Õpetajate uue rolli ja pädevuste kontekstis toob TeachUP esile vajaduse kvaliteetse õpetajahariduse järele kogu nende karjääri vältel. Uuringu eesmärgiks on leida vastuseid MOOC-ide (suurte avatud e-kursuste) rolli tulevikust Eesti õpetajakoolituses ja täiendusõppes ning tuutorluse rollist MOOC-ide efektiivsuse tõstmisel.

10 riiki hõlmav projekt kestab 2020. aastani ja on maailma suurim e-kursuste võrdlusuuring. Projekti valimi alusel sattunud koolide õpetajatel on võimalik osaleda e-kursustel, mis puudutavad nüüdisaegset õpikäsitust. Osalemist analüüsitakse ja mõõdetakse konfidentsiaalselt.

TeachUP tutvustav video (eestikeelsed subtiitrid võimalik seadistustest sisse lülitada).

TeachUP ON seadnud eesmärgiks:

 • arendada õpetajakoolituseks ja õpetaja täiendusõppeks välja neli eestikeelset MOOC-i ehk tasuta veebikursust, mis seostuvad õpetaja uue rolliga: õpetajatevaheline koostöö, isikupärastatud õpe, kujundav hindamine ja loovus;
 • testida ja võrrelda juhusliku valimi alusel kahte erinevat õpetaja juhendamise ning õppe edastamise viisi;
 • kaasata vajalikud osalised riiklikesse ja Euroopa ideelaboritesse, et saada ettepanekuid valdkonna praktikutelt.

TeachUP töötab välja:

 • ülevaatliku küsimustiku, et teha kindlaks õpetajakoolituse ja õpetaja täienduskoolituse võimalikud puudused;
 • neli lühikest veebikursust;
 • uuenduslikud veebikursuste juhendamisviisid, sealhulgas uued hindamistegevused, mida katsetatakse projekti käigus;
 • juhtnöörid ideelaborite rakendamise ja käitamise kohta.

TeachUP pakub vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Kuidas saab veebipõhine juhendamine/mentorlus suurendada veebikursuste ja MOOCide lõpetajate määra?
 • Kas veebipõhine juhendamine/mentorlus on kulutõhus?
 • Kas veebipõhine juhendamine/mentorlus parandab õpetajate õpiväljundite saavutamist?
 • Kas veebipõhine juhendamine/mentorlus parandab õpetajate enesekontrollil rajanevaid veebipõhiseid koolitusi?
 • Mille poolest erinevad kaaslaste ja eksperdihindamise vahendid?
 • Kuidas hindavad õpetajakoolituse üliõpilased ja kvalifitseeritud õpetajad kaaslaste ja eksperdihindamise vahendeid?

TeachUP (2017–2020) olulised kuupäevad:

2018. aasta novembrist 2019. aasta maini – veebikursuste esmakatsetamine, milles osaleb 4000 õpetajakoolituse üliõpilast ja kvalifitseeritud õpetajat.

2019. aasta maist septembrini – hindamise analüüs, mida toetavad ideelaborite kohtumised igas osalevas riigis (maist kuni septembrini 2019).

TeachUPi tegevusi koordineerib European Schoolnet, Eestist on projektipartner Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

TeachUP (Teacher UPskilling) põhineb Euroopa Liidu koolide töörühmal „Haridus ja koolitus 2020“.