GDPR: isikuandmete kaitse üldmäärus

Alates 25. maist 2018 tuleb isikuandmete töötlemisel juhinduda Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest 2016/679, , mida tähistatakse lühendiga GDPR (General Data Protection Regulation). Kuna õppeasutused töötlevad suures mahus isikuandmeid, sh alaealiste isikuandmeid, siis puudutab uus üldmäärus ka kõiki Eesti koole ja lasteaedu.

25. maiks 2018 peavad õppeasutused olema veendunud, et nad järgivad isikuandmeid töödeldes üldmäärust ja peavad olema vajadusel valmis seda ka tõendama. Uue üldmäärusega jäävad isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted samaks, kuid on ka mõningaid muudatusi.

Suuremad muudatused on järgnevad:

  • iga asutus peab kirjeldama ja dokumenteerima, milliseid isikuandmeid, millisel eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel ta töötleb;
  • kuivõrd koolid töötlevad isikuandmeid, sealhulgas alaealiste isikuandmeid, süsteemselt ja suures ulatuses, siis peab asutuses olema määratud andmekaitsespetsialist;
  • reguleeritud andmesubjekti õigustest tulenevalt peab olema valmis andma teavet, milliseid isikuandmeid töödeldakse ning millisel eesmärgil;
  • viima läbi andmekaitsealase mõjuhinnangu, et selgitada välja, kas rakendatavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed on piisavad, et tagada nõutud tasemel isikuandmete kaitse;
  • registreerima andmekaitsealased rikkumised, teatama neist andmekaitsespetsialistile ning teavitama Andmekaitse Inspektsiooni rikkumistest, mis põhjustavad tõenäoliselt suurt ohtu isikute õigustele ja privaatsusele.

Juhendmaterjali loomine koolidele

HITSA töötab maikuuks välja toeatava juhendmaterjali, et selgitada lähemalt, mida andmekaitsemäärus koolide jaoks kaasa toob ja kuidas tagada nõuetele vastavust. Samuti püüame juhendmaterjalides vastata sagedasematele määrusega seotud küsimustele.

Juhendmaterjali koostamiseks moodustab HITSA töörühma, kuhu ootame ka koolide esindajaid, kes tahavad kaasa aidata juhendmaterjalide loomisele. Koolide panus on eelkõige sisendi andmine selle kohta, milliste probleemidega puutuvad koolid ja lasteaiad kokku isikuandmete töötlemisel. Töörühma tegevust juhib HITSA infoturbejuht Marko Pachel. Oma soovist töögrupis osalemiseks palume teada anda e-mail teel: marko.pachel@hitsa.ee.  Et koostatavas juhendmaterjalis saaks haridusasutuste probleeme ja vajadusi arvestada parimal võimalikul moel, ootame koolidelt arvukat osavõttu!

Kindlasti soovitame tutvuda ja analüüsida Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud soovitusi ja juhendeid, mis on leitavad siit>>