Globisens Labdisc: Biokeemia

Globisensi Labdiscid on mobiilsed multidistsiplinaarsed andmekogujad, mis pakuvad võimalust erinevate ainete õppimiseks, sh füüsika, bioloogia, keemia, keskkonnauuringud ja geograafia. HITSA koostöös õpetajatega katsetas biokeemia komplekti, mis sobib II ja III kooliastme üld- ja ainealaste pädevuste arendamiseks loodusõpetuses, bioloogias, geograafias, keemias ja füüsikas. Keemilise bioloogia andmekogujal on 14 sisseehitatud sensorit: õhurõhk, pinnatemperatuur, baromeetriline rõhk, kolorimeeter, juhtivus, lahustunud hapnik, välistemperatuur, GPS, südame löögisagedus, valgus, pH, suhteline õhuniiskus, termopaar ja hägusus. Lisaks on Labdiscil universaalne sisend Vernier analoogsensorite ühendamiseks.

Tunnikavade viited:
Kooliümbruse mikrokliima
Õhu omadused
LabDisc seadistamine:
Eesti keeles
Vene keeles
Andmeanalüüsi juhend:
Eesti keeles
Vene keeles
Õhuniiskus ja temperatuur tööleht:
Eesti keeles
Vene keeles
Õhurõhk tööleht:
Eesti keeles
Vene keeles

Õpitavad oskused ja teadmised

Vahendi kasutamisega arendatakse digipädevusi, andmeanalüüsi oskust, diagrammide lugemisoskust, ainealaseid teadmisi ja välitingimustes kasutamisel ka kaardilugemise oskust. LabDisc BioChem kasutamise õpitulemusena oskab seadme abil õpilane mõõta ilmaandmeid, leida seoseid õhutemperatuuri ja õhuniiskuse vahel, põhjendada temperatuuri ja valguse muutumise sõltuvust taimestiku muutustest, pinnakatte muutustest kui ka muudest faktoritest.

Õpetajate kommentaar

LabDisc BioChem kasutamisel peaks arvestama, et vahendi abil õppides oleks vajalik tahvelarvuti või arvuti olemasolu. LabDisc BioChem võimaldab väga mugavalt andmeid koguda, aga andmete analüüsi saab teha ainult tahvelarvuti või arvuti abil.

Õppurite kommentaar

Õpilastele meeldis selle vahendiga töötamine väga. Nad olid motiveeritud ja vaimustuses. Rühmatöös jagati edukalt tööülesandeid ning aidati üksteist. Õpilased olid oma töö tulemuse üle rõõmsad, sest kõik toimis.  

Soovitused teistele õpetajale

Vajalik on eelnevalt katsetada komplektidega töötaLabDisc BioChem abil katsete tegemine ja tulemuste analüüs annavad kõige rohkem aimu sellest, milleks ilmanäitajate muutuste mõõtmist ja andmete analüüsi õpitakse ning kuidas neid oskusi ja teadmisi tulevikus kasutada. Antud seadme kasutamine praktiliste ülesannete sooritamisel lihtsustab õppimist. Kodukohas selliste praktiliste ülesannete tegemine võimaldakb õppida ka mitut ainet koos. Antud tegevuse puhul õppisime geograafiat, loodusõpetust, liiklust, eesti keelt, võõrkeelt ja informaatikat. Meie koolil võiksid need seadmed kindlasti olla, kuna nende abil õppimine aitab paremini mõista õppeainete vajalikkust ja õppimine oli väga huvitav ning põnev.
mist ning kõik projektid ise läbi teha. Kui vajalikud tööoskused on omandatud, siis saab käsile võtta juba oma ideedel põhinevate projektide loomise.

Töökindlus

Lab Disc'i ühendamine tahvelarvutiga ei pruugi alati koheselt õnnestuda ja võib ette tulla olukordi, kus andmete ülekandmisel arvutisse seade "jookseb kokku". LabDisc'i seadistamine on II ja III kooliastme õpilastele üsna keeruline.

lihtsus

Õpilastele on LabDisc seadistamine üsna keeruline. Katsetamise ajal ei olnud välja antud eestikeelset juhendit.

Kasutamisvõimalused õppeaasta jooksul

Kasutatavuse võimalus on kogu õppeaasta jooksul, kuna seadet saab kasutada erinevates ainetes (loodusõpetuses, bioloogias, geograafias, keemias ja füüsikas) erinevate katsete sooritamiseks (õhurõhk, pinnatemperatuur, baromeetriline rõhk, kolorimeeter, juhtivus, lahustunud hapnik, välistemperatuur, GPS, südame löögisagedus, valgus, pH, suhteline õhuniiskus, termopaar ja hägusus. Lisaks on Labdiscil universaalne sisend Vernier analoogsensorite ühendamiseks). Vahendile on vaja eestikeelseid õppematerjale ja juhendeid (tunnikavad ja töölehed), mida katsetamise ajal oli vähe. Vahend on aga populaarsemaks muutumas ning kindlasti neid lisadub.

Kokkuvõte

Seadme kasutamine on õpilastele huvitav ja motiveeriv, kuid seadistamine erinevate sensorite abil andmete kogumiseks ja tahvelarvutise (arvutis) andmete üle kandmiseks ning analüüsiks esmakasutusel üsna keeruline ning vajab juhendamist.