„IKT-haridusest: digioskuste õpetamine, hoiakud ja võimalused lasteaias ja üldhariduskoolis“

Uuringu läbiviimise aeg: mai 2016 - mai 2017

Uuring annab ülevaade digioskuste õpetamisest Eesti üldhariduskoolides ja lasteaedades - millised on üldhariduskoolides pakutavad eraldiseisvad ained digioskuste õpetamiseks, mil määral on digioskuste õpetamine lõimitud erinevatesse ainevaldkondadesse, millised on õpetajate ja õpilaste oskused ja hoiakud digioskuste õpetamisel, missuguseid IKT huviringe üldhariduskoolides ja lasteaedades pakutakse ning missugust tuge vajavad õpetajad, üldhariduskoolid ja lasteaiad digioskuste õpetamisel.

Poliitikauuringute Keskuse Praxis poolt läbi viidud uuringus analüüsiti üldhariduskooli õppe- ja ainekavasid, küsitleti koole ja lasteaedu ning viidi läbi esinduslik veebiküsitlus õpetajate ja õpilaste seas, kus osales 1549 õpetajat ja 11 224 õpilast üle Eesti.

IKT-hariduse uuringu lõpparuanne >>

Lisa 4. Informaatika ainekavade võrdluse tulemused

Lisa 5. Õppe- ja ainekavade kaardistuse tulemused

Lisa 6. IKT huviringid üldhariduskoolis ja lasteaias


IKT-hariduse uuringu esitlus

16.05.2017 tutvustas HITSA koos Praxisega IKT-hariduse uuringut ning selle tulemusi. Ettekandele järgnes paneeldiskussioon teemal, kas ja mida peaks hariduspoliitikas muutma, et soodustada Eesti kooliõpilaste digioskuste arendamist. Diskussiooni juhtis tehnoloogiaajakirjanik Hans Lõugas.

Esitlused:

Uuringu vajalikkus ning ülevaade uuringu läbiviimisest - Mari-Liis Peets

Uuringu tulemused ja järeldused - Eve Mägi


Paneeldiskussioonis osalesid:

  • Eve Mägi, Praxis

  • Ants Sild, BCS Koolitus

  • Kristel Rillo, Haridus- ja Teadusministeerium

  • Ave Lauringson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  • Mart Laanpere, Tallinna Ülikool

  • Birgy Lorenz, Tallinna Pelgulinna Gümnaasium

  • Joosep Kään, Eesti Õpilasesinduste Liit

  • Mare Räis, Järveküla kool