IKT erialade tugevdamine 2014

Konkursi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialadel ja IKT spetsialiseerumisega erialadel õppetöö kaasajastamisega seotud projekte (eelistatud magistri- ja doktoritasemel), mille eesmärk on

 • välisõppejõudude kutsumine Eestisse,
 • uute õppekavade ja -materjalide väljatöötamine ning olemasolevate kaasajastamine,
 • tudengite IKT-alased konkursid või
 • suve- ja talvekoolide korraldamine Eestis.

SIHTGRUPP: 

Taotlusi võivad esitada Eesti kõrgkoolide IKT erialadel õppetööd läbiviivad üksused.

Toetuse piirmäär ühele projektile: 2500 eurot, suve- ja talvekooli kategoorias: 6500 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg: 10. oktoober 2014

KONKURSI ÜLDTINGIMUSED:

 • Projekt peab olema jätkusuutlik ning projekti kaugem eesmärk peab olema IKT hariduse kvaliteedi tõstmine kõrgkoolis. Vastav eesmärk tuleb määratleda sellisel kombel, et seda oleks võimalik hinnata vahetult projekti lõppedes.
 • Toetuse taotlusel peab olema kõrgkooli kooskõlastus.
 • Projekti toetuskõlbulikkuse periood on 01. september 2014 kuni 31. detsember 2014. Toetuskõlbulikud on kulud, mis on tekkinud ja ülikooli poolt välja makstud projektis märgitud ajavahemikul.
 • Nõutav oma- ja/või kaasfinantseering on vähemalt 30,00%.
 • Püsikulud ei ole abikõlbulikud.

KONKURSI ERITINGIMUSED:

 • Toetust saavate välisõppejõudude kursuste toimumise aeg ja koht kuvatakse Tiigriülikooli kodulehel. Vastava info peab kõrgkool saatma HITSA-le hiljemalt üks kuu enne kursuse toimumist.
 • Toetuse saaja on kohustatud võimaldama teiste kõrgkoolide üliõpilastele välisõppejõu kursusel tasuta osalemist külalisõppurina 20% ulatuses kursusel osalejate koguarvust.
 • Suve- ja talvekoolide kvaliteeti peab hindama osalejate küsitluslehega.
 • Ühele ja samale kursusele antakse toetust mitte sagedamini kui kord kahe aasta jooksul. Soovituslikult on toetatava välisõppejõu kursuse kõrvaltulemiks analoogilise kursuse ettevalmistamine kõrgkooli õppejõu poolt.
 • Vähemalt 50% ulatuses projekti kogumaksumusest toetust saanud õppematerjalid peavad olema avalikuks kasutamiseks (välja arvatud suve- ja talvekooli materjalid). Aruandluse käigus edastab projektijuht EITSAle viite materjalide asukohale, mille HITSA avaldab kodulehel.
 • Kuni 1/5 raamatute tiraažist kuulub tasuta laialijagamisele  IKT erialadega seotud kõrgkoolidele arvestades kõrgkoolide soove. Raamatute laialijagamise korraldab õppematerjali loomiseks toetust saanud projekti projektijuht. Saatmiskulud kannab tasuta raamatute saaja. HITSA teavitab IKT erialadega seotud kõrgkoolide (raamatukogusid) materjalide saamise võimalusest.

NÕUTUD DOKUMENDID:

 • Välisõppejõudude kutsumise puhul tuleb esitada iga välisõppejõu kursuse kohta eraldi taotlus. HITSA ei võta kõrgkoolidelt vastu koondtaotlusi.(NB! Taotluse vormil märgitud projektitoetuse taotleja esindaja on isik, kes esindab kõrgkooli HITSA-ga sõlmitava lepinguga seotud küsimustes ja kellel on vastavad volitused)
 • projekti kirjeldus, sh
  • projekti eesmärk,
  • projekti aktuaalsuse ja vajalikkuse põhjendus,
   • projekti seos käimasolevate või lõppenud projektidega (kui projekt on kavandatud jätkuprojektina, siis tuleb see taotluses ära näidata),
   • projekti edukuse hindamise kriteeriumid ((toodud kriteeriumid peavad olema sellised, et neid on võimalik mõõta vahetult projekti lõppedes ning vastavad andmeid on võimalik kajastada projekti lõpparuandes. Kriteeriumid, mida on võimalik mõõta alles mõne kuu möödudes projekti lõppemisest, ei ole antud taotluse raames nõutud, kuid võivad olla ära toodud),
   • projekti ajakava (NB! Projekti kuludena aktsepteeritakse ainult projektis märgitud ajavahemikul tekkinud ja ülikooli poolt välja makstud kulutusi).
   • avalikud suhted (kirjeldus, kuidas ja millal kavatsetakse kõrgkooli liikmeskonda ja avalikkust teavitada HITSA / Tiigriülikooli programmi toetusest)
   • projektimeeskonna koosseis,
 • projekti eelarve vastavalt esitatud nõuetele;
 • projektijuhi CV peab olema ETISes.

