Targalt internetis

HITSA on üheks partneriks MTÜ Lastekaitse Liidu poolt koordineeritavas projektis „Targalt internetis“ (2019 – 2020). Projektis osalevad ka TalTech ning Sotsiaalkindlustusamet.

Targalt internetis projekt aitab õpilaste, õpetajate ja lapsevanemateni tuua info, milline on ohutu internetikasutus. Projekti raames luuakse õppematerjale ning viiakse läbi koolitusi, seminare, töötubasid ja infotunde erinevatele sihtrühmadele.

Projekti missioon on laste ja lapsevanemate targem internetikasutus ning laste seksuaalset ärakasutamist esitava sisuga materjalide leviku tõkestamine internetis.

Projekti ametlik kodulehekülg on www.targaltinternetis.ee.
Projekti kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Projekti raames:

  • toimuvad koolitused ja seminarid lastele, lapsevanematele, õpetajatele ja sotsiaaltöötajatele ning teavitusüritused laiemale avalikkusele;
  • koostatakse koolitus- ja teavitusmaterjale lastele, õpetajatele ja lapsevanematele;
  • korraldatakse õpilaste omaloomingu konkursse;
  • lasteabitelefon 116111 (www.lasteabi.ee) pakub nõu ja infot lastele ja lapsevanematele interneti turvalise kasutamise kohta telefoni teel ning MSN (kasutaja info@lasteabi.ee) ja chat lahenduste kaudu;
  • töötab veebipõhine teavitusliin www.vihjeliin.ee, mis võimaldab internetikasutajal anda teavet sellistest veebikeskkondadest, mis sisaldavad laste seksuaalset enesemääramisõigust rikkuvat materjali. Vihjeliinile võib saata ka teateid internetis levivast muust lastele ebasobiva sisuga materjalist;
  • tehakse koostööd eri huvigruppidega Eestis ja Euroopas, osaletakse INHOPE-i ja Insafe-i koostöövõrgustikes. Projekti raames loodud teavitusmaterjalid laetakse ülesse ka veebilehele www.betterinternetforkids.eu, kust on võimalik leida ka teiste Euroopa riikide poolt loodud temaatilisi teavitusmaterjale.

Projekti juures tegutsevad Noortepaneel ja Nõuandev kogu, mille kaudu toetavad huvirühmade esindajad oma kogemuste ja teadmistega projekti elluviimist.


Tegevused 2019. aastal:

Õpiobjektid
Arendati välja 6 uut õpiobjekti, mille sihtrühmaks on õpetajad, lastevanemad ja õppijad: 

Valeuudised

Sotsialmeedia keskkonnad

Mängude keskkonnad

Sisuloomest õpetajatele

E-demokraatia ja turvalisus

Rakendused lastevanematele

Valeuudiste palakat
Valmis valeuudiste teemaline plakat koos õpilooga.   

Teavitus
Projektiga seotud uudised ja info avaldatakse HITSA koduleheküljel uudiste rubriigis ning Facebookis. Lisaks saadab HITSA välja projekti tegevusi tutvustavat infokirja (infokirja saavad 1700 HITSA tegevusi järgivat kontakti). Turvalisuse teemat käsitletakse regulaarselt HITSA digiterade formaadis - iganädalased lühikesed tarkuseterad digipädevuste toetamiseks, mida jagatakse Facebooki grupis. Ajakirjale "Märka Last" valmis artikkel "Mida järgida lasteasutuses pildistamisel?".