IKT kasutamine hariduses

Digivahendite kasutamine õppetöös muudab õppimise ja õpetamise paindlikumaks ning isikukesksemaks, aidates suurendada õpihuvi ja kujundada elukestvaks õppeks vajalikke oskusi.

Digipädevus on üks riiklikus õppekavas kirjeldatud kaheksast üldpädevusest, mille eesmärk on arendada oskust kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes.

Selleks, et kõik haridustöötajad tunneksid end tehnoloogia seltsis kindlalt, viime läbi erinevaid täienduskoolitusi. HITSA täienduskoolitused toetavad tehnoloogia kasutamist koolitunnis ning arendavad iga haridustaseme õpetaja digipädevusi ja oskust digitehnoloogiat valdkonnapõhiselt kasutada.

Töötame välja digitaalsete õppematerjalide loomise juhiseid ning arendame õppematerjalidele ja e-kursustele kehtivaid kvaliteedipõhimõtteid, et digitaalsed õppematerjalid oleks heal tasemel ja leiaks laiemat kasutust.

HITSA jaoks on oluline IKT kasutamine kõigis haridusastmetes alusharidusest kõrghariduseni, selleks viime läbi koolitusi, seminare, infotunde, aga ka õppematerjale, rahvusvahelisi projekte, võrgustike koordineerimist ning konkursse nii õpetajatele kui ka õppijatele.