Nõutud dokumendid tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult toetuse saaja/taotleja ja kõrgkooli allkirjaõigusliku isiku poolt ühes konteineris. Elektrooniline taotlus saata e-posti aadressil Marily.Hendrikson@hitsa.ee, kus teemareal (“Subject“) on märgusõna “IKT erialade tugevdamine”.

NÕUDED EELARVELE:

 • Eelarve peab olema koostatud projekti kogusumma ulatuses, sh oma- ja/või kaasfinantseering.
 • Eelarve peab olema võimalikult täpne. Projekti jooksul ei saa eelarvesse täiendavaid kuluridu juurde tekkida.
 • Tööjõukulude olemasolul eelarves peavad tööjõukulud sisaldama kõiki kaasnevaid riiklikke makse. Makse ei ole vaja projekti eelarves eraldi välja tuua.
 • Välisõppejõudude kutsumisel Eestisse on abikõlbulikud järgmised kulud:
   • sõidukulud turistiklassi tariifi järgi, sealhulgas sõidud lennujaama, ööbimiskoha ja kõrgkooli vahel,
   • ööbimiskulud,
   • HITSA toetus katab 70% tehtud kulutustest, kuid mitte rohkem kui toetusotsusega eraldatud summa ulatuses
  • Õppekavade ja -materjalide väljatöötamisel on toetuskõlbulikud:
  • materjalide ettevalmistamise ja publitseerimise kulud.
  • Projektiga seotud erisoodustusmaks ei ole Tiigriülikooli programmi raames kuluna abikõlbulik.
  • Lubatud on arvestada kõrgkooli üldkululõivu kuni 20% projektiga seotud tööjõukuludelt. Taotleja vastutab üldkululõivu arvestamise vastavuse eest kõrgkoolis selleks kehtestatud tingimustega.

Välisvaluutas tehtavad kulutused tuleb konverteerida eurodesse. Kõik projektiga seotud kulud peavad olema tõendatavad raamatupidamise kulu- ja maksedokumentidega (v.a. üldkululõiv). Tiigriülikooli programmi toetusi ei saa kasutada enne projekti algustähtaega tehtud kulutuste tagantjärele kompenseerimiseks.

TAOTLUSTE RAHULDAMISE PÕHIMÕTTED:

 • Eelistatud on projektid, mille raames kõrgkoolid teevad koostööd ühiste probleemide lahendamiseks.
 • Eelistatud on suurema omafinantseeringuga projektid.
 • Projekt peab olema jätkusuutlik.

Toetuse eraldamise otsuse teeb HITSA Tiigriülikooli programminõukogu hiljemalt ühe kuu jooksul peale konkursi tähtaega. Programminõukogu võib otsustada rahuldada taotlus osaliselt. Kui eraldatud toetus erineb rohkem kui 10% taotletud summast, peab toetuse saaja esitama HITSA-le uue eelarve koos kinnitusega, et projekti elluviimine on võimalik planeeritud mahus. Toetus kantakse kõrgkooli arvele reeglina kahe nädala jooksul pärast lõpparuande kinnitamist, kui lepinguga ei ole määratud teisiti.

HITSA-l on õigus avalikustada toetust saanud isikute taotlused ja sisulised aruanded (ilma personaalsete isikuandmete ja kuluaruanneteta).

HITSA programminõukogu jätab endale õiguse muuta toetuste andmise tingimusi, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat enne konkursi lõpptähtaega. Palume enne iga taotluse esitamist kontrollida tingimuste kehtivust.

LISAINFO:

Kristi Ainen
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/1, 12618 Tallinn
E-post: Kristi.Ainen@hitsa.ee
Tel: 6 285 888