MENTEP

MENTEP projekt keskendub Euroopa õpetajate IKT-alaste pädevuste parendamisele, luues ja valideerides veebipõhise enesehindamisvahendi nende pädevuste mõõtmiseks ning arengu kaardistamiseks. Projekti eesmärk on töötada välja ja testida õpetajatele suunatud veebitööriista, mis võimaldaks õpetajatel enda digipädevust hinnata ning püüda selle kaudu leida vastust küsimusele, kas tehnoloogia abil tõhustatud õppimise enesehindamise tööriist parandab õpetajate digioskusi õpetamises.


Õpetajatele pakutav tööriist on:

jagatud nelja põhivaldkonda: digitaalne pedagoogika, digitaalse sisu kasutamine ja loomine, digitaalne suhtlus ja koostöö ning digitaalne kodakondsus.
kergesti kasutatav.
kujundav ning edendab enesepeegeldust, andes õpetajatele nende pädevuse kohta vahetut tagasisidet ning pakkudes linke riiklikele ja Euroopa õppematerjalidele.
võimaldab õpetajatel aja jooksul edu mõõta ja teiste tööriista kasutavate õpetajatega tulemusi võrrelda.

NB! Kui soovite lisainfot enesetäiendamisvõimalustest ülalpool viidatud neljas pädevusvaldkonnas, siis leiate järgnevatelt linkidelt HITSA poolt pakutavad spetsiifilised täienduskoolitused:

Valdkond 1: Digitaalne pedagoogika
Valdkond 2: Digitaalse sisu kasutamine ja loomine
Valdkond 3: Digitaalne suhtlus ja koostöö
Valdkond 4: Digitaalne kodakondsus


Mida MENTEPi raames tehakse:

Paneme Eestis paika kaks koolirühma: katse- ja kontrollkoolid. Katsekoolides valime juhuslikkuse alusel osa õpetajaid, keda kutsutakse tööriista kasutama ning teisi õpetajaid EI kutsuta seda kasutama. Kuna kaks rühma peavad olema võimalikult sarnased, määratakse kooli kuulumine kummassegi rühma juhuslikult. Samal põhjusel saadetakse kutse tööriista kasutama suvaliselt valitud õpetajatele.
Et tuvastada tööriista kasutavate õpetajate ja mittekasutavate õpetajate erisused, on tööriist kogu uurimistöö vältel (2016-2017) saadaval eelistatult ainult katserühma kuuluvatele õpetajatele. Sellegipoolest, kuigi seda õpetajatele aktiivselt ei reklaamita, võivad tööriistast teada saanud õpetajad sellele samuti soovi korral ligipääsu saada.
Hindamiseks vajalikud andmed kogutakse kahest küsimustikust, mis saadetakse 2016/17. õppeaasta alguses ja lõpus representatiivsele arvule õpetajatele nii katse- kui ka kontrollrühmas.
2016/17. õppeaasta lõpus tehakse andmed tööriista tegeliku tõhususe kohta teie koolile teatavaks ning tööriista saavad kõik huvitatud isikud vabalt kasutada.

Projekti koduleht: http://mentep.eun.org/