetada suuremat hulka taotlusi, siis kaetakse lähetuste puhul järgmised kulud:

 • sõidukulud (sh sõidud lennujaama, ööbimiskoha ja välisülikooli/konverentsi toimumispaiga vahel,
 • konverentsi osavõtumaksud,
 • ööbimiskulud (kuni 10päevase lähetuse puhul võib maksimaalne ööbimiskulu toetus olla 80 eurot öö ja pikemaajaliste puhul võib maksimaalne ööbimiskulu toetus olla 800 eurot kuus),
 • päevarahad,
 • reisikindlustus.

Eelarves peavad olema ära toodud kõik lähetusega seotud kulud, millele soovitakse programmi poolset toetust (näit. kui taotleja soovib toetust broneerimistasule, siis peab pileti broneerimistasu olema arvestatud sõidukulu hulka, sama kehtib ka sõidukulude puhul lennujaama, ööbimiskoha ja välisülikooli/konverentsi toimumispaiga vahel). Projekti jooksul ei saa eelarvesse täiendavaid kuluridu juurde tekkida. Välisvaluutas tehtavad kulutused tuleb konverteerida eurodesse. Tiigriülikooli programmi toetust ei saa kasutada enne toetuskõlbulikkuse perioodi tehtud kulutuste tagantjärele kompenseerimiseks va broneerimistasud, reisipiletite ost vms. Erisoodustusmaks ei ole abikõlblik kulu.

TAOTLUSTE RAHULDAMISE PÕHIMÕTTED:

 • Reeglina toetatakse ühte isikut kalendriaasta jooksul mitte rohkema kui ÜHE toetusega.
 • Reeglina toetatakse ühest ja samast konverentsist vms osavõtuks mitte rohkem kui kahte inimest.
 • Eelistatakse taotlusi, mille omafinantseering on suurem.
 • Konverentsist osavõtu korral eelistatakse taotlejaid, kes esinevad konverentsil ettekandega ning kes esitavad taotluse lisana kinnituse ettekande vastuvõtmise kohta.
 • Eelistatakse konverentsidel osalemisi, mille käigus ilmub kõrgema tasemega artikkel.

Programminõukogu võib otsustada rahuldada taotlus osaliselt. Kui eraldatud toetus erineb rohkem kui 10% taotletud summast, peab toetuse saaja esitama HITSA-le uue eelarve koos kinnitusega lähetuse toimumise kohta. Toetus kantakse ülikooli arvele reeglina kahe nädala jooksul pärast lõpparuande kinnitamist, kui lepinguga ei ole määratud teisiti. HITSA-l on õigus avalikustada toetust saanud isikute taotlused ja sisulised aruanded (ilma personaalsete isikuandmete ja kuluaruanneteta). HITSA Tiigriülikooli programminõukogu jätab endale õiguse muuta toetuste andmise tingimusi, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat enne konkursi lõpptähtaega. Palume enne iga taotluse esitamist kontrollida tingimuste kehtivust. 

LISAINFO:

Kristi Ainen
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, 12618 Tallinn 
E-post: Kristi.Ainen@hitsa.ee
Tel: 6 285 888 


Inglisekeelsed konkursitingimused leiate siit