IKT erialade eriotstarbeliste õppe- ja teaduslaborite sisustamine

Konkursi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialadel eriotstarbeliste õppe- ja teaduslaborite sisustamist.

SIHTGRUPP:

Taotlusi võivad esitada Eesti kõrgkoolide IKT erialadel ja IKT spetsialiseerumisega õppetööd läbiviivad üksused.  

Toetuse piirmäär ühele projektile: 6500 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg: 10. oktoober 2014

KONKURSI TINGIMUSED:

 • Projekt peab olema jätkusuutlik ning projekti kaugem eesmärk peab olema IKT hariduse kvaliteedi tõstmine kõrgkoolis. Vastav eesmärk tuleb määratleda sellisel kombel, et seda oleks võimalik hinnata vahetult projekti lõppedes.
 • Toetuse taotlusel peab olema kõrgkooli kooskõlastus.
 • NB! Projekti toetuskõlbulikkuse periood on 01. september 2014 – 31. detsember 2014. Toetuskõlbulikud on kulud, mis on tekkinud ja ülikooli poolt välja makstud projektis märgitud ajavahemikul.
 • Nõutav oma- ja/või kaasfinantseering on vähemalt 30,00%.
 • Püsikulud ei ole abikõlbulikud.

NÕUTUD DOKUMENDID:

 • Vormikohane taotlus (inglisekeelne taotlus). Taotluse vormil tuleb näidata konkurss, millel soovitakse osaleda. (NB! Taotluse vormil märgitud projektitoetuse taotleja esindaja on isik, kes esindab kõrgkooli HITSA-ga sõlmitava lepinguga seotud küsimustes ja kellel on vastavad volitused)

 • projekti kirjeldus, sh 
  projekti eesmärk, 
  projekti aktuaalsuse ja vajalikkuse põhjendus, 
  projekti seos käimasolevate või lõppenud projektidega (kui projekt on kavandatud jätkuprojektina, siis tuleb see taotluses ära näidata), 
  projekti edukuse hindamise kriteeriumid (toodud kriteeriumid peavad olema sellised, et neid on võimalik mõõta vahetult projekti lõppedes ning vastavad andmeid on võimalik kajastada projekti lõpparuandes. Kriteeriumid, mida on võimalik mõõta alles mõne kuu möödudes projekti lõppemisest, ei ole antud taotluse raames nõutud, kuid võivad olla ära toodud.),   
  projekti ajakava (NB! Projekti kuludena aktsepteeritakse ainult projektis märgitud ajavahemikul tekkinud ja ülikooli poolt välja makstud kulutusi),
  avalikud suhted (kirjeldus, kuidas ja millal kavatsetakse kõrgkooli liikmeskonda ja avalikkust teavitada HITSA / Tiigriülikooli programmi toetusest),
  projektimeeskonna koosseis,

 • projekti eelarve vastavalt esitatud nõuetele

 • projektijuhi CV (juhul kui seda pole ETISes)

Nõutud dokumendid tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult toetuse saaja/taotleja ja kõrgkooli allkirjaõigusliku isiku poolt ühes konteineris. Elektrooniline taotlus tuleb saata e-posti aadressile Marily.Hendrikson@hitsa.ee kus teemareal ("Subject") on märgusõna "IKT erialade laborid".


NÕUDED EELARVELE:

 • Eelarve peab olema koostatud projekti kogusumma ulatuses, sh oma- ja/või kaasfinantseering.
 • Eelarve peab olema võimalikult täpne. Projekti jooksul ei saa eelarvesse täiendavaid kuluridu juurde tekkida.
 • Tööjõukulude olemasolul eelarves peavad tööjõukulud sisaldama kõiki kaasnevaid riiklike makse. Makse ei ole vaja projekti eelarves eraldi välja tuua.
 • Abikõlbulikud ei ole mööbel, kontoritarbed, ruumide remont jm õppeklasside mitte IKTga seotud tavavarustus.
 • Projektiga seotud erisoodustusmaks ei ole Tiigriülikooli programmi raames kuluna abikõlbulik.
 • Lubatud on arvestada kõrgkooli üldkululõivu kuni 20% projektiga seotud tööjõukuludelt. 
  Taotleja vastutab üldkululõivu arvestamise vastavuse eest kõrgkoolis selleks kehtestatud tingimustega.

Välisvaluutas tehtavad kulutused tuleb konverteerida eurodesse. Kõik projektiga seotud kulud peavad olema tõendatavad raamatupidamise kulu- ja maksedokumentidega (v.a. üldkululõiv). Tiigriülikooli programmi toetusi ei saa kasutada enne projekti algustähtaega tehtud kulutuste tagantjärele kompenseerimiseks.

Taotluste rahuldamise põhimõtted:

 • Eelistatud on IKT erialadega seotud laborid.
 • Eelistatud on:
 • Suurema kasusaajate arvuga taotlused
 • projektid, millega soetatakse suurema kasutamise efektiivsusega seadmeid.
 • Eelistatud on kõrgemate tasemete õpe (magistri- ja doktoriõpe).
 • Eelistatud on projektid, mille raames kõrgkoolid teevad koostööd ühiste probleemide lahendamiseks.
 • Eelistatud on suurema omafinantseeringuga projektid.
 • Projekt peab olema jätkusuutlik.

Toetuse eraldamise otsuse teeb HITSA Tiigriülikooli programminõukogu hiljemalt ühe kuu jooksul peale konkursi tähtaega. Programminõukogu võib otsustada rahuldada taotlus osaliselt. Kui eraldatud toetus erineb rohkem kui 10% taotletud summast, peab toetuse saaja esitama HITSA-le uue eelarve koos kinnitusega, et projekti elluviimine on võimalik planeeritud mahus. Toetus kantakse kõrgkooli arvele reeglina kahe nädala jooksul pärast lõpparuande kinnitamist, kui lepinguga ei ole määratud teisiti.

HITSA-l on õigus avalikustada toetust saanud isikute taotlused ja sisulised aruanded (ilma personaalsete isikuandmete ja kuluaruanneteta).

HITSA programminõukogu jätab endale õiguse muuta toetuste andmise tingimusi, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat enne konkursi lõpptähtaega. Palume enne iga taotluse esitamist kontrollida tingimuste kehtivust.

LISAINFO:

Kristi Ainen
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, 12618 Tallinn
E-post: Kristi.Ainen@hitsa.ee
Tel: 6 285 888