Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programm

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium toetavad perioodil 2016–2022 Eesti üldhariduskoolide internetivõrkude renoveerimist ja rajamist ligikaudu 13 miljoni euroga. 

Programmi esimeses etapis, aastatel 2016-2018, korrastati 154 üldhariduskooli kohtvõrgud, töötati välja kohtvõrgu autentimise ja turvalahendused ning paigaldati võrgu halduse ja monitooringu vahendid. Lisaks tõsteti koolipidajate teadlikkust turvalise kohtvõrgu planeerimisest ja haldamisest. Esimese etapi raames kaasajastatud kohtvõrkudega koolid.  

Programmi teises etapis, aastatel 2019 - 2022, jätkatakse koolide digitaristu kaasajastamisega, kuid koolide täpne arv ja tööde ulatus selguvad alles 2019. aasta suve alguses.  

Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatava programmi sihtrühmaks on kõik jätkusuutlikud üldhariduskoolid, nii munitsipaal-, era- kui ka riigikoolid. Teises etapis lisanduvad tõenäoliselt ka kutsekoolid. 

Programmi „Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamine“ rakendusasutus oli esimeses etapis MKM ning rakendusüksuseks RIA. Teises etapis on rakendusasutuseks HTM ja rakendusüksuseks Innove. Programmi viib ellu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, mille EENeti struktuuriüksusel on kahekümneaastane kogemus andmesidevõrkude valdkonnas.  

Programmi I etapi käskkiri koos seotud dokumentidega, lõplik versioon:


Käskkiri koos seotud dokumentidega, esialgne versioon:

NB! Programmi teise etappi (2019 - 2022) ettevalmistustega on alustatud ja seoses sellega on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium väljastanud kirja, milles palub kõigil KOV-idel nimetada koole toetusskeemi. Koolide nimetamise tähtajaks on 31.01.2019. Kirjaga on huvilistel võimalik tutvuda siin.

Programmi kontaktisikud

Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programmiga seotud tegevusi korraldab HITSA ning programmi kohta saab täiendavat informatsiooni:


Juhul kui Teile on küsimusi, millele ei õnnestunud leida vastuseid siin leheküljel toodud dokumentidest või Teil on konkreetne mure seoses kooli kohtvõrguga, siis võtke julgelt ühendust.

(Viimati uuendatud 02.01.2019)