Digitaalne õppevara

Digitaalse õppevara ehk digiõppevara näol on tegemist õppematerjalidega, mis on avaldatud digitaalsel kujul (veebis, andmebaasides või digitaalsetel andmekandjatel), näiteks e-õpikud, õppeotstarbelised veebivideod ja mobiilirakendused, õpimängud, e-õpetajaraamatud, e-töölehed, veebitestid, õpiobjektid (Allikas: Digipädevuse rakkerühm, 2020).


JUHENDID DIGIÕPPEVARA LOOMISEKS

Juhendi eesmärk on toetada õppematerjalide autoreid digitaalsete õppematerjalide koostamisel, olemasolevate materjalide kasutamisel ning anda suunised nii uute kui ka olemasolevate materjalide jagamiseks.

Juhendi eesmärgiks on pakkuda tuge uute e-kursuste kavandamisel ja loomisel ning olemasolevate e-kursuste parendamisel. Juhendi iga peatüki lõpus on nimetatud sellele etapile vastavad kvaliteedinõuded, mis peavad olema täidetud, et e-kursus oleks kvaliteetne.

DIGIÕPPEVARA KASUTAMISEKS

ProgeTiigri programmi raames valminud I kooliastme digiõpikust leiab digikunsti, digimeedia ja digiohutuse teemad ning II kooliastme digiõpikust digimeedia, programmeerimise ja digihügieeni teemad.

Gümnaasiumi informaatika ainekava õpetab nii raal- kui disainmõtlemist, ainekava keskmes olev digilahenduse arendusprojekt paneb meeskonnana tööle erineva ettevalmistuse saanud õpilased, pannes nad päriselulisse olukorda, kus tuleb igaühel täita oma roll ning mõista ja toetada teisi.

Õpetajatele mõeldud veebipõhisest ProgeTiigri kogumikust leiab vahendeid õppetöös rakendamiseks. Sobivad vahendid saab õpetaja kätte filtreerimise tööriista kasutades. Materjale leiab järgmistest valdkondadest: programmeerimine, robootika, 3D disain, nutiäpid ja multimeedia. Kogumikus on 60 vahendi kirjeldust ja see täieneb iga-aastaselt.

Targalt internetis projekti raames on loodud õppematerjalid õpetajtele, lastevanematele ja õpilastele järgmistel teemadel: valeuudised, sotsiaalmeedia keskkonnad, mängude keskkonnad, sisuloomest õpetajatele, e-demokraatia ja turvalisus ning rakendused lastevanematele.

Koolitusprogrammi DigiVõti raames koostatakse õppijate ja õpetajate digipädevusmudelitest lähtuvalt õpilood ehk õpistsenaariumid õpetajale õppijate ainealaste teadmiste toetamiseks digitehnoloogia abil. Õpilood on koostatud erinevatele kooliastmetele ja nende autoriteks on Digivõtme arendajad-koolitajad ning koolitustel osalejad.


KUST DIGIÕPPEVARA OTSIDA?

E-koolikott on digitaalse õppevara portaal, mis pakub kaasaegseid õppematerjale õpetajale ainetundide rikastamiseks, õpilasele iseseisvaks õppimiseks ja lapsevanemale lapse abistamiseks. Portaali haldab Haridus- ja Noorteamet.

Opiqus leiduv õppematerjal on loodud oma ala ekspertide – teadlaste, toimetajate ja õpetajate – poolt, selle sisu on faktiliselt ja keeleliselt kontrollitud, retsenseeritud ning vastab õppekavale. Teenust osutab Star Cloud OÜ.