IKT rakendamine kõrghariduses 2014

Konkursi eesmärgiks on toetada Eesti avalik-õiguslike ülikoolide investeeringuid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) rakendamisel õppetöö kaasajastamise ja õppeprotsessi kvaliteedi tõstmisega seotud eesmärkidel.

SIHTGRUPP: 

Taotlusi võivad esitada Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid ja nende õppetööd läbiviivad allüksused.

Toetuse piirmäär ühele projektile: 10 000 eurot

Taotluse esitamise tähtaeg: 10. oktoober 2014

KONKURSI ÜLDTINGIMUSED:

 • Projekt peab olema jätkusuutlik ning projekti kaugem eesmärk peab olema õppeprotsessi kvaliteedi tõstmine ülikoolis. Vastav eesmärk tuleb määratleda sellisel kombel, et seda oleks võimalik hinnata vahetult projekti lõppedes.
 • Toetuse taotlusel peab olema ülikooli kooskõlastus.
 • Abikõlblik ei ole arvutiklasside sisustamine töökoha arvutitega (tarkvarasoetised lubatud).
 • Nõutav oma- ja/või kaasfinantseering on vähemalt 30,00%.
 • Projekti toetuskõlbulikkuse periood on 01. september 2014 kuni 31. detsember 2014. Toetuskõlbulikud on kulud, mis on tekkinud ja ülikooli poolt välja makstud projektis märgitud ajavahemikul.
 • Püsikulud ei ole abikõlbulikud.
 • E-kursuste, veebipõhiste õppekeskkondade ja kodulehekülgede väljatöötamine ei ole abikõlbulikud.

NÕUTUD DOKUMENDID:

 • vormikohane taotlus (inglisekeelne taotlus) Taotluse vormil tuleb näidata konkurss, millel soovitakse osaleda.(NB! Taotluse vormil märgitud projektitoetuse taotleja esindaja on isik, kes esindab ülikooli HITSA-ga sõlmitava lepinguga seotud küsimustes ja kellel on vastavad volitused.)
 • projekti kirjeldus, sh
  projekti eesmärk,
  projekti aktuaalsuse ja vajalikkuse põhjendus (kuni 1lk), milles on selgelt välja toodud taotletavate vahendite kasutamine (taotletavate vahendite rakendamine ja sisuline uudsus),
  projekti seos käimasolevate või lõppenud projektidega (kui projekt on kavandatud jätkuprojektina, siis tuleb see taotluses ära näidata), 
  projekti edukuse hindamise kriteeriumid (toodud kriteeriumid peavad olema sellised, et neid on võimalik mõõta vahetult projekti lõppedes ning vastavad andmeid on võimalik kajastada projekti lõpparuandes. Kriteeriumid, mida on võimalik mõõta alles mõne kuu möödudes projekti lõppemisest, ei ole antud taotluse raames nõutud, kuid võivad olla ära toodud),
  projekti ajakava (vajadusel arvestades riigihanke kohustust). NB! Projekti kuludena aktsepteeritakse ainult projektis märgitud ajavahemikul tekkinud ja välja makstud kulutusi,
  avalikud suhted (kirjeldus, kuidas ja millal kavatsetakse ülikooli liikmeskonda ja avalikkust teavitada HITSA / Tiigriülikooli programmi toetusest),
  projektimeeskonna koosseis. 
 • projekti eelarve vastavalt esitatud nõuetele,
 • projektijuhi CV peab olema ETISes 

Nõutud dokumendid tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult toetuse saaja/taotleja ja ülikooli allkirjaõigusliku isiku poolt ühes konteineris. Taotlus tuleb saata e-posti aadressil Marily.Hendrikson@hitsa.ee, kus teemareal (“Subject“) on märgusõna “IKT rakendamine kõrghariduses”. 

NÕUDED EELARVELE:

 • Eelarve peab olema koostatud projekti kogusumma ulatuses, sh oma- ja/või kaasfinantseering.
 • Eelarve peab olema võimalikult täpne.
 • Tööjõukulude olemasolul eelarves peavad tööjõukulud sisaldama kõiki kaasnevaid riiklike makse. Makse ei ole vaja projekti eelarves eraldi välja tuua.
 • Projektiga seotud erisoodustusmaks ei ole Tiigriülikooli programmi raames kuluna toetuskõlbulik.
 • Lubatud on arvestada ülikooli üldkululõivu kuni 20% projektiga seotud tööjõukuludelt. Taotleja vastutab üldkululõivu arvestamise vastavuse eest ülikoolis selleks kehtestatud tingimustega.
 • Abikõlbulikud ei ole mööbel, ruumide remont jm õppeklasside mitte IKTga seotud tavavarustus.
 • Abikõlbulikud ei ole arvutiklasside sisustamiseks mõeldud arvutid (nii lauaarvutid kui sülearvutid), TVd ja dataprojektorid.

Projekti jooksul ei saa eelarvesse täiendavaid kuluridu juurde tekkida. Välisvaluutas tehtavad kulutused tuleb konverteerida eurodesse. Kõik projektiga seotud kulud peavad olema tõendatavad raamatupidamise kulu- ja maksedokumentidega (v.a. üldkululõiv). Tiigriülikooli programmi toetusi ei saa kasutada enne projekti algustähtaega tehtud kulutuste tagantjärele kompenseerimiseks.

TAOTLUSTE RAHULDAMISE PÕHIMÕTTED:

 • Eelistatud on õppeprotsessi kvaliteedi tõstmisega seotud projektid, sh mõnel kitsamal (mitte IKT) erialal.
 • Eelistatud on:
 • projektid, mille raames ülikoolid teevad koostööd ühiste probleemide lahendamiseks.
 • suurema omafinantseeringuga projektid.
 • suurema kasusaajate arvuga taotlused.
 • projektid, millega soetatakse suurema kasutamise efektiivsusega seadmeid.
 • Projekt peab olema jätkusuutlik.
 • Õppetööd mitte läbiviidavate tugistruktuuride projektid ei ole abikõlblikud.

Toetuse eraldamise otsuse teeb HITSA Tiigriülikooli programminõukogu hiljemalt ühe kuu jooksul peale konkursi tähtaega. Programminõukogu võib otsustada rahuldada taotlus osaliselt. Kui eraldatud toetus erineb rohkem kui 10% taotletud summast, peab toetuse saaja esitama HITSA-le uue eelarve koos kinnitusega, et projekti elluviimine on võimalik planeeritud mahus. Toetus kantakse ülikooli arvele reeglina kahe nädala jooksul pärast lõpparuande kinnitamist, kui lepinguga ei ole määratud teisiti.

HITSA-l on õigus avalikustada toetust saanud isikute taotlused ja sisulised aruanded (ilma personaalsete isikuandmete ja kuluaruanneteta).

HITSA programminõukogu jätab endale õiguse muuta toetuste andmise tingimusi, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat enne konkursi lõpptähtaega. Palume enne iga taotluse esitamist kontrollida tingimuste kehtivust.

LISAINFO:

Kristi Ainen
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee tee 21/1, 12618 Tallinn
E-post: Kristi.Ainen@hitsa.ee
Tel: 6 285 888