Digipeegli rakendatavuse ja edasiarenduse uuring

Uuringu viis läbi Tallinna ülikool ja sellega otsiti vastuseid järgmistele küsimustele:
  • millised komponendid kirjeldavad digitaalselt küpset haridusasutust (infrastruktuur, õpetamismeetodid, eestvedamise praktikad), 
  • milline on seos kooli digiküpsuse ning haridusinnovatsiooni rakendamise vahel, 
  • kas kooli õpilaste arv, asukoht, suurus, omandivorm omavad mõju kooli digiküpsusele, 
  • milline on DigiPeegli kui juhtimisinstrumendi edasiarendamise vajadus nii riigi, koolipidajate kui ka koolide seisukohast,
  • kuidas koolid näevad digipeegli kui juhtimisinstrumendi rakendatavust õppeasutuse tasandil 
  • ning milliseid muudatusi on vaja teha kasutatavuse parandamiseks.