IKT erialade õppejõudude mobiilsus 2014

Konkursi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade õppejõudude osavõttu erialastest konverentsidest, lühiajalistest seminaridest, kursustest vms. välisriikides toimuvast eneseharimisest/stažeerimisest (edaspidi nimetatakse lähetus).

SIHTGRUPP:

Taotlusi võivad esitada Eesti kõrgkoolide IKT erialadel ja IKT kõrvalerialadel ning spetsialiseerumisega erialadel õppetööd läbiviivad õppejõud. Taotluse esitamise aeg: paaritute kuude kümnes kuupäev (kuni toetusfond ammendub).

Toetuse eraldamise otsuse teeb HITSA Tiigriülikooli programminõukogu reeglina paaritutel kuudel 20-ndaks kuupäevaks nende taotluste põhjal, mis on laekunud HITSAsse jooksvalt paaritute kuude 10-ndaks kuupäevaks (kui kuupäev langeb kokku puhkepäevade või riiklike pühadega, siis on tähtajaks vastavalt sellele järgnev esmaspäev või pühale järgnev päev).

KONKURSI TINGIMUSED:

 • Toetatakse ainult töölepingu alusel akadeemilise õppetegevusega seotud õppejõudude lähetusi.
 • Toetuse taotlusel peab olema kõrgkooli kirjalik kooskõlastus.
 • Lähetuse toetuskõlblikkuse periood on taotluses märgitud lähetuse toimumise aeg, mis ei või olla (ka osaliselt mitte) enne konkursitähtaega. Toetuskõlblikud on ka kulud, mis on tehtud seoses lähetusega enne toetuskõlblikkuse perioodi (broneerimistasud, reisipiletite ost vms).
 • Taotleda võib toetusi virtuaalkeskkonnas toimuvate konverentside osavõtutasude osaliseks hüvitamiseks.
 • Nõutav oma- ja/või kaasfinantseering on vähemalt 30,00%.
 • Ühendkonverentsi osalemistaotluses tuleb selgelt välja tuua nii ühendkonverentsi kui konkreetse konverentsi täpne nimetus ning info, mille poolest see eristub teistest ühendkonverentsi raames toimuvatest üritustest.

NÕUTUD DOKUMENDID:

 • vormikohane taotlus (inglisekeelne taotlus);
 • taotleja CV peab olema kajastatud ETISes;
 • stažeerimise puhul ka vastuvõtva organisatsiooni (väliskõrgkooli, teadusasutuse, firma vms) kinnitus/nõusolek taotleja vastuvõtmise kohta (piisab e-posti väljavõttest).

Nõutud dokumendid tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult toetuse saaja/taotleja ja kõrgkooli allkirjaõigusliku isiku poolt ühes konteineris. Taotlus tuleb saata e-posti aadressil Kristi.Ainen@hitsa.ee, kus teemareal („Subject“) on märgusõna „Mobiilsustoetus_oppejoud“.

SOOVITUSLIKUD DOKUMENDID:

 • kinnitus ettekande vastuvõtmise kohta konverentsil või seminaril esinemise korral.

NÕUDED EELARVELE:

Kuna toetusfond on piiratud, kuid eesmärk on toetada suuremat hulka taotlusi, siis kaetakse lähetuste puhul järgmised kulud:

 • sõidukulud (sh sõidud lennujaama, ööbimiskoha ja väliskõrgkooli/konverentsi toimumispaiga vahel),
 • osavõtumaksud (sh virtuaalkeskkonnas toimuvate konverentside osavõtumaksud),
 • ööbimiskulud (kuni 10päevase lähetuse puhul võib maksimaalne ööbimiskulu toetus olla 80 eurot öö ja pikemaajaliste puhul võib maksimaalne ööbimiskulu toetus olla 800 eurot kuus),
 • päevarahad,
 • reisikindlustus.

HITSA toetust saab taotleda kuni 70,00% ulatuses kulutustest. Erisoodustusmaks ei ole toetuskõlblik.

Eelarves peavad olema ära toodud kõik lähetusega seotud kulud, mille hüvitamist programmist soovitakse (kui taotleja soovib toetust broneerimistasule, siis peab pileti broneerimistasu olema arvestatud sõidukulu hulka, sama kehtib ka sõidukulude puhul lennujaama, ööbimiskoha ja konverentsi/seminari toimumispaiga vahel). Projekti jooksul ei saa eelarvesse täiendavaid kuluridu juurde tekkida. Välisvaluutas tehtavad kulutused tuleb konverteerida eurodesse. Tiigriülikooli programmi toetust ei saa kasutada enne toetuskõlbulikkuse perioodi tehtud kulutuste tagantjärele kompenseerimiseks va broneerimistasud, reisipiletite ost vms.  

TAOTLUSTE RAHULDAMISE PÕHIMÕTTED:

 • Eelistatakse taotlejaid, kes esinevad konverentsil, seminaril ettekandega ning kes esitavad taotluse lisana kinnituse ettekande vastuvõtmise kohta.
 • Eelistatakse konverentsidel osalemisi, mille käigus ilmub kõrgema tasemega artikkel (ETISe klassifikatsioon vähemalt 3.1).
 • Eelistatakse taotlusi, mille omafinantseering on suurem.
 • Reeglina toetatakse ühte isikut aasta jooksul mitte rohkem kui ühe toetusega, arvestades lähetuse toimumise ajast.
 • Reeglina toetatakse ühest ja samast konverentsist/seminarist vms osavõtuks mitte rohkem kui kahte inimest ühest kõrgkoolist.
 • Stažeerimise korral on eelistatud taotlejad, kes viivad läbi tasemeõpet magistri- ja doktoritasemel.

Programminõukogu võib otsustada rahuldada taotlus osaliselt. Kui eraldatud toetus erineb rohkem kui 10% taotletud summast, peab toetuse saaja esitama HITSA-le uue eelarve koos kinnitusega lähetuse toimumise kohta. Toetus kantakse kõrgkooli arvele reeglina kahe nädala jooksul pärast lõpparuande kinnitamist, kui lepinguga ei ole määratud teisiti.

HITSA-l on õigus avalikustada toetust saanud isikute taotlused ja sisulised aruanded (ilma personaalsete isikuandmete ja kuluaruanneteta).

HITSA programminõukogu jätab endale õiguse muuta toetuste andmise tingimusi, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat enne konkursi lõpptähtaega. Palume enne iga taotluse esitamist kontrollida tingimuste kehtivust.

 
LISAINFO: 

Kristi Ainen
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, 12618 Tallinn
E-post: Kristi.Ainen@hitsa.ee
Tel: 6 285 888

Inglisekeelsed konkursitingimused leiate siit