Enesehindamise raportite ja digiplaanide koostamine

Koolid täidavad uue enesehindamise raporti, et analüüsida 2017. aastal koostatud digiplaanide sihtide täitmist. Enesehindamise raporti tõendusmaterjalide juures ootame lisaks selgitust selle kohta, mis põhjusel seatud eesmärgid saavutati või mitte. Kui koolil pole varasemalt digiplaani esitatud, siis tuleb esitada ka digiplaan.

Üldhariduskooli enesehindamise raporti ja digiplaani koostamine toimub Digipeegli keskkonnas: digipeegel.ee.

Kutsekooli
enesehindamise raporti ja digiplaani koostamine toimub Digipeegli keskkonnas aadressil:
kutse.digipeegel.ee.

NB! Palun koolipidaja esindajatel üle vaadata, kas on olemas juurdepääs Digipeegli keskkonda ja kas on näha korrektne koolide nimistu. Koolidel peab olema määratud kooli administraator, kes haldab oma kooli kasutajaid ja pakub kasutajatuge raportite/digiplaanide loomisel koolis kohapeal. Kui vajate juurdepääsu või kooli administraatori õiguseid võtke ühendust kasutajatoega aadressil digipeegel@hitsa.ee.

Digipeegli protsessi kirjeldus

1. Kooli enesehindamise raporti koostamine (kohustuslik)
  • Koolijuhi määratud isik (nt haridustehnoloog) viib läbi esmase digiküpsuse hetkeolukorra hindamise kõigis kolmes valdkonnas (koostab digiküpsuse raporti).
  • Kooli digipöörde meeskond (3-5 liiget, sh koolijuht) vaatab raportis antud hinnangu üle ja korrigeerib vajadusel hinnanguid ja lisab tõendusmaterjalid, sh parimate praktikate näited. NB! Hinnangule ei ole seatud lävendit, st et te hindade ennast eelkõige enda jaoks, et toetada kooli arengut tervikuna. Oluline on liikuda 2017. aasta digiplaanis seatud sihtide suunas.
  • Koolijuht või määratud kooli esindaja kinnitab enensehindamise raporti. Kinnitatud raport ilmub nähtavaks koolipidajale, kes saab veenduda, et kool on oma meetmes osalemise kohustuse täitnud.
NB! Koolipidaja esindaja näeb Digipeegli keskkonnas ainult koolide kinnitatud enesehindamise raporteid. Vajadusel saab kooli administraator kutsuda koolipidaja esindaja kooli poolikut enesehindamise raportit vaatama välishindaja/partneri rollis. Selleks peab kooli administraator siduma oma kooliga olemasoleva koolipidaja kasutaja. Seejärel avab selle kasutaja ja lisab talle selle rolli. Kindlasti tuleb valida raport, kuhu tahetakse ligipääsu tagada.

NB! Enne digiplaani loomist tuleb veenduda, ega enesehindamise raportis pole vaja ühtegi parandust teha. Peale digiplaani loomist raportis enam parandusi teha ei saa.


2. Kooli digiplaani koostamine (kohustuslik, kui koolil pole varasemalt digiplaani loodud)
  • Koolijuht algatab digiplaani ja seab vastavalt kinnitatud enesehindamise raportile eesmärgid kõigis kolmes valdkonnas koolile sobivaks perioodiks ja lisab perioodi jooksul planeeritavad arendusmeetmed (tegevused) koos rahastusallikatega ja viidetega eesmärgi saavutamisele.
  • Koolijuht lisab digiplaanile kokkuvõtva kirjelduse, milles on toodud kooli nägemus ja visioon plaanitavate tegevuste elluviimisel.
  • Koolijuht kinnitab digiplaani.
NB! Koolipidaja esindaja näeb Digipeegli keskkonnas koolide nii kinnitatud kui ka kinnitamata digiplaane.

NB!
 Enne koolipidaja digiplaani loomist tuleb veenduda, ega kooli(de) digiplaani(de)s pole vaja ühtegi parandust teha. Peale koolipidaja digiplaani loomist koolide digiplaanides enam ühtegi muudatust teha ei saa.

3. Koolipidaja digiplaani koostamine (soovituslik):
  • Koolipidaja volitatud esindaja vaatab üle kooli(de) digiplaani(de)st lähtuvalt valdkondade arendamise prioriteedid (arendusmeetmed) ja kinnitab vajalikud investeeringud.
  • Koolipidaja lisab omapoolse visiooni ja nägemuse õpikäsituse, õppekorralduse ja digitaristu toetamisel, võttes arvesse kooli arendusmeetmeid ja eesmärke.

4. Koolide enesehindamise raportite ja digiplaanide avalikustamine (kohustuslik):

  • Koolid peavad avalikustama oma digiküpsuse enesehindamise raporti ja kui oli kohustus luua ka digiplaan, siis tuleb ka see avalikustada.

Kõik kohustuslikud toimingud tuleb Digipeegli keskkonnas teostada hiljemalt 31. mail 2019. aastal.

Digipeegli keskkonna kasutajatugi vastab aadressil digipeegel@hitsa.ee.


MATERJALID: