Õppijate digipädevus

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad kirjeldavad kohustuslike üldpädevuste loetelus ka digipädevust, mille arendamine peab toimuma ainevaldkondadesse lõimitult läbivalt kogu õppeprotsessis.

Euroopa Komisjon on koostöös ekspertidega välja andnud rahvusvahelise digipädevuse raamistiku DigComp aastal 2013 ning uuendatud versioonid aastatel 2016 (versioon 2.0) ja 2017 (versioon 2.1), millele tugineb ka Eesti õppijate digipädevusmudel.

Õppijate digipädevusmudelis kirjeldatakse mistahes valdkonnas tegutsevale digipädevale kodanikule vajalikke baasoskusi viies valdkonnas:

1.       Info- ja andmekirjaoskus
2.       Suhtlus ja koostöö digikeskkonnas
3.       Digisisu loomine
4.       Digiturvalisus
5.       Probleemilahendus

Mudel määratleb digipädevuse ning selle alusel saab kujundada ja hinnata õppijate digipädevust. Digipädevusmudeli põhjalikum kirjeldus ja eesmärgid on toodud seletuskirjas. Mudeli kohustuslikuks osaks on mudelis kasutatud mõistete selgitused. Digipädevusmudeli rakendamisel on õpetajale abiks abimaterjal, kus on kirjeldatud pädevuste hindamiskriteeriumid kooliastmete kaupa.

Digipädevusmudeli koostas Hariduse Infotehnoloogia SA juhitud ekspertgrupp koostöös Eesti Haridustehnoloogide Liiduga.