Digipädevus

Digipädevus on üks 21. sajandi olulisemaid oskusi. Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 kirjeldab digipädevust kui suutlikkust kasutada digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas teadmusühiskonnas nii töökohal, õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes. Selline määratlus annab väga hästi edasi digipädevuse ulatuse, kuid jääb siiski haridusvaldkonna jaoks liiga üldsõnaliseks, ega anna ülevaadet sellest, mida digipädev õppija ja õpetaja peavad oskama.

Harno juhtimisel välja töötatud õppijate ja õpetajate digipädevusmudelid on üks samm lähemale sellele, et oleks loodud ühtsed alused haridusvaldkonnas digipädevuse analüüsimiseks ja arendamiseks.


Digipädevusmudelitega saab lähemalt tuvuda
SIIN.

Õppijate ja õpetajate digipädevusega seotud arendustegevusi viivad ellu ekspertidest moodustatud rakkerühm. Erinevate sihtrühmade kaasamiseks on moodustatud õppijate ja õpetajate digipädevuse nõukoda.

Õpetajate koostööprogrammi eTwinning koolitus HITSA nutiklassis. Foto Petri Asperk