Õpetajate digipädevus

Õppijate ettevalmistamine tihedalt digitehnoloogiaga seotud eluks on suur väljakutse ka Eesti õpetajale. Pedagoogide ülesanne on arendada koos teiste õppekavades ära toodud pädevustega oma ainetundidesse lõimituna ka digipädevust.

Euroopa Komisjon on koostöös Euroopa riikide ekspertidega 2017. aastal andnud välja rahvusvahelise haridustöötaja digipädevuse raamistiku DigCompEdu, millele tugineb ka Eesti õpetajate digipädevusmudel.

Õpetajate digipädevusmudelis kirjeldatakse mistahes ainevaldkonna õpetajale vajalikke baasoskusi kuues valdkonnas:

1.       Kutsealane areng ja kaasatus
2.       Digiõppevara
3.       Õpetamine ja õppimine
4.       Hindamine
5.       Õppijate võimestamine
6.       Õppijate digipädevuse arendamine

Mudel määratleb digipädevuse ning selle alusel saab kujundada ja hinnata õpetajate digipädevust. Digipädevusmudeli põhjalikuma kirjelduse ja eesmärgid leiab seletuskirjast. Mudeli kohustuslikuks osaks on mudelis kasutatud mõistete selgitused. Digipädevusmudeli rakendamiseks on loodud õpetaja enesehindamise küsimustik, mis aitab õpetajal enda digipädevust täpsemalt analüüsida.

Digipädevusmudeli koostas Hariduse Infotehnoloogia SA juhitud ekspertgrupp.