Lõppenud projektid

Projekti InGenious abil soovitakse edendada koolide ja ettevõtete koostööd matemaatika, tehnoloogiaõpetuse ja loodusteaduste õpetamisel, kirjeldatakse senised parimad praktikad, katsetatakse uusi metoodikaid ning luuakse koostöövõrgustik. 

iTEC-projekti raames pakutakse välja uuenduslikke õpistsenaariume, luuakse neid toetavad töövahendid (keskkonnad, tarkvara), õppematerjalid ning katsetatakse nende rakendamist õppetöös pilootkoolide baasil. Lisainfo iTEC-projekti eestikeelsel kodulehel>>

SENnet (The Special Educational Needs Network) on kuni novembrini 2014 kestev projekt, mis keskendub hariduslike erivajadustega laste õpetamise temaatikale tavakoolides ning õpetamise mitmekesistamisele läbi tehnoloogia kasutamise. 

Ed2.0Work (European network for the integration of Web2.0 in education and work) on Euroopa Liidu poolt toetatud haridusprojekt, mille raames luuakse erinevate haridus- ning tööelu osapoolte vaheline võrgustik, mis uurib web 2.0 vahendite kasutamise otstarbekust vastavas sektoris. 

MEDEAnet´i eesmärgiks on tutvustada meediapõhist õpet organisatsioonidele ja huvilistele läbi koolituste, võrgustikepõhiste ürituste, veebipõhiste materjalide ning teadmiste jagamise.

KeyCoNet ehk Hariduslike Võtmekompetentside Võrgustik on projekt, mille eesmärgiks on luua soovitused 8 olulise põhikompetentsi arendamiseks läbi hariduse. Need kaheksa põhikompetentsi, mida peetakse ühiskonnas eduka toimetuleku eelduseks on: emakeeleoskus, võõrkeeleoskus, matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest, infotehnoloogiline kompetents, õppimisoskus, sotsiaalne ja kodanikukompetents, algatusvõime ja ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja -kompetents. Projekt kestis 2014. aasta lõpuni.  

TALOE peamiseks eesmärgiks on välja töötada veebipõhine rakendus, mis aitab õpetajatel, õppejõududel ja koolitajatel otsustada oma kursustel kasutatavate hindamisstrateegiate üle. Õpetaja kirjeldab detailselt eesmärgiks seatud õpiväljundeid, mida rakendus analüüsib ja selle põhjal pakutakse välja õpitavaga kokkusobiv hindamisstrateegia.

TACCLE3-Coding projekti peamiseks eesmärgiks oli õpetajate koolitamise ja erinevate õppematerjalide kättesaadavaks tegemise abil programmeerimise populariseerimine koolides. Selleks loodi õpetajate jaoks erinevaid tegevusi, õpistsenaariume ja ressursse koondav veebileht, viidi läbi koolitusi ning analüüsiti eksisteerivate õppematerjalide mõju ja efektiivsust. TACCLE3 oli jätkuks edukale TACCLE projektide seeriale (http://taccle2.eu/), mis kõik on keskendunud õpetajate oskuste parandamisele IKT kasutamisel õppetöös.

CO-LAB (Collaborative Education Lab) projekt keskendus erinevate õpilugude väljatöötamise ja rakendamise abil õpilaste omavaheliste koostööoskuste parendamisele. Projekti raames koguti kokku ja avaldati soovitused, et aidata laiendada koostööl põhinevat õpet ja õppimist kui olulist 21. sajandi pedagoogilist lähenemist. Vaata projekti soovitusi ja kokkuvõtteid SIIT.

ODL (Open Discovery of STEM Laboratories) projekti eesmärgiks oli tõsta õpetajate teadlikkust virtuaal- ja kauglaboritest ning näidata võimalusi nende kasutuselevõtuks STEM ainete (teadus, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika) õpetamisel. Projekti raames valmisid mikro-MOOCid ehk väikesele õpperühmale suunatud ja lühikese kestusega e-kursused, millega saab tutvuda ning need on tasuta kättesaadavad spetsiaalses veebikogumikus.