IT-õppe taristu täiendamise toetusmeede 2018

Haridus- ja teadusministeerium koostöös HITSA,  Eesti Linnade ja Valdade Liidu, SA Innovega kutsusid ellu mais 2018 toetusmeetme digioskuste õppeks ning õppetegevuses digilahenduste kasutamiseks vajalike arvutite ja projektorite soetamiseks. Eesmärk on luua eeldused koolide info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiapõhiste õppevara­lahenduste kasutamiseks ja tegevust rahastatakse ESF toetusmeetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt“.


Toetusmeetme kogusumma on 7 893 569 eurot. Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Seadmete soetamiseks viis HTM läbi riigihanked.

Meetme raames said seadmeid soetada üldharidus- ja kutsehariduskoolid, kes said etteantud valikust ise otsustada, millist seadmetüüpi soovitakse. Toetust oli võimalik saada kõikidel üldhariduskoolidel omandivormist sõltumata. Seadmete vajaduse ja nende jagunemise oma koolide vahel otsustas konkreetse(te) kooli(de) pidaja.

Eesti koolidesse jõuavad oktoobri lõpuks 4989 sülearvutit, 2181 lauaarvutit (AIO), 480 multimeediarvutit ja 686 interaktiivset projektorit.

Lepingud seadmete üleandmiseks on sõlmitud kõikide koolipidajatega

Tingimused

IT-õppeks vajalikke IKT seadmeid saanud koolipidaja:

  • loob kõik vajalikud tingimused õpilaste digipädevuste arendamiseks ja digitaalse õppematerjali kasutamiseks õppes. Koolipidaja tagab digiõpikute kättesaadavuse õpilastele lähtuvalt HTM digiõppematerjalide toetusmeetme võimalustest (täpsem info lisandub septembri lõpuks).
  • tagab toetuse abil jätkusuutlikult turvalise e-hindamise tehnilise läbiviimise võimekuse oma kooli(de)s nii seadmete tehniliste parameetrite kui arvutite hulga kohta selliselt, et üheaegselt oleks võimalik e-test läbi viia terves klassikomplektis. Mitme paralleelklassi puhul on tagatud e-hindamise tehnilistele tingimustele vastavate arvutite olemasolu selliselt, et e-testi saab läbi viia kõige suurema arvuga õpilastega lennus kõige rohkem kahes vahetuses.
  • kinnitab, et tagab vajalikud täiendavad meetmed riistvara eesmärgipäraseks ja korrektseks kasutamiseks (IT-teenused) ning koolide digitaristu edasiseks uuendamiseks seadmete vananemisel või vajaduste kasvamisel.
  • Loob võimalused keerukamate IT-oskuste (programmeerimine, robootika, 3D disain vmt) õppeks kõigile õpilastele alates 2019/2020 õppeaastast oma kooli(de)s.
  • tagab, et koolide IKT lisaandmed EHIS-s on korrektsed ning kajastavad tegelikku olukorda.
  • ajakohastab koolide digivõimekuse enesehindamisvahendis Digipeegel koolide andmed hiljemalt 31.05.2019 (Kui digiplaani pole veel esitatud, tuleb nimetatud tähtajaks plaan esitada).