Targalt internetis

HITSA on üheks partneriks MTÜ Lastekaitse Liidu poolt koordineeritavas projektis „Targalt internetis“ (2016 – 2018). Projektis osalevad ka TalTech ning Sotsiaalkindlustusamet.

Targalt internetis projekt aitab õpilaste, õpetajate ja lapsevanemateni tuua info, milline on ohutu internetikasutus. Projekti raames luuakse õppematerjale ning viiakse läbi koolitusi, seminare, töötubasid ja infotunde erinevatele sihtrühmadele.

Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning laste seksuaalset ärakasutamist esitava sisuga materjalide leviku tõkestamine internetis.

Projekti ametlik kodulehekülg on www.targaltinternetis.ee.
Projekti kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Projekti raames:

  • toimuvad koolitused ja seminarid lastele, lapsevanematele, õpetajatele ja sotsiaaltöötajatele ning teavitusüritused laiemale avalikkusele;
  • koostatakse koolitus- ja teavitusmaterjale lastele, õpetajatele ja lapsevanematele;
  • korraldatakse õpilaste omaloomingu konkursse;
  • lasteabitelefon 116111 (www.lasteabi.ee) pakub nõu ja infot lastele ja lapsevanematele interneti turvalise kasutamise kohta telefoni teel ning MSN (kasutaja info@lasteabi.ee) ja chat lahenduste kaudu;
  • töötab veebipõhine teavitusliin www.vihjeliin.ee, mis võimaldab internetikasutajal anda teavet sellistest veebikeskkondadest, mis sisaldavad laste seksuaalset enesemääramisõigust rikkuvat materjali. Vihjeliinile võib saata ka teateid internetis levivast muust lastele ebasobiva sisuga materjalist;
  • tehakse koostööd eri huvigruppidega Eestis ja Euroopas, osaletakse INHOPE-i ja Insafe-i koostöövõrgustikes. Projekti raames loodud teavitusmaterjalid laetakse ülesse ka veebilehele www.betterinternetforkids.eu, kust on võimalik leida ka teiste Euroopa riikide poolt loodud temaatilisi teavitusmaterjale.

Projekti juures tegutsevad Noortepaneel ja Nõuandev kogu, mille kaudu toetavad huvirühmade esindajad oma kogemuste ja teadmistega projekti elluviimist.


Tegevused 2018. aastal:

Juhendmaterjal
„Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine haridusasutustes“ aitab selgitada, mida Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR ehk General Data Protection Regulation) koolide ja lasteaedade jaoks kaasa toob ja kuidas tagada nõuetele vastavust.

Veebiseminarid
"Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuded koolidele ja lasteaedadele" seminaril (15.05.2018) selgitasid Doris Matteus (FocusIT OÜ) ja Maili Torma (Grant Thornton Baltic OÜ), mida koolid ja lasteaiad uuest isikuandmete kaitse üldmäärusest teadma peaks.
„Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuded koolidele“ seminaril (17.09.2018) võttis Merit Valgjärv (Tallinna Linnavalituse andmekaitse spetsialist) fookusesse isikuandmete kaitse üldmääruse nõuded koolidele.

Õpiobjekt
„Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisest haridusasutuses“ õpiobjekti eesmärgiks on toetada õpetajate ja haridustehnoloogide teadmiste ja oskuste kujunemist õpikeskkondade kasutamiseks haridusasutustes Andmekaitse Üldmääruse valguses. Autoriks Hanno Saks (Pärnu Mai Kooli IT- ja andmekaitsespetsialist).

Seminarid
Isikuandmete kaitse seminari (14.03.2018) eesmärk oli koguda sisendit HITSA GDPR juhendi arendamiseks: haridusasutuste näited ja kogemused isikuandmetega. Kogutud näiteid kasutati juhendmaterjalis „Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamine haridusasutustes“. Seminaril osalenud haridusasutuse esindajad said selgemaks määrusest tulenevad nõuded ja praktilised sammud nende täitmiseks. Osalejad: lasteaedade, üldhariduskoolide (sh HEV), kutsekoolide esindajad.
„GDPR-ist tulenevaid nõudeid haridusasutustele“ (07.11.2018) seminar viidi läbi Võru valla haridusjuhtidele. Koolitaja Hanno Saks (Pärnu Mai Kooli IT- ja andmekaitsespetsialist) käsitles teemasid:
• mis on isikuandmed, mis on isikuandmete töötlemine, töötlemise põhimõtted;
• isikuandmete töötlemise õiguslikud alused, andmesubjekti õigused ja töötleja kohustused sh pildistamine, filmimine, andmete edastamine;
• isikuandmete kaardistamine, töötlustoimingute registreerimine;
• privaatsuspoliitika, muudatused dokumentides;
• mõjuanalüüs haridusasutustes.

Ümarlaud
Ümarlaua (06.06.2018) eesmärk oli välja selgitada, milliseid õppekeskkondi ja –vahendeid haridusasutused kasutavad ja kuidas neid isikuandmete kaitse määruse kontekstis käsitleda. Ümarlauast soovis HITSA saada ka sisendit valminud juhendi täiendamiseks. Laua taha olid kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni, haridusasutuste, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning HITSA esindajad.

Ettekanne
Hanno Saks (Pärnu Mai Kooli IT- ja andmekaitsespetsialist) pidas EduExEx konverentsil (12.09.2018) ettekande „Millele peab kool andmekaitse isikuandmekaitse üldmääruse osas tähelepanu pöörama?“.

Töötoad
„GDPR: isikuandmete kaitse koolis“ (20.10.2018) töötuba toimus iduEDU festivali raames. Töötoa eesmärk oli läbi mängida tegevused, mis toetavad isikuandmete kaitset koolis. Koolitaja Hanno Saksa (Pärnu Mai Kooli IT- ja andmekaitsespetsialist) juhtimisel tehti töötoas läbi isikuandmetöötluse mikro-inventuur, arutati mõjuhinnangu sisu ja vajalikkust ning analüüsiti reaalseid rikkumisjuhtumeid. Töötoa sihtrühmaks olid kõikide haridustasemete haridusasutuste isikuandmetega kokkupuutuvad töötajad.
„Lapse areng ja digipädevused“ teemalise töötoa konverentsil “Kuidas elad, Eestimaa laps? Lapsed muutuvas digimaailmas” (22.11.2018) viis läbi Elyna Nevski (Tallinna Ülikooli haridusteaduste Instituudi lektor).
HITSA nutiklassi töötoad õpetajatele
Õpetajatele tutvustatakse HITSA koolituste raames nutiklassi ja projekti „Targalt Internetis“ võimalusi (koolitused, õppematerjalid jmt).

Teavitus
Projektiga seotud uudised ja info avaldatakse HITSA koduleheküljel uudiste rubriigis ning Facebookis. Lisaks saadab HITSA välja projekti tegevusi tutvustavat infokirja (infokirja saavad 1700 HITSA tegevusi järgivat kontakti). 5. veebruaril 2018 tähistati turvaliselt internetis päeva, mille kohta saadeti välja infokiri ja mille raames toimus veebiseminar „Internetiturvalisuse päev“